Det är långt till 2019

Om­bygg­nad Re­no­ve­ring­en av Olym­pi­a­sta­di­on fort­skri­der en­ligt pla­nen. Det är tys­kar och ”många dok­to­rer” som be­räk­nat dy­na­mi­ten.

Hufvudstadsbladet - - Nr 249 - TEXT: TOMMY PO­HJO­LA 029 080 1366, tommy.po­hjo­la@hbl.fi

Re­no­ve­ring­en av Olym­pi­a­sta­di­on i Helsing­fors är nu i det ske­det att man kan ta­la om jät­te­gro­pen. Sta­di­on kan in­te ut­vid­gas på marky­tan så då byggs det myc­ket nytt un­der läk­tar­na. Spräng­äm­nes­ex­per­ter för­säk­rar att sta­di­on­tor­net in­te bör­jar lu­ta el­ler än­nu vär­re – går i bi­tar. Re­no­ve­ring­en på­går än­nu i två år.

Näs­tan allt i och kring Olym­pi­a­sta­di­on i Helsing­fors har ri­vits och sprängts bort men det 72 me­ter höga sta­di­on­tor­net pe­kar mot him­len som ti­di­ga­re. Men så är det ock­så en stor mängd sak­kun­ni­ga som räk­nat ut ex­akt hur myc­ket spräng­äm­nen som kan an­vän­das ut­an att tor­net får ska­dor.

– Vi har lagt ned myc­ket tid på ut­räk­ning­ar­na. Tor­net står sta­digt, för­säk­rar Helsing­fors stads bygg­chef Juk­ka Fors­man.

Pro­jekt­led­ning­en har an­li­tat ”många dok­to­rer” och även kon­sul­te­rat tys­kar, som av allt att dö­ma ock­så är ex­per­ter på spräng­äm­nes­ver­kan.

Nya Olym­pi­a­sta­di­on öpp­nar hös­ten 2019. Så­dant är löf­tet. Som känt har kost­na­der­na ökat med 50 mil­jo­ner eu­ro och upp­går nu till un­ge­fär 260 mil­jo­ner eu­ro. Peng­ar­na var det ett hel­si­kes liv om på vin­tern när upp­rör­da po­li­ti­ker tving­a­des god­kän­na nya mil­jon­be­lopp. Sta­ten och Helsing­fors stad de­lar på re­no­ve­rings­kost­na­der­na.

Se­dan ska sta­di­on ock­så ut­rus­tas med det ena och det and­ra.

– Det är Sta­di­on­s­tif­tel­sens upp­gift och vi har pre­cis star­tat en in­sam­ling som är rik­tad till al­la fin­län­da­re, sä­ger stif­tel­sens vd Mai­ja In­na­nen.

Ing­en Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­nal

Olym­pi­a­sta­di­on väx­er in­te på marky­tan, det är fort­fa­ran­de ba­ra 36 000 som får plats på fot­bolls­mat­cher och fri­id­rotts­täv­ling­ar, men un­der jor­den hän­der sa­ker. Un­der hu­vud­läk­ta­ren byggs en boll­hall, ett stort gym och and­ra ut­rym­men; bland an­nat ett me­die­cen­ter.

– En stor för­änd­ring är att all tek­nik som ti­di­ga­re tog plats bland publi­ken nu ryms un­der marky­tan, sä­ger Sta­di­on­s­tif­tel­sens in­for­ma­tions­chef Mar­ju Paju.

Publik­ka­pa­ci­te­ten räc­ker in­te för fi­na­len i fot­bol­lens Mäs­tar­nas li­ga men nog för mat­cher i ett de­lat fot­bolls-EM. Den är ock­så till­räck­lig för Eu­ro­pa­mäs­ter­skap i fri­id­rott och fot­bol­lens in­ter­na­tio­nel­la ju­ni­or­tur­ne­ring­ar.

Sta­di­on­byg­gen i Mel­la­neu­ro­pa kan räk­na med 50–60 slut­sål­da fot­bolls­mat­cher. I Helsing­fors är eko­no­min en an­nan. Där­för är nya Olym­pi­a­sta­di­on en mul­ti­a­re­na med många oli­ka slags funk­tio­ner. Sta­di­on­s­tif­tel­sen räk­nar ock­så med ökad tu­rism. Kon­cep­tet med be­sök och oli­ka rund­tu­rer upp­da­te­ras till 2020-ta­let.

Ökad triv­sel

Al­la läk­ta­re får tak. En an­nan och all­de­les sä­kert väl­kom­men ny­het är att gång­ar­na mel­lan läk­tar­sek­tio­ner­na bred­das vil­ket gör det möj­ligt att vand­ra till ex­em­pel från den söd­ra kur­van till den nor­ra kur­van. Och så to­a­let­ter­na, de uråld­ri­ga stin­kan­de pis­so­a­rer­na och dam­to­a­let­ter­na som var all­de­les för få.

– Jo! Un­der läk­ta­ren på öst­ra lång­sidan byg­ger vi det som går un­der nam­net WC-värl­den, be­rät­tar Mar­ju Paju.

Ock­så ut­bu­det av mat och dric­ka blir stör­re. En­ligt Sta­di­on­s­tif­tel­sen ska fin­län­dar­na få del­ta i pla­ne­ring­en av re­stau­rang­ut­bu­det. Det di­gi­ta­la pro­jek­tet är i start­gro­par­na.

In­ne på Olym­pi­a­sta­di­on och ne­re på ”grä­set” finns inga start­gro­par. En enorm grop är det, för­stås. De nya löp­ba­nor­na får en gam­mal pro­fil. Den upp­da­te­ra­de pro­fi­len var så­dan att många lö­pa­re sprang i be­tong­väg­gen när de in­te kla­ra­de av kur­vor­na. Och un­der löp­ba­nor­na byggs en ser­vice­tun­nel. Tun­neln fun­ge­rar ock­så som en löp­ba­na och ett upp­värm­nings­stäl­le för id­rot­tar­na.

Det är oklart om publi­ken får me­ra ut­rym­me ut­an­för sta­di­on. De fles­ta som va­rit på en till­ställ­ning vet hur smalt av­snit­tet mel­lan in­gång­en till C- och D-läk­tar­na och sim­sta­di­on är. Sta­di­ons­tängs­let flyt­tas med sä­ker­het nå­gon me­ter ut­åt men kanske in­te rik­tigt så myc­ket som vis­sa spök­bil­der an­ty­der.

FO­TO: LEIF WECKSTRöM

FO­TO: LEIF WECKSTRÖM

LäK­TAR­NA FåR TAK. 250 per­so­ner ar­be­tar 6 da­gar i vec­kan med sta­di­onre­no­ve­ring­en. Nya läktar­ta­kets stål­kon­struk­tion väger 3 mil­jo­ner ki­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.