Hård kri­tik mot Ni­i­ni­stö: Som di­rekt från Nord­ko­rea

Pre­si­dent­kan­di­da­ter­na är för­ar­ga­de över att pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö in­te vän­tas del­ta i ge­men­sam­ma de­bat­ter för­rän ef­ter de­cem­ber. Upplägget på Fin­land­sa­re­nan kan än­nu bi­ta Sau­li Ni­i­ni­stö i ba­ken, tror de.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SYLVIA BJON 029 080 1310, sylvia.bjon@ksf­me­dia.fi

I går de­bat­te­ra­de pre­si­den­tens fy­ra ut­ma­na­re i pre­si­dent­va­let, Mat­ti Van­ha­nen (C), Nil­sTor­valds (SFP), Mer­ja Kyl­lö­nen (VF) och Pek­ka Haa­visto (Grö­na). I dag är det pre­si­den­tens frå­ge­tim­me med Sau­li Ni­i­ni­stö. Men i sam­ma pa­nel står de in­te.

Upplägget fick en del kan­di­da­ter att ko­ka över i Björ­ne­borg.

– Nam­nin­sam­ling­en för Sau­li Ni­i­ni­stö är i gång, så hans kam­panj­ma­ski­ne­ri har de facto star­tat även om han in­te själv är med, sä­ger Van­ha­nen, Cen­terns pre­si­dent­kan­di­dat, som an­ser att de där­för bor­de kun­na stå på sam­ma streck och va­ra kan­di­da­ter, in­te upp­de­la­de i pre­si­dent och ut­ma­na­re.

– Han kom­mer in­te ifrån att han ock­så är en kan­di­dat, i prak­ti­ken.

Van­ha­nens mot­drag är att bju­da in al­la, in­klu­si­ve pre­si­den­ten, till en egen de­batt i Sa­lo i au­gusti, som rå­kar va­ra Ni­i­ni­stös hemstad och bor­de va­ra ”lätt att kom­ma till”.

– Al­la väl­jer sitt sätt och sin stund att gå med, men om vi de­bat­te­rar ba­ra ef­ter jul så stannar de­bat­ten vid ett par te­le­vi­se­ra­de pa­ne­ler. Pre­si­dent­val ska va­ra en glad sak, och det finns ing­et att va­ra rädd för, hälsar Van­ha­nen till Ni­i­ni­stö och tilläg­ger att de­bat­ter­na är så sak­li­ga att han in­te be­hö­ver oroa sig för att pre­si­den­ten skul­le li­da av att del­ta.

Nils Tor­valds häp­nar över att kan­di­da­ter­na dess­utom fick ett mejl från Fin­land­sa­re­nans ar­ran­gör, om att de istäl­let kan få rik­ta var sin frå­ga till pre­si­den­tens frå­ge­tim­me.

– Det är som från Nord­ko­rea, sä­ger Tor­valds.

– Det är in­te av den­na värl­den, vi är in­te pre­si­den­tens upp­värm­nings­num­mer, sä­ger Mer­ja Kyl­lö­nen.

Pek­ka Haa­visto sä­ger att det för­vis­so är al­las rätt att själ­va be­slu­ta när de går med i en de­batt el­ler in­te, men att pre­si­den­ten bor­de över­vä­ga vil­ket ex­em­pel det ger.

– Han ska va­ra en le­da­re i frå­ga om vär­de­ring­ar och va­ra ett ex­em­pel för dis­kus­sions­kli­ma­tet. Då lö­nar det sig att tän­ka ef­ter no­ga, sä­ger Haa­visto.

Pre­si­dent­val ska va­ra en glad sak, och det finns ing­et att va­ra rädd för. Mat­ti Van­ha­nen Cen­tern

Det är in­te av den­na värl­den, vi är in­te pre­si­den­tens upp­värm­nings­num­mer. Mer­ja Kyl­lö­nen Väns­ter­för­bun­det

Al­la vill hö­ja flyk­ting­kvo­ten

Pre­si­dent­kan­di­da­ter­na fick på Fin­land­sa­re­nan räk­na upp på vil­ka om­rå­den de skul­le ut­ma­na den sit­tan­de pre­si­den­ten. Pek­ka Haa­visto an­ser att Fin­land kun­de va­ra mer ak­tiv i världs­po­li­ti­ken, sär­skilt i FN. Ock­så Mat­ti Van­ha­nen an­ser att det bli­vit väl­digt myc­ket fo­kus på Ös­ter­sjö­om­rå­det och sä­ker­hets­lä­get i när­re­gi­o­nen, me­dan syn­fäl­tet bor­de bred­das till hur de glo­ba­la fe­mo­me­nen som kli­ma­tet och mi­gra­tio­nen på­ver­kar oss.

Nils Tor­valds, som va­rit bo­satt i Moskva, Washing­ton och Brys­sel, sä­ger att han tän­ker ut­ma­na med si­na kun­ska­per. Mer­ja Kyl­lö­nen ef­ter­ly­ser me­ra fo­kus på freds­ar­be­te.

En frå­ga var al­la fy­ra kan­di­da­ter eni­ga om – att det finns skäl för Fin­land att hö­ja flyk­ting­kvo­ten.

– Hur myc­ket be­ror än­då på i vil­ken mån vi kan för­de­la Ita­li­ens flyk­ting­bör­da, och det vet vi in­te på grund av pro­ble­men med Ös­teu­ro­pa och flyk­ting­för­del­ning­en, sä­ger Pek­ka Haa­visto och syf­tar på att Ita­li­en ock­så be­hö­ver hjälp med för­del­ning­en av de flyk­ting­ar som an­län­der över ha­vet sö­der­i­från.

Det är som från Nord­ko­rea. Nils Tor­valds SFP

Han ska va­ra en le­da­re i frå­ga om vär­de­ring­ar och va­ra ett ex­em­pel för dis­kus­sions­kli­ma­tet. Pek­ka Haa­visto Grö­na

ENIG KVARTETT. Pre­si­dent­kan­di­da­ter­na Mat­ti Van­ha­nen, Nils Tor­valds, Mer­ja Kyl­lö­nen och Pek­ka Haa­visto är be­red­da att hö­ja flyk­ting­kvo­ten. FOTO: LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.