Po­li­sen räk­nar med det värs­ta i kväll

Hufvudstadsbladet - - Sport - FNB -VICTOR SUNDQVIST

Champions League-mat­chen mot Le­gia Wars­za­wa blir den störs­ta täv­lings­mat­chen som IFK Ma­ri­e­hamn nå­gon­sin har spe­lat. Det blir ock­så den mest på­kos­ta­de.

FOTBOLL Casper Hög­ström job­bar som in­hyrd sä­ker­hets­chef me­dan Le­gia och la­gets ökän­da fans be­sö­ker Åland.

– Mot­stån­dar­la­get har ett ryk­te om sig. Men vi har haft ett bra myn­dig­hets­sam­ar­be­te så här långt och vi har vid­ta­git nöd­vän­di­ga åt­gär­der för att sam­la in bak­grunds­in­for­ma­tion kring fan­sen, sä­ger Hög­ström.

Polisens Christof­fer Ahl­fors kom­mer att fun­ge­ra som si­tu­a­tions­le­da­re un­der ons­da­gen.

– Polisens upp­gift är i förs­ta hand att sä­ker­stäl­la den all­män­na ord­ning­en ut­an­för are­nan. Vi har fått in­for­ma­tion om att det bland Le­gi­as sup­port­rar finns risk för vis­sa ord­nings­stör­ning­ar och bråk. Och det är vi för­be­red­da på. Vi har en för­höjd be­red­skap, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Även om vi så klart hop­pas att det blir en bra dag och att folk kan rö­ra sig li­ka fritt som van­ligt ska man än­då va­ra med­ve­ten om att det finns en hög­re risk för stör­ning­ar än i nor­ma­la fall. Po­li­sen räk­nar med det värs­ta och hop­pas på det bäs­ta. Vet ni hur många pols­ka sup­port­rar som kom­mer till Åland? – Vi har skic­kat ner 100 bil­jet­ter till Po­len och så många vet vi med sä­ker­het att kom­mer. Det har vi ock­så fått be­kräf­tat av Le­gia. Even­tu­ellt kom­mer det yt­ter­li­ga­re som in­te har bil­jet­ter, men det vet jag ingen­ting om, sä­ger klubb­di­rek­tör Pe­ter Matts­son.

– Ur tak­tisk syn­vin­kel går jag in­te ut med den in­for­ma­tion vi har, sä­ger Hög­ström.

– Vi har in­for­ma­tion om att det tro­ligt­vis kom­mer fler än ba­ra de som har bil­jet­ter men nå­got ex­akt an­tal kan jag in­te gå ut med, sä­ger polisens Ahl­fors. Hur många ord­nings­vak­ter och po­li­ser kom­mer att fin­nas på plats? – An­ta­let ord­nings­vak­ter är nå­got vi har un­der­hand­lat om med myn­dig­he­ter­na och kom­mit fram till en mängd som an­ses till­räck­ligt, sä­ger sä­ker­hets­chef Casper Hög­ström, som in­te vill gå in på de­tal­jer.

– Jag mås­te sä­ga sam­ma sak. Vi har be­gärt handräck­ning från fast­lan­det och det finns fast­länds­ka po­li­ser som har spe­ci­al­ut­bild­ning i den­na typ av si­tu­a­tio­ner. Men ex­akt an­tal går jag in­te ut med, sä­ger Christof­fer Ahl­fors.

Klubb­di­rek­tör Pe­ter Matts­son tror in­te att da­gens match blir stö­kig.

– I och med att vi in­te har hu­li­ga­ner in­om IFK så har de ing­en or­sak att kom­ma hit och brå­ka. Det är vad Le­gi­as sä­ker­hets­an­sva­ri­ga har sagt till oss och vi ut­går från det. Vi säk­rar ba­ra upp ifall det skul­le hän­da nå­got, sä­ger Matts­son. Vad kos­tar det här sä­ker­hetspå­dra­get för IFK? – Allt för myc­ket. Vi har ald­rig lagt så här myc­ket peng­ar på en match ti­di­ga­re, sä­ger Pe­ter Matts­son.

Luk­ra­ti­va tv-av­tal

Kväl­lens Champions League-kval på Åland kom­mer att tv-sän­das bå­de i Po­len och i Fin­land. I Fin­land är det Ve­ikkaus-tv som köpt rät­tig­he­ter­na.

– När vi spe­la­de mot In­ter Ba­ku i Eu­ro­pa League-kva­let fick vi ingen­ting för tv-rät­tig­he­ter­na. I fjol när vi möt­te nors­ka Odd fick vi li­te peng­ar, men in­te myc­ket. Men nu mot Le­gia har vi fak­tiskt fått till stånd ett luk­ra­tivt av­tal, sä­ger Matts­son. Hur myc­ket peng­ar rör det sig om?

– Det vill jag in­te kom­men­te­ra, sä­ger Pe­ter Matts­son.

FOTO: IDA JANS­SON / NYA ÅLAND / LEHTIKUVA

SäKERHETSFRåGOR. För­u­tom klubb­di­rek­tör Pe­ter Matts­son (i mit­ten) del­tog ock­så sä­ker­hets­chef Casper Hög­ström (t.v.) och polisens Christof­fer Ahl­fors (t.h.) på press­kon­fe­ren­sen in­för ons­da­gens Champions Le­a­gu­edrabb­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.