Var är hjor­tar­na?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

■ Yellowstone Na­tio­nal Park be­står av ett va­ri­e­rat land­skap fyllt av djur. Det är ett fa­sci­ne­ran­de eko­sy­stem som stå in för oro­väc­kan­de för­änd­ring.

En gång i ti­den vand­ra­de ti­o­tu­sen­tals wa­pi­ti­hjor­tar i Yel­lowsto­nes da­lar, men nu­me­ra når allt fär­re över­vint­rings­plat­ser­na. Vart har wa­pi­ti­hjor­tar­na så hem­lig­hets­fullt ta­git vägen?

Den pris­be­lön­ta do­ku­men­tä­ren Mys­te­ri­et i Yellowstone (Mys­te­ry in Yellowstone, Tysklad 2015) föl­jer tre fors­ka­re un­der de­ras för­sök att lö­sa mys­te­ri­et med det krym­pan­de an­ta­let hjor­tar. Te­o­ri­er­na är många, och de miss­tänk­ta li­kaså. Är or­sa­ken var­gen, som kom till om­rå­det för 20 år se­dan – un­ge­fär sam­ti­digt som hjor­tan­ta­let sjönk dras­tiskt. El­ler kan det va­ra grizzly­björ­nen som äter de yng­re och sår­ba­ra hjor­tar­na? El­ler hit­tas för­kla­ring till eko­sy­ste­mets desta­bi­li­se­ring nå­gon an­nan­stans?

Med hjälp av nya me­to­der hit­tar fors­kar­na sam­band mel­lan de oli­ka dju­ren för att kom­ma fram till hur de på­ver­kar varand­ra där de le­ver si­da vid si­da. TV1 19.00

HBL

FOTO: YLE

FöR­SVUN­NEN. Allt fär­re wa­pi­ti­hjor­tar når si­na över­vint­rings­plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.