FIL­MER I DAG

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - KRISTER UGGELDAHL

Ef­ter re­vo­lu­tio­nen

(Après mai, Frank­ri­ke 2012) Oli­vi­er As­say­as om att växa upp i 1960–70-ta­lets Frank­ri­ke, om­gi­ven av re­vo­lu­tio­nä­ra stäm­ning­ar. Clé­ment Mé­tay­er är yng­ling­en som har svårt att ori­en­te­ra sig i det nya kli­ma­tet. Se re­cen­sio­nen in­vid! Yle Te­e­ma 22.00–00.00

Gold­fing­er

(Eng­land 1964) Än­nu en klas­sisk Bond-rul­le, fil­men där Se­an Con­ne­ry jäm­för ljum­men Dom Pe­rig­non med att ”lyss­na på The Be­at­les ut­an öron­prop­par”. Ho­nor Black­man por­trät­te­rar le­gen­da­ren Pus­sy Ga­lo­re. Ne­lo­nen 21.00–23.15

The Pri­va­te Li­ves of Pip­pa Lee

(USA 2009) Ro­bin Wright är all­tid se­värd, här i rol­len som för­orts­hust­ru med en äld­re man (Alan Ar­kin), på väg mot nå­gon form av sam­man­brott. Men fil­men i sig är rö­rig och så­sig, me­ra än lov­ligt ojämn. Ava 21.00–23.01

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.