Apor med hjär­ta och själ

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Sci­ence fic­tion/även­tyr ●●Apor­nas pla­net: Stri­den KRISTER UGGELDAHL krister.uggeldahl@ko­lum­bus.fi

Re­gi: Matt Re­e­ves. Ma­nus: Re­e­ves, Mark Bom­back. Foto: Mi­chael Se­re­sin. I rol­ler­na: An­dy Ser­kis, Woody Har­rel­son, Ste­ve Zahn, Ka­rin Ko­no­val. I 3D och 2D.

När Apor­nas pla­net i slu­tet av 1960-ta­let såg da­gens ljus (el­ler rät­ta­re sagt nat­tens mör­ker) gav – det upp­hov till ett ra­maskri. Det här var ju en tid när de med­bor­ger­li­ga rät­tig­he­ter­na de­bat­te­ra­des även i öv­rigt.

Tim Bur­tons re­ma­ke från 2001 mot­togs med en gäsp­ning. Bätt­re gick det för Ru­pert Wy­atts Apor­nas pla­net: (r)Evo­lu­tion (2011), en välun­der­byggd sak där aps­läk­tet stod i cent­rum för en se­rie kon­tro­ver­si­el­la me­di­cins­ka ex­pe­ri­ment.

Tan­ken var att ta fram ett bo­te­me­del mot alz­hei­mer men i stäl­let gav man skjuts åt ett vi­rus som ut­plå­na­de sto­ra de­lar av mänsk­lig­he­ten. I Matt Re­e­ves kom­pe­ten­ta upp­föl­ja­re, Apor­nas pla­net: Upp­gö­rel­sen (2015), gick pri­ma­ten Cae­sar och hans art­frän­der in för att läg­ga grun­den för ett helt eget sam­häl­le.

Det gick så där. Där Cae­sar (med en röst och ett rö­rel­se­möns­ter häm­tat från CGI-he­ja­ren An­dy Ser­kis) ta­la­de sig varm för fred­lig samex­istens fö­re­språ­ka­de hö­ken Ko­ba krig och ond bråd död.

Me­ra om det­ta i Apor­nas pla­net: Stri­den (War for the Pla­net of the Apes), ett av film­som­ma­rens fi­nas­te bi­drag, en även­tyrs­film som i ing­et ske­de bju­der över, som ut­käm­par många av si­na häf­ti­gas­te stri­der på det mo­ra­lis­ka pla­net.

Schim­pan­sen Cae­sar, fil­mens dra­ma­tis­ka cent­rum och driv­kraft, har trots sin (på­tving­at) våld­sam­ma per­son­histo­ria in­te gett upp hop­pet om ett liv ut­an blods­ut­gju­tel­se. Men för­sök sä­ga det åt Woody Har­rel­sons övers­te som i tra­gis­ka förs­ta ak­ten bus­sar si­na man­nar på Cae­sar och hans när­mas­te.

Förlusterna är nog för att Cae­sar, di­plo­ma­ten, ska kar­va ut ”mörk­rets hjär­ta” – ja, det är in­te en­dast Har­rel­sons Kurtz-be­släk­ta­de gal­ning som för tan­kar­na till Fran­cis Ford Cop­po­las Apoca­lyp­se Now – och ut­krä­va hämnd.

Det ba­nar väg för en väs­tern av den gamla sko­lan. Cae­sar och hans va­pen­dra­ga­re, bland dem Ste­ve Zahns cir­kusa­pa, ri­der mot sitt öde, ge­nom ogäst­vän­li­ga mil­jö­er med The Ha­te­ful Eight-vib­bar.

Där fram­me vän­tar ing­en regn­bå­ge, ut­an ett ve­ri­ta­belt kon­cent­ra-

ti­ons­lä­ger, som in­bju­der till ett snill­rikt flyktsce­na­rio, som häm­tat ur John Stur­ges Den sto­ra flyk­ten (The Gre­at Es­cape).

Men ock­så om Matt Re­e­ves (Clo­ver­fi­eld, Let Me In) flir­tar med en och an­nan be­rättartra­di­tion är slut­re­sul­ta­tet hur per­son­ligt som helst.

Se här en film som det epis­ka for­ma­tet och de tek­nis­ka land­vin­ning­ar­na till trots ingalun­da sak­nar hjär­ta och själ. Tac­ka en re­gis­sör som även i stri­dens het­ta för­står att fo­ku­se­ra på käns­lor­na och an­lets­dra­gen, på de in­re stri­der­na.

Man kan in­te an­nat än be­und­ra den nya skö­na mo­tion cap­tu­re-tek­ni­ken som i kom­bi­na­tion med An­dy Ser­kis skå­de­spe­lar­fär­dig­he­ter (han gjor­de ju Gol­lum i Sa­gan om Ring­en), bäd­dar för ett häp­nads­väc­kan­de slut­re­sul­tat. Så in­timt, så vär­digt och så, ja, mänsk­ligt. Se­dan får man stå ut med att Woody Har­rel­sons övers­te, vid si­dan av hit­te­bar­net No­va (Ami­ah Mil­ler) är li­te för ar­ke­ty­pisk för sitt eget bäs­ta.

Det är ing­et snack om var sym­pa­ti­er­na lig­ger. Det finns apor och det finns gro­bi­a­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.