100 000 be­sök­te tang­o­mark­na­den

Hufvudstadsbladet - - I Dag - FNB

Tang­o­mark­na­den i Se­i­nä­jo­ki upp­nåd­de sitt publik­mål i som­mar. To­talt 100 000 per­so­ner be­sök­te tango­e­ve­ne­mang­et un­der de fem da­gar­na för­ra vec­kan.

Re­spon­sen var till störs­ta de­len po­si­tiv, upp­ger tang­o­mark­na­dens ar­ran­gö­rer i ett press­med­de­lan­de.

Eve­ne­mang­et ha­de i år som te­ma Tan­go Fin­landia för att fi­ra Fin­lands 100 år av själv­stän­dig­het. Publi­ken bjöds där­för på mer än 100 tim­mar gra­tis pro­gram med an­led­ning av det.

Till årets tangodrott­ning val­des Kou­vo­la­bon Ai­no Ni­e­mi och till tango­kung Teijo Lind­ström från Ori­mat­ti­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.