Trump och Ryss­land

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Frå­gan om Trump­sta­bens kon­tak­ter med Ryss­land har ska­pat ru­bri­ker i fle­ra må­na­der. USA:s un­der­rät­tel­se­tjäns­ter har pe­kat ut rys­ka hac­ka­re för in­bland­ning i fjol­å­rets val­rö­rel­se och många und­rar om det var till pre­si­den­tens för­del – och om viss ak­ti­vi­tet skett i mas­ko­pi med Trumps kam­panj.

●●Un­der val­rö­rel­sen ut­tryck­te Trump be­und­ran för Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin. Han har till­satt en för­hål­lan­de­vis ryss­vän­lig stab. Trumps na­tio­nel­le sä­ker­hets­råd­gi­va­re Mi­chael Flynn, som haft upp­drag i Moskva, tving­a­des av­gå se­dan han lju­git för vice­pre­si­den­ten om si­na kon­tak­ter med Ryss­lands USA-am­bas­sa­dör Sergej Kisljak.

●●Även ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Jeff Ses­sions träf­fa­de am­bas­sa­dö­ren i fjol, och har där­för sagt att han in­te kom­mer att va­ra in­blan­dad i ut­red­ning­en om rys­ka kopp­ling­ar till pre­si­dent­va­let. Även Ja­red Kush­ner, Trumps råd­gi­va­re och svär­son, har haft mö­ten med Kisljak fö­re makt­skif­tet.

●●Den 9 maj av­ske­da­de Trump FBI-che­fen Ja­mes Co­mey. I en in­ter­vju sa­de Trump se­na­re att det ha­de med ”Ryss­lands­gre­jen” att gö­ra. Co­mey har of­fent­lig­gjort min­ne­san­teck­ning­ar från si­na mö­ten med Trump, en­ligt vil­ka pre­si­den­ten bad ho­nom ”släp­pa” ut­red­ning­en av Flynn.

●●Den 17 maj ut­såg vice ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Rod Ro­senste­in den ti­di­ga­re FBI-che­fen Ro­bert Mu­el­ler till sär­skild åkla­ga­re med an­svar för Ryss­lands­ut­red­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.