Ja­mes Rod­ri­gu­ez till Bay­ern

Hufvudstadsbladet - - Sport - FNB–NTB

Ja­mes Rod­ri­gu­ez spe­lar i fort­sätt­ning­en för Bay­ern Mün­chen. Re­al Madrid lå­nar ut ho­nom för två sä­song­er fram­åt och av­ta­let mel­lan klub­bar­na in­ne­hål­ler dess­utom en kö­pop­tion. Bay­ern gick ut med in­for­ma­tio­nen ti­digt i går ef­ter­mid­dag, re­dan in­nan 25-åring­en skrev på al­la av­tal.

– Vi är väl­digt nöj­da med den­na över­gång. Att få hit Ja­mes Rod­ri­gu­ez var ett centralt öns­ke­mål från trä­na­ren Car­lo An­ce­lot­ti ef­ter att de fram­gångs­rikt job­bat ihop i Re­al Madrid, sä­ger klubb­di­rek­tö­ren Karl-He­inz Rum­me­nig­ge på Bay­erns webb­plats.

Rod­ri­gu­ez in­går i trup­pen då Bay­ern åker till Ki­na och Sing­a­po­re på en tolv da­gars matchtur­né på sön­dag. Han gjor­de sex mål för Colom­bia i fot­bolls-VM i Brasilien 2014 och flyt­ta­de kort där­ef­ter från Mo­naco till Re­al Madrid. Han kom upp i 36 mål och 41 mål­gi­van­de pass­ning­ar på 111 mat­cher för Re­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.