AND­RAS RöS­TER

Hufvudstadsbladet - - Debatt -

Men än en gång blev det vålds­ver­kar­na, cir­ka 1 000 av 100 000, som stal sho­wen. Sorg­ligt är or­det. Och oför­svar­ligt.

Va­sab­la­det

Vi­veca Dahl om de­mon­stra­tio­ner­na un­der G20-mö­tet i Ham­burg för­ra vec­kan.

Det av­slu­ta­de G20mö­tet i Ham­burg, som sam­la­de världs­le­dar­na till ett gans­ka frik­tions­fyllt mö­te, är in­tres­sant på mer än ett sätt. In­te minst för att man så tyd­ligt kan se hur mo­ra­lis­ka frå­gor upp­fat­tas i oli­ka län­der. En po­la­ri­se­ring är tyd­lig och det gyn­nar in­te världs­lä­get to­talt.

Åland

Be­ni­ta Matts­son-Eklund

LEHTIKUVA/AFP PHOTO/RON­NY HARTMANN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.