Fin­län­dar­na vär­nar om bib­li­o­te­ken

Hufvudstadsbladet - - I Dag - FNB

Fi­nan­sie­ring­en av bib­li­o­te­ken bör tryg­gas, an­ser fin­län­dar­na. Det vi­sar en färsk en­kät som cen­tral­or­ga­ni­sa­tio­nen Aka­vas Spe­ci­al­or­ga­ni­sa­tio­ner lå­tit gö­ra där 90 pro­cent av al­la som sva­rat vill att fi­nan­sie­ring­en av bib­li­o­te­ken tryg­gas.

Näs­tan al­la som sva­ra­de an­såg att läs­ning hör till bild­ning­en. 92 pro­cent av dem som sva­ra­de, in­om al­la ål­ders­grup­per, var av helt el­ler del­vis av sam­ma åsikt.

Näs­tan 90 pro­cent av dem som sva­ra­de på en­kä­ten an­såg att en ut­bil­dad och kom­pe­tent per­so­nal ut­gör ga­ran­tin för hög­klas­si­ga bib­li­o­tek. En­dast en fjär­de­del av de ut­frå­ga­de skul­le helst lå­na i ett själv­be­tjä­nings­bib­li­o­tek.

Fa­stän fy­ra av fem an­såg att bib­li­o­te­ken ska kon­cen­tre­ra sig på tra­di­tio­nell verk­sam­het, så öns­ka­de många att bib­li­o­te­ken kun­de er­bju­da ut­bild­ning i di­gi­talt kun­nan­de.

En­kä­ten gjor­des av Kantar TNS. Över tu­sen fin­län­da­re i ål­dern 15–74 år in­ter­vju­a­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.