Rysk ad­vo­kat nyc­kel­fi­gur i här­van

Vem är Na­tal­ja Ve­sel­nitska­ja, den rys­ka ad­vo­ka­ten som vil­le ge Trump­kam­pan­jen kom­pro­met­te­ran­de in­for­ma­tion om Hil­la­ry Clin­ton? HBL har un­der­sökt stjär­nad­vo­ka­ten, som vi­sar sig ha nä­ra kon­tak­ter till höga rys­ka tjäns­te­män.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - An­na-le­na laUrén an­na-le­na.lau­ren@ksf­me­dia.fi

MOSKVA– Jag ha­de ing­en in­for­ma­tion om De­mo­kra­tis­ka par­ti­et. Kanske de själ­va ha­de hop­pats på det och där­för tol­ka­de mig så. Jag viss­te in­te ens vil­ka som skul­le va­ra på plats, sä­ger Na­tal­ja Ve­sel­nitska­ja till det ame­ri­kans­ka tv-bo­la­get NBC.

En­ligt hen­ne läm­na­de Ja­red Kush­ner mö­tet ef­ter 7–10 mi­nu­ter och åter­vän­de in­te.

– En an­nan av dem tit­ta­de he­la ti­den i sin te­le­fon och del­tog i in­te alls i dis­kus­sio­nen. Det var herr Mana­fort (kam­pan­j­chef Paul Mana­fort som se­na­re läm­na­de kam­pan­jen).

Ve­sel­nitska­ja sä­ger att hon ald­rig har job­bat för den rys­ka re­ge­ring­en. HBL:s un­der­sök­ning vi­sar på att hon där­e­mot har tyd­li­ga kopp­ling­ar till höga tjäns­te­män.

Ve­sel­nitska­ja äger kon­sult­fö­re­ta­get Ka­mer­ton Con­sul­ting i Moskva. Hen­nes se­nas­te sto­ra fall hand­la­de om det Cy­pern­ba­se­ra­de fö­re­ta­get Pre­ve­zon Hol­dings, som ägs av De­niz Kat­syv. Han är i sin tur son till vice-di­rek­tö­ren för Rys­ka järn­vä­gar, Pjotr Kat­syv. Det är van­ligt i Ryss­land att barn till höga tjäns­te­män syss­lar med af­färs­verk­sam­het, ut­nytt­jar si­na för­äld­rars kon­tak­ter och fram­för allt hjäl­per dem att göm­ma un­dan peng­ar som har tjä­nats in ge­nom kor­rup­tion.

Pre­ve­zon Hol­dings drogs in­för rät­ta i New York 2013. Fö­re­ta­get ha­de köpt fas­tig­he­ter för 1,9 mil­jo­ner dol­lar på Man­hat­tan och den ame­ri­kans­ka åkla­ga­ren miss­tänk­te att det i själ­va ver­kat hand­la­de om peng­a­tvätt. Det­ta ef­ter att Pre­ve­zon Hol­dings lyf­tes fram i det så kal­la­de Mag­nit­skij­fal­let som ett av de fö­re­tag som ha­de stu­lit peng­ar ur

den rys­ka bud­ge­ten ge­nom att stjä­la and­ra fö­re­tags iden­ti­tet och i de­ras namn krä­va fals­ka skat­teå­ter­bä­ring­ar. Peng­ar­na över­för­des se­dan till off­sho­re-kon­ton på Cy­pern.

Svin­deln av­slö­ja­des av Sergej Mag­nit­skij, ad­vo­kat åt det ame­ri­kans­ka in­ve­ste­rings­bo­la­get Her­mi­tage, som äg­des av Bill Brow­der. Ef­ter si­na av­slö­jan­den fängs­la­des Mag­nit­skij och dog i fängelset år 2009, märkt av tor­tyr och urus­la för­hål­lan­den. Där­ef­ter lyc­ka­des Bill Brow­der över­ta­la ame­ri­kans­ka kon­gres­sen att god­kän­na en så kal­lad Mag­nit­skij­lis­ta, som bränn­mär­ker kor­rup­ta rys­ka tjäns­te­man och bland an­nat pe­ka­de ut Pre­ve­zon Hol­dings som en av svind­lar­na.

re­sor till new York

Na­tal­ja Ve­sel­nitska­ja fick upp­dra­get som för­svars­ad­vo­kat för Pre­ve­zon Hol­dings 2013. Där­ef­ter res­te hon un­der fle­ra år re­gel­bun­det till New York och ska i sam­band med de här re­sor­na ha träf­fat Do­nald Trumps son. Det hu­vud­sak­li­ga äm­net för dis­kus­sio­ner­na, då hon en­ligt N.Y.Ti­mes er­bjöd Trump­kam­pan­jen kom­pro­met­te­ran­de ma­te­ri­al om Clin­ton, ska ha va­rit just Mag­nit­skij­lis­tan.

Ve­sel­nitska­ja har i fle­ra år fört kam­panj för att den ska av­skaf­fas. Hon har ock­så grun­dat en or­ga­ni­sa­tion som job­bar för att lyf­ta ad­op­tions­för­bu­det mot ame­ri­kans­ka med­bor­ga­re i Ryss­land.

I vå­ras gick Pre­ve­zon Hol­dings med på att be­ta­la ame­ri­kans­ka sta­ten 5,9 mil­jo­ner dol­lar mot att rätts­fal­let läggs ned. I rys­ka me­di­er be­skrev Ve­sel­nitska­ja då ut­fal­let som en se­ger. En­ligt upp­gif­ter i obe­ro­en­de fon­tan­ka.ru kom­mer dock det ame­ri­kans­ka rätts­sy­ste­met att fort­sät­ta un­der­sö­ka fal­let.

Bod­de på lyx­ho­tell

Den 42-åri­ga Na­tal­ja Ve­sel­nitska­ja äger ett hus på 700 kvadrat­me­ter och fle­ra tom­ter i lyx­kvar­te­ret Ri­i­ta väs­ter om Moskva, en så kal­lad ga­ted com­mu­ni­ty för för­mög­na. Hon har ti­di­ga­re ar­be­tat för GUTA-bank, som köp­tes upp av VTB bank år 2004 ef­ter att den höll på att gå i kon­kurs. Hon har ock­så ar­be­tat på åklagar­myn­dig­he­ter­na ut­an­för Moskva där hon träf­fa­de sin man, Alek­sandr Mi­tu­sov, som ti­di­ga­re var vice trans- port­mi­nis­ter för Moskva­di­strik­tet.

I dag är Mi­tu­sov vice pre­si­dent för fö­re­ta­get SG-trans, som ar­be­tar med ol­je- och gastrans­port och i sin tur är en nyc­kel­part­ner för Gen­na­dij Timtjen­kos fö­re­tag. Timtjen­ko till­hör Pu­tins när­mas­te krets.

Ve­sel­nitska­ja ska en­ligt obe­kräf­ta­de käl­lor ha hjälpt till med att pro­du­ce­ra en do­ku­men­tär­film om Sergej Mag­nit­skij av An­drej Nekra­sov, som be­skri­ver Mag­nit­skij som en lögna­re. Hon del­tog en­ligt Washing­ton Post i vis­ning­en av fil­men i fjol.

Me­dan Ve­sel­nitska­ja be­sök­te New York i sam­band med Pre­ve­zon Hol­dings-fal­let bod­de hon en­ligt fon­tan­ka.ru på lyx­ho­tel­let Pla­za för 995 dol­lar nat­ten. Pre­ve­zon Hol­dings kräv­de där­ef­ter er­sätt­ning av ame­ri­kans­ka sta­ten för al­la ut­gif­ter, in­klu­si­ve 18-rät­ters mid­da­gar på 793 dol­lar – en to­tal­sum­ma på över 50 000 dol­lar. När fö­re­ta­get där­ef­ter med­de­la­de att de ha­de fler ut­gif­ter som skul­le er­sät­tas kräv­de all­män­na åkla­ga­ren att rät­ten skul­le sät­ta stopp.

Foto: EPA/JUStIN LANE

skå­de­plats. Ame­ri­ka­ner pro­te­ste­ra­de i de­cem­ber 2015 mot Do­nald Trump ut­an­för Pla­za Ho­tel i New York. På det ho­tel­let ska ad­vo­ka­ten Na­tal­ja Ve­sel­nitska­ja, in­blan­dad i in­for­ma­tions­fis­ket mel­lan Ryss­land och USA, ha bott un­der be­sök i sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.