Ma­le­na Ern­man nob­bar fly­get

Hufvudstadsbladet - - I Dag - AmAN­DA HORNE/TT

Det ver­kar bli mest Sve­ri­ge­kon­ser­ter för sång­ers­kan Ma­le­na Ern­man fram­ö­ver – hon har näm­li­gen slu­tat fly­ga.

– Min dotter är mil­jö­ak­ti­vist och har på­ver­kat oss myc­ket hem­ma. Jag har bli­vit den där ofri­vil­li­ge kli­ma­tak­ti­vis­ten, sä­ger hov­sång­ers­kan och den ny­bliv­na mil­jö­käm­pen Ma­le­na Ern­man, känd för att hö­ja sin röst i oli­ka sam­hälls­frå­gor.

Men på frå­gan om hon ock­så upp­munt­rar si­na ar­tist­kol­le­ger att

slu­ta fly­ga sva­rar hon be­stämt nej.

– Jag har inga åsik­ter om and­ra män­ni­skors var­dag el­ler de­ras val. Det krä­ver att man verk­li­gen sät­ter sig in i frå­gan och det är väl­digt få av oss som har den ti­den el­ler det in­tres­set, sä­ger Ma­le­na Ern­man.

Mil­jö­de­bat­te­rar

Att på­ver­ka and­ra vill den folk­kä­ra ar­tis­ten trots allt. I ju­ni skrev hon till­sam­mans med sju mu­si­ker, för­fat­ta­re och fors­ka­re en de­battar­ti­kel i Da­gens Ny­he­ter som hand­lar om var­för de väl­jer bort fly­get. De an­ser att det in­te ba­ra är upp till po­li­ti­ker och or­ga­ni­sa­tio­ner att ta an­svar för kli­mat­ho­tet – utan att det är upp till var och en att age­ra.

Att väl­ja bort fly­get var där­för ett ound­vik­ligt be­slut menar Ma­le­na Ern­man – trots att det kom­mer att på­ver­ka hen­nes yr­ke som ope­ras­ång­ers­ka med kon­ser­ter värl­den över.

– Jag var helt be­ro­en­de av fly­get i job­bet. Men det rå­der en akut kli­mat­kris och nu är jag för in­satt i frå­gan för att in­te age­ra. Vi mås­te änd­ra vå­ra va­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.