WWF vill in­te öka jak­ten på ös­ter­sjö­vi­ka­re

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­nen WWF mot­sät­ter sig Jord- och skogs­bruks­mi­ni­s­te­ri­ets för­slag att öka jakt­kvo­ten för ös­ter­sjö­vi­ka­re med 100 till 300 in­di­vi­der. En­ligt WWF hål­ler Bot­ten­vi­kens vikar­be­stånd fort­fa­ran­de på att åter­häm­ta sig från ett ras som or­sa­ka­des av mil­jö­gif­ter.

Det är en­ligt Ös­ter­sjöns skydds­kom­mis­sion möj­ligt med för­sik­tig jakt en­dast på om­rå­den med ett be­stånd på mer än 10 000 vi­ka­re. En­ligt WWF ut­gör högst 150 in­di­vi­der en håll­bar jakt­kvot. Den svens­ka kvo­ten är 130.

Kli­mat­för­änd­ring­en ut­gör en­ligt WWF ock­så ett allt stör­re hot mot vi­ka­ren. Vi­ka­ren var en gång i ti­den den van­li­gas­te sä­len i Ös­ter­sjön. I bör­jan av 1900-ta­let fanns det kring 200 000 ös­ter­sjö­vi­ka­re. Nu har be­stån­det krympt till en ti­on­del av det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.