MTK: Brys­sel bor­de för­stå finskt skogs­bruk bätt­re

Be­tän­kan­det från EU-par­la­men­tets mil­jöut­skott om hur kol­sän­kor­na ska räk­nas ut är en klar för­lust för Fin­land.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Ett oför­del­ak­tigt räk­ne­sätt kan le­da till att Fin­land tving­as kö­pa kvo­ter för kol­sän­kor av and­ra EU-län­der om man i Fin­land ut­ö­kar av­verk­ning­ar­na som pla­ne­rat.

Mil­jöut­skot­tet ut­går i sitt be­tän­kan­de från att ut­veck­ling­en av skogs­vo­ly­men jäm­förs med si­tu­a­tio­nen 2000–2012. De fin­länds­ka par­la­ments­le­da­mö­ter­na för­sök­te för­hind­ra att så gam­mal in­for­ma­tion an­vänds som jäm­fö­rel­se, men för­sö­ket föll i ut­skot­tets om­röst­ning med 38–29. Mil­jöut­skotts­med­lem­men, EU-par­la­men­ta­ri­kern Nils Tor­valds (SFP), träf­fa­de mil­jö­mi­nis­ter Kimmo Ti­i­li­ka­i­nen (C) i Björ­ne­borg. Me­ning­en var att de skul­le kom­ma över­ens om att fort­sät­ta lob­ba.

–Om det ha­de va­rit fem rös­ter i and­ra rikt­ning­en skul­le slut­re­sul­ta­tet ha va­rit ett an­nat. Vi vän­tar oss att det ska gå att vän­da, sa­de Tor­valds till FNB.

He­la EU-par­la­men­tet rös­tar i frå­gan i höst var­ef­ter EU-rå­det bör­jar för­hand­la med kom­mis­sio­nen.

Fin­land kom­mer in­om ra­men för bio­e­ko­no­min att ut­ö­ka av­verk­ning­en av­se­värt de kom­man­de åren. Av­verk­ning­en av stam­ved be­räk­nas öka till cir­ka 80 mil­jo­ner ku­bik­me­ter från da­gens kring 65 mil­jo­ner om året. Sko­gar­na skul­le än­då ut­gö­ra en kol­sän­ka och där­för tyc­ker re­ge­ring­en att det är orim­ligt att Fin­land skul­le tving­as kö­pa kvo­ter.Lant­bru­kar­cen­tra­len MTK:s verk­sam­hets­le­da­re Ant­ti Sa­hi tyc­ker be­tän­kan­det är en klar för­lust för Fin­land.

– Det krävs mer ar­be­te för att man i Brys­sel ska för­stå finskt skogs­bruk bätt­re, sä­ger Sa­hi.

Han sä­ger att även bo­la­gen mär­ker osä­ker­he­ten kring till­va­ra­ta­gan­det av sko­gar­na.

–De här är po­li­tis­ka ris­ker som ock­så på­ver­kar bolagens in­ve­ste­rings­vil­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.