”I USA får man per­spek­tiv på den fin­länds­ka sjuk­vår­den”

VEM: Michel­le Fil­pus, 24, från När­pes. VAR: Orange County, Ka­li­for­ni­en, USA.

Hufvudstadsbladet - - I Dag - SO­FIE BERG/ SPTSVENSK PRESSTJäNST

För en tid se­dan spe­la­des den ame­ri­kans­ka do­kuså­pan The Bache­lor in i Fin­lands nord­li­gas­te de­lar. Michel­le Fil­pus som bor bland fram­gångs­ri­ka män­ni­skor i Orange County menar att pro­gram­met sat­te Fin­land på kar­tan.

– Ame­ri­ka­ner­na vet att Fin­land är ett land, men mer än så vet många in­te, menar Fil­pus som job­bar på ett lå­ne­fö­re­tag i söd­ra Ka­li­for­ni­en.

– De vet of­ta in­te ex­akt var Fin­land lig­ger. Jag bru­kar frå­ga om de vet var Ryss­land och Sve­ri­ge lig­ger. Sva­rar de ja bru­kar jag sä­ga att Fin­land lig­ger mitte­mel­lan och då vet de.

Fil­pus har hört att det finns ste­re­o­ty­pis­ka bil­der i USA av män­ni­skor från Frank­ri­ke och Sve­ri­ge, men nå­gon ste­re­o­typ för fin­län­da­re har hon in­te stött på.

– Frans­ka kvin­nor var­ken ra­kar sig el­ler an­vän­der de­o­do­rant, me­dan svens­kar­na är blon­da och har blå ögon. Men när det gäl­ler fin­län­da­re är re­ak­tio­nen un­ge­fär ”ja­ha, finns det nå­got så­dant folk ock­så?”.

Vis­sa mer ovan­li­ga hän­del­ser har än­då gjort Fin­land me­ra känt.

– I tv-se­ri­en The Bache­lors se­nas­te av­snitt har man va­rit up­pe i Lapp­land där jul­tom­ten bor. Det är bra om vi blir kän­da för någon­ting i al­la fall.

Där Fil­pus bor i söd­ra Ka­li­for­ni­en le­ver man ett helt an­nat liv än vad hon är upp­vux­en med i När­pes i Fin­land. I Orange County bor mest ri­ka män­ni­skor och där är det vik­tigt med ett snyggt ut­se­en­de. Fil­pus kal­lar sta­den för prin­ses­sor­nas prin­sess­land.

– Här an­stäl­ler och be­ta­lar man nå­gon för att tvät­ta bi­len, fixa går­den, gö­ra mid­da­gar och shop­pa åt en. Så­dant som man i Fin­land of­ta gör själv. Många i min ål­der kan in­te ens la­ga mat här. Men jag le­ver in­te ett så­dant liv.

I sitt helg­jobb har Fil­pus bland an­nat haft till upp­gift att as­si­ste­ra en myc­ket rik kvin­na som äger en egen bank. Fil­pus har då bland an­nat fått häm­ta ut be­ställ­ning­ar åt hen­ne från oli­ka bu­ti­ker.

– Jag shop­pa­de åt hen­ne och häm­ta­de klä­der från af­fä­rer som säl­jer Pra­das­kor och så­dant. Det har of­ta hand­lat om be­ställ­ning­ar som över­sti­ger min vec­ko­lön.

Fil­pus är glad att hon fått växa upp i Fin­land men an­ser att kar­riär­möj­lig­he­ter­na är stör­re i USA.

– Jag har haft tur med mi­na kon­tak­ter här. Det känns som att det in­te finns nå­gon gräns för hur långt man kan kom­ma här.

I sam­band med flyt­ten till USA har Fil­pus bör­jat upp­skat­ta vis­sa sa­ker som hon ta­git för giv­na i Fin­land. För­u­tom nära och kä­ra sak­nar hon det fin­länds­ka sjuk­vårds­sy­ste­met. Nu fun­de­rar hon en ex­tra gång om hon har tand­värk el­ler be­hö­ver vård.

– Här räk­nar man slan­tar­na först. Jag tog ett blod­prov här en gång och det kos­ta­de 300 dol­lar. En kom­pis var ock­så en gång in på in­ten­si­ven un­der en vec­ka. Hon fick en räk­ning på över hund­ra­tu­sen dol­lar som för­säk­rings­bo­la­get be­ta­la­de.

FOTO: PRI­VAT

ETT AN­NAT LIV. Strän­der som des­sa får Michel­le Fil­pus nju­ta av i Ka­li­for­ni­en. Den här stran­den lig­ger i Hun­ting­ton Be­ach.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.