Två ge­ne­ra­tio­ner på stor­skogs­ex­pe­di­tion.

Staffans­by låg­sta­di­e­sko­la i nor­ra Helsing­fors slog två älg­flu­gor i en smäll un­der sin ex­kur­sion till Sib­bo stor­skog. Ele­ver­na syss­la­de med den typ av grän­sö­ver­skri­dan­de, prak­tis­ka själv­stu­di­er som den nya lä­ro­pla­nen krä­ver, sam­ti­digt som de del­tog i Äld­re

Hufvudstadsbladet - - Nr 249 - text: TO­BI­AS PETTERSSON 09-12531, to­bi­as.pettersson@ksf­me­dia.fi fo­to: NIKLAS TALLQVIST niklas.tallqvist@ksf­me­dia.fi

Staffans­by låg­sta­di­e­sko­la i nor­ra Helsing­fors kom­bi­ne­rar den nya lä­ro­pla­nens me­to­der med Äldre­in­sti­tu­tets kam­panj för se­ni­o­rers häl­sa. I går gav sig ele­ver och se­ni­o­rer ut på svamp- och bär­jakt i den sum­pi­ga ter­räng­en kring Stor­träs­ket i Sib­bo stor­skog. Jou­ko San­ta­hol­ma och ele­ver­na Ni­co­le Hän­ni­nen, Lin­nea Kai­nu och Lau­ra Ylöjär­vi lå­ter in­te den över­sväm­ma­de sti­gen sät­ta käp­par i hju­let.

På si­na stäl­len är vand­rings­le­den ge­nom Sib­bo stor­skog till den mör­ka, näck­ros­be­ströd­da sjön Stor­träs­ket över­sväm­mad på grund av de se­nas­te da­gar­nas ihär­di­ga regn. Ele­ver­nas sko­don klaf­sar i den vat­ten­sju­ka vit­mos­san och den lö­sa gytt­jan – ”äck­ligt”, tyc­ker någ­ra.

Men det är ba­ra en frå­ga om se­kun­der in­nan ny­fi­ken­he­ten tar över:

– Vad är det där för en svamp? Den ser ju helt kons­tig ut. Är den gif­tig?

– Vem har gjort så där med trä­det? Är det en hack­spett?

Den här gång­en finns det fler än klass­lä­ra­ren Tan­ja Sten­berg, eldsjä­len bakom ex­kur­sio­nen, som kan sva­ra på frå­gor­na. De 19 ele­ver­na, som ut­gör års­kurs två i Staffans­by låg­sta­di­e­sko­la, har med sig far­ och mor­för­äld­rar i sko­gen. Sko­lan del­tar i Äldre­in­sti­tu­tets sats­ning Vie van­hus ulos (un­ge­fär: ta med en se­ni­or på ut­flykt), en riksom­fat­tan­de kam­panj för att främ­ja mo­tion och fri­lufts­liv bland äld­re.

– Det är jät­te­ro­ligt att få va­ra till­sam­mans med far­mor i sko­gen. Med far­mor kan man gö­ra vad som helst, och hon läm­nar en ald­rig en­sam, sä­ger Ali­sa Lindh, 8 år.

Hon och far­mor Christi­na Lindh har fle­ra svamp­kor­gar med sig som de hop­pas kun­na fyl­la till bräd­den.

– Kan­ta­rel­ler är mi­na fa­vo­ri­ter. Tratt­kan­ta­rel­ler är ock­så bra. Det är myc­ket ro­li­ga­re att hit­ta och ploc­ka svam­par än att ren­sa och äta dem, tyc­ker Ali­sa Lindh.

Svam­par över­allt

Pen­sio­nä­ren Ole, far­far till Ali­sa Lind­hs klass­kam­rat Ly­dia, har bra koll på oli­ka svampar­ter. Han får där­för age­ra ci­ce­ron och ve­ri­ta­bel svars­au­to­mat un­der vand­ring­en, för just nu är svamp­sä­song­en på sitt bäs­ta.

– Vad är det här för nå­got? Kan man äta den? und­rar en av kil­lar­na i klas­sen som ploc­kat en ljus­brun sopp.

– Nja, det är en sand­sopp. Den är in­te så god som så­dan. Den där är dess­utom gam­mal och slem­mig, släng bort den, sä­ger Ole.

– Men den där svam­pen där bor­ta då, vad är det? – Det är ock­så en sand­sopp. – Äsch. Om det finns så här myc­ket sand­sop­par ba­ra här, tänk hur många det då finns i he­la sko­gen. Det mås­te fin­nas ... minst tu­sen mil­jo­ner sand­sop­par.

Kam­pan­jen Vie van­hus ulos re­sul­te­ra­de i fjol i uppe­mot 19 000 re­gi­stre­ra­de se­ni­orut­flyk­ter. I år vill Äldre­in­sti­tu­tet slå den no­te­ring­en.

Ny lä­rar­roll

De se­ni­o­rer som del­tar i Staffans­by­e­le­ver­nas ex­kur­sion skul­le vis­ser­li­gen in­te ha någ­ra som helst pro­blem att själ­va ta sig ut på skogs­vand­ring­ar. Men själ­va ut­flyk­ten, och sam­va­ron mel­lan yng­re och äld­re, är in­te det en­da syf­tet med stor­skogs­ex­pe­di­tio­nen. Ut­fär­den är sam­ti­digt en del

av den nya lä­ro­pla­nen, som för­skju­ter ton­vik­ten från tra­di­tio­nell ka­te­der­un­der­vis­ning till själv­stän­dig in­lär­ning och te­ma­hel­he­ter, där fle­ra oli­ka äm­nen kom­bi­ne­ras.

– Staffans­by låg­sta­di­e­sko­la är en av sta­dens in­no­va­ti­va för­söks­sko­lor, så vi har möj­lig­het att prö­va på oli­ka me­to­der för att se hur de fun­ge­rar. Det är en helt an­nan sak att själv va­ra ute i sko­gen och hit­ta svam­par och bär och ta re­da på vad de he­ter, än att sit­ta i klass­rum­met och lä­sa om dem. Lä­ra­rens roll för­änd­ras så att lä­ra­ren mer och mer blir en hand­le­da­re, sä­ger rek­tor Hei­di Pur­ho, som själv är med på ex­kur­sio­nen.

Hand­le­dar­man­teln ax­las i dag ener­giskt av klass­fö­re­stån­da­ren Tan­ja Sten­berg, som le­der vägen fram till Stor­träs­ket. Hon bär mat­säc­ken, kån­kar ved och gör i ord­ning en bra­sa.

– Jag tror starkt på ut­om­huspe­da­go­gik, att gö­ra någon­ting utö­ver det van­li­ga så att ele­ver­na upp­le­ver att de är del­ak­ti­ga i någon­ting me­nings­fullt, sä­ger Sten­berg.

Att Sten­berg är po­pu­lär bland si­na ele­ver går in­te att ta mis­te på. Hon blir ak­ter­seg­lad en­dast av sin egen hund, lapp­hun­den Nel­son, som ele­ver­na in­te kan få nog av.

Nel­sons när­va­ro ger ock­så den mång­syss­lan­de lä­ra­ren ett över­ras­kan­de trumf­kort. Stor­träs­kets strän­der är san­ka och gung­fly­ak­ti­ga, och två av ele­ver­na får myr­vat­ten och mos­sig sör­ja in i stöv­lar­na. Då fun­ge­rar Nel­sons oan­vän­da baj­spå­sar som till­fäl­li­ga strum­por, me­dan stöv­lar­na tor­kas ur med tid­nings­pap­per.

Me­dan Sten­berg gör upp eld för att gril­la korv ska ele­ver­na till­sam­mans med se­ni­o­rer­na ut­fö­ra sin förs­ta upp­gift. Den går ut på att ut­fors­ka sko­gen och strän­der­na för att se vil­ka oli­ka ar­ter som går att hit­ta.

– Ett all­de­les top­pen­på­hitt, tyc­ker Be­rit Har­visto­la som del­tar till­sam­mans med son­so­nen Aa­ro Har­visto­la.

– Helsing­for­se­le­ver får in­te så myc­ket na­turupp­le­vel­ser i var­da­gen med all as­falt om­kring sig, så det kan ibland va­ra li­te si och så med att kän­na igen van­li­ga djur och väx­ter, fort­sät­ter Be­rit Har­visto­la.

var­gen hål­ler sig bor­ta

Sib­bo stor­skog, na­tio­nal­park se­dan 2011, döl­jer en stor artri­ke­dom. I orör­da ur­skogs­par­ti­er trivs bland an­nat berguv, tjä­der och tre­tå­ig hack­spett. Sib­bos varg­pryd­da va­pen till trots ha­de det än­då gått åra­tal se­dan var­gar se­nast ob­ser­ve­rats i om­rå­det – än­da tills riks­dags­le­da­mo­ten Ee­ro Leh­ti i vint­ras kom kö­ran­de hemåt och till sin sto­ra över­rask­ning såg två grå­ben tas­sa över vägen.

Men de var­gar­na ver­kar in­te ha kom­mit för att stan­na, och ock­så i dag hål­ler de sig långt bor­ta. Dä­re­mot hit­tar Vin­cent, Ly­di­as lil­le­bror, en li­ten, för­skräckt pad­da. Am­fi­bi­en väc­ker enorm för­tjus­ning bland de and­ra ele­ver­na.

– Men sätt den till­ba­ka i mos­san igen. Den vill va­ra fri, sä­ger Ali­sa Lindh.

När ter­räng­en grund­ligt ut­fors­kats av två ge­ne­ra­tio­ner är det dags för gril­lad korv och marsh­mal­lows. Ef­ter­rät­tens ef­ter­rätt blir en ny upp­gift, där na­tur­kän­ne­dom över­går i mo­ders­mål. På lap­par med ru­bri­ken Min skog ska ele­ver­na fritt skri­va om si­na upp­le­vel­ser. De sam­lar ock­så löv som ska pressas och till­sam­mans med lap­par­na gö­ras till tav­lor.

Ele­ver­na an­vän­der ock­så sko­lans ka­me­ror för att ta bil­der, som de se­dan spa­rar i si­na per­son­li­ga di­gi­ta­la port­föl­jer.

– Al­la ele­ver byg­ger upp port­föl­jer med upp­gif­ter de ut­fört och bil­der de ta­git, för­kla­rar Tan­ja Sten­berg.

Mel­lan var­ven har Ali­sa Lindh till­sam­mans med sin far­mor lyc­kats sam­la ihop en bro­kig svampskörd i kor­gen. Tratt­kan­ta­rel­ler sam­sas med sop­par och krem­lor.

– Det var ro­ligt att va­ra i sko­gen i stäl­let för att räk­na ma­te­ma­tik. Fast jag tyc­ker nog om ma­te­ma­tik ock­så. Det en­da som var li­te synd var att min kom­pis glöm­de sin svamp­korg i sko­gen. Jag tän­ker för­sö­ka hit­ta mer svamp åt hen­ne, sä­ger Ali­sa Lindh.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

färg­grann skörd. Sib­bo stor­skog svek in­te ele­ver­na och de­ras far- och mor­för­äld­rar: svamp­sä­song­en är in­ne i sin he­tas­te fas.

art­kän­ne­dom. Sys­ko­nen Ly­dia och Vin­cent har en sä­ker svamp­ex­pert i sin far­far Ole – inga su­spek­ta svam­par lan­dar i kor­gen.

grill­pa­us. Klass­lä­ra­ren Tan­ja Sten­berg har många sträng­ar på sin ly­ra, bland an­nat som vild­marks­gui­de och grill­mäs­ta­re. Rek­tor Hei­di Pur­ho as­si­ste­rar, me­dan Eli­as Ma­zou­zi och Aa­ro Har­visto­la vän­tar på sin lunch.

da­gens fynd? Den för­bryl­la­de pad­dan som ele­ver­na hit­ta­de åter­fick sin fri­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.