Fot­bolls­fest ut­an Fin­land

Fotboll EM-tur­ne­ring på EM-tur­ne­ring, men i som­mar ett ab­rupt slut – när EM star­tar på sön­dag sker det ut­an Fin­land. Fram­gång för her­rar­nas lands­lag, peng­ar, peng­ar och åter peng­ar be­hövs för att kur­sen ska änd­ras.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ANDREA BORENIUS 029 080 1316, andrea.borenius@ksf­me­dia.fi

I år är dam-EM stör­re än nå­gon­sin med 16 lag som del­tar – men Fin­land är in­te ett av dem. Ef­ter ett dra­ma­tiskt kval får lands­la­get fin­na sig i att stå ut­an­för fot­bol­lens fin­rum.

– Kon­kur­ren­sen in­om dam­fot­bol­len blir tuf­fa­re och tuf­fa­re. I många län­der sat­sar man sto­ra sum­mor peng­ar, peng­ar som kom­mer från herr­si­dan, sä­ger ex­per­ten och trä­na­ren Ma­ri­an­ne Mi­et­ti­nen.

Se­mi­fi­nal i EM 2005, hem­ma­mäs­ter­skap 2009, EM i Sve­ri­ge 2013 – men ing­en plats i tur­ne­ring­en som­ma­ren 2017. Tren­den har in­te va­rit upp­åt­gå­en­de för det fin­länds­ka dam­lands­la­get, och att man in­te kva­li­fi­ce­ra­de sig för EM i Hol­land är in­te ba­ra en miss­räk­ning ut­an ock­så en enorm be­svi­kel­se för al­la in­blan­da­de.

– För­vå­ning är in­te rätt ord för att ut­tryc­ka hur det känns att vi mis­sar EM. En enorm be­svi­kel­se, det gör verk­li­gen ont. Vi var in­te långt ifrån, det hand­la­de om Por­tu­gal­mat­chen som vi led­de men tap­pa­de grep­pet om och för­lo­ra­de, sä­ger Ma­ri­an­ne Mi­et­ti­nen.

Det går in­te att ta mis­te på att Mi­et­ti­nen brin­ner för äm­net, för lands­lags­fot­boll på al­la ni­vå­er och i syn­ner­het för dam­fot­boll. Ma­ri­an­ne Mi­et­ti­nen har bland an­nat trä­nat Åland Uni­ted, Stat­te­na IF i All­svens­kan, hört till lands­la­gets trä­narstab till­sam­mans med Andreé Jeglertz och an­sva­rar nu för da­mer­nas lands­lag för 19- och 20-åring­ar.

– Vi var med i EM 2005, 2009 och 2013, det känns som att vi hör hem­ma i tur­ne­ring­en. Vi mås­te helt en­kelt va­ra med, fort­sät­ter Mi­et­ti­nen. Var­för gick det så här den här gång­en? – Kon­kur­ren­sen in­om dam­fot­bol­len blir tuf­fa­re och tuf­fa­re. I många län­der sat­sar man sto­ra sum­mor peng­ar, peng­ar som kom­mer från herr­si­dan. Det här gäl­ler till ex­em­pel Hol­land, Belgien och Por­tu­gal. Här finns en stark fot­bollskul­tur på herr­si­dan och då ut­veck­las ock­så dam­fot­bol­len. Kräft­gång­en in­om her­rar­nas lands­lag, ja. Kan man allt­så se ett sam­band mel­lan de­ras ute­bliv­na fram­gång­ar och att da­mer­na nu för förs­ta gång­en på länge mis­sar EM­tur­ne­ring­en? – Herr­fot­bol­len lö­ser in­te allt. Men fak­tum är att om her­rar­na skul­le gå till ett EM el­ler VM skul­le det ge peng­ar till he­la för­bun­det och ock­så till da­mer­nas verk­sam­het, sä­ger Mi­et­ti­nen.

Den spring­an­de punk­ten in­om da­mer­nas lands­lags­verk­sam­het är i förs­ta hand eko­no­min. Ef­tersom her­rar­nas fram­gång­ar och där­med ock­så de sto­ra pris­sum­mor­na ly­ser med sin från­va­ro mås­te för­bun­det hit­ta and­ra sätt att fi­nan­si­e­ra da­mer­na på.

Det eu­ro­pe­is­ka för­bun­det Ue­fa har upp­märk­sam­mat pro­ble­met och höjt sum­man man kam­mar hem om man till ex­em­pel når se­mi­fi­nal i ett EM, för att på så sätt spor­ra län­der­na att sat­sa på dam­fot­boll.

Svårt med le­ve­brö­det

Det var allt­så eko­no­min – så har vi spe­lar­un­der­la­get. Det vet Ma­ri­an­ne Mi­et­ti­nen med sitt an­svar för de yng­re lands­la­gen allt om.

– Vi har bra verk­sam­het och ut­märk­ta re­sul­tat bland 14–19-åring­ar­na, vi vin­ner till ex­em­pel of­ta­re över Sve­ri­ge än vi spe­lar oav­gjort el­ler för­lo­rar, sä­ger Mi­et­ti­nen.

Pro­ble­met är vad som händer se­dan. Ef­ter gym­na­si­et bör­jar spe­lar­na of­ta stu­de­ra och be­hö­ver där­för ock­så job­ba vid si­dan om ef­tersom spe­lar­lö­ner­na in­te är till­räck­ligt sto­ra för att le­va på. Det le­der å sin si­da till att an­ta­let trä­ning­ar blir läg­re, och så är den on­da spi­ra­len ett fak­tum.

– Ste­get till att bli vux­en är svårt, men vi har satt in fle­ra åt­gär­der för att gö­ra det lät­ta­re, sä­ger Mi­et­ti­nen och näm­ner id­rot­tar­stö­det från mi­ni­ste­ri­e­håll som nu­me­ra kan fås ock­så av la­gid­rot­ta­re, plus att boll­för­bun­det bör­jat de­la ut sti­pen­di­er till spe­la­re som be­fin­ner sig i den kri­tis­ka ål­dern. Kom­mer de här åt­gär­der­na att va­ra till­räck­li­ga och Fin­land att ta sig till­ba­ka till de sto­ra tur­ne­ring­ar­na? – Jo, det är in­te en­bart en mål­sätt­ning, det ba­ra mås­te bli så. Det job­bar vi för var­je dag. Spe­lar­nas var­dag och re­sur­ser ska bli bätt­re.

Hål­ler på Sve­ri­ge

Men nu är det som det är. EM av­görs i Hol­land med start sön­da­gen den 16 juli – ut­an Fin­land. Va­re sig det gäl­ler dam- el­ler herr­fot­boll mås­te Tyskland näm­nas som en för­hands­fa­vo­rit, men Mi­et­ti­nen har ock­så and­ra för­slag.

– Spa­ni­en har gått fram­åt väl­digt myc­ket på fem år. De vin­ner tur­ne­ring­ar­na i de yng­re ål­ders­klas­ser­na så det ska bli in­tres­sant att se dem på den här ni­vån. De spe­lar mo­dern fotboll.

I från­va­ron av Fin­land vill Mi­et­ti­nen slå ett slag för de and­ra nor­dis­ka län­der­na.

– Jag hål­ler på Sve­ri­ge då Fin­land in­te är med. Så gil­lar jag ock­så Dan­marks spel­stil och hop­pas på att de går långt.

Ma­ri­an­ne Mi­et­ti­nen är som­marpra­ta­re i Ra­dio Ve­ga i dag kl. 10.03. Hon är ock­så ex­pert­kom­men­ta­tor för Yle un­der EM. TV2 vi­sar en match per dag un­der he­la mäs­ter­ska­pet.

FOTO: LEHTIKUVA/KIMMO MÄNTYLÄ

VUORINEN FOTO: LEHTIKUVA/VIL­LE

BITTERT KVAL. Mai­ja Saa­ri och hen­nes lands­lag led­de nyc­kel­mat­chen mot Por­tu­gal med tap­pa­de se­dan grep­pet och se­gern. Ef­ter det följ­de en för­lust mot Spa­ni­en i EM-kva­let i sep­tem­ber i fjol, vil­ket led­de till att da­mer­na in­te kva­li­fi­ce­ra­de sig till...

FOTO: LEHTIKUVA/MIKKO STIG

ING­ET EM I SOM­MAR. Ma­ri­an­ne Mi­et­ti­nen ba­sar för de yng­re dam­lands­la­gen och är fort­fa­ran­de be­svi­ken över att Fin­land in­te gick till EM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.