Stu­de­ran­de tar stör­re stu­di­elån

Ban­ker­na vitt­nar om rus­ning till stu­di­elå­nen. Stu­die­pen­ning­en för hög­sko­lestu­de­ran­de har sänkts. I stäl­let får de lyf­ta mer i lån.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TIM JO­HANS­SON 029 080 1336 tim.jo­hans­son@ksf­me­dia.fi

Fin­län­dar­nas stu­di­es­kul­der väx­er kraf­tigt. Lå­nen blir fler och sum­mor­na stör­re.

– Un­der de se­nas­te två–tre må­na­der­na har an­ta­let be­vil­ja­de stu­di­elån vux­it med cir­ka en tred­je­del jäm­fört med sam­ma pe­ri­od i fjol. Räk­nat i eu­ro öka­de stu­di­elå­nen med det dubb­la, sä­ger af­färs­che­fen Pä­i­vi Jääs­ke­lä­i­nen vid OP.

Ock­så and­ra ban­ker sä­ger till HBL att ef­ter­frå­gan på stu­di­elå­nen väx­er. Or­sa­ken till rus­ning­en till stu­di­elå­nen i i höst är stu­destöds­re­for­men som träd­de i kraft i bör­jan av au­gusti. Med den sjun­ker stu­die­pen­ning­en för hög­sko­lestu­de­ran­de. I stäl­let får de lyf­ta me­ra i lån.

Stu­di­es­kul­der­na har vux­it re­dan in­nan hös­tens re­form. Till­växt­tak­ten har va­rit näs­tan 15 pro­cent per år un­der de se­nas­te två åren, en­ligt sta­tistik från Fin­lands bank. Ock­så de ge­nom­snitt­li­ga stu­di­es­kul­der­na har vux­it.

Katja Lång­vik, so­ci­al­po­li­tisk ex­pert vid stu­dent­kå­ren vid Helsing­fors uni­ver­si­tet, ser en ut­veck­ling där allt mer an­svar läggs på den en­skil­da stu­de­ran­den.

– Ris­ker­na läggs på in­di­vi­den även om in­ve­ste­ring­en i stu­di­er gyn­nar sam­häl­let som hel­het, sä­ger Lång­vik.

Stu­di­es­kul­den för fin­länds­ka stu­de­ran­de väx­er kraf­tigt. En­ligt Fin­lands Banks färs­kas­te sta­tistik har stu­di­es­kulds­stoc­ken vux­it till över 2,5 mil­jar­der eu­ro.

Det är fram­för allt till­växt­tak­ten som väc­ker upp­märk­sam­het. Stu­di­es­kul­der­na väx­er med när­ma­re 15 pro­cent på års­ni­vå.

Till­väx­ten har skett re­dan in­nan hös­tens stu­di­e­stöds­re­form som yt­ter­li­ga­re läg­ger tyngd­punk­ten på stu­di­elå­nen. I och med re­for­men sjönk stu­die­pen­ning­en för hög­sko­lestu­de­ran­de. I stäl­let får stu­de­ran­de lyf­ta me­ra lån om de vill, nå­got som med stor san­no­lik­het ökar lån­tag­ning­en yt­ter­li­ga­re.

Ban­ker­na vitt­nar om en rus­ning till stu­di­elå­nen.

– Re­dan i ju­li var det be­tyd­ligt fler lå­ne­an­sök­ning­ar jäm­fört med sam­ma tid­punkt de tre se­nas­te åren. Allt ty­der på att re­for­men le­der till att fler stu­de­ran­de lyf­ter lån, sä­ger af­färs­che­fen Ri­ik­ka Lai­ne-To­lo­nen på Nor­dea.

– An­ta­let stu­di­elån har ökat med en tred­je­del un­der de 2–3 se­nas­te må­na­der­na jäm­fört med i fjol. Räk­nat i eu­ro väx­te stu­di­elå­nen med det dubb­la, sä­ger af­färs­che­fen Pä­i­vi Jääs­ke­lä­i­nen på OP.

– Lå­ne­an­sök­ning­ar­na hos oss har ökat i jämn takt, sä­ger pro­dukt­che­fen Ca­rin Pok­ka på Ak­tia.

Tra­di­tio­nellt har många fin­länds­ka stu­de­ran­de in i det längs­ta und­vi­kit att ta lån.

– Jag tror in­te at­ti­ty­der­na änd­ras så snabbt. Men klart är att fler mås­te ta lån för att för­sör­ja sig, sä­ger Ka­ti Sy­stä, so­ci­al­po­li­tiskt an­sva­rig vid Åbo Aka­de­mis stu­dent­kår.

Vid Helsing­fors uni­ver­si­tets stu­dent­kår är man kri­tisk till ut­veck­ling­en där stu­di­elå­nen blir en stör­re del av fi­nan­sie­ring­en av stu­di­er­na.

– Tu­del­ning­en bland de stu­de­ran­de har ökat un­der de se­nas­te 10–15 åren. Det finns de som har det bra ställt och se­dan de som har svå­rig­he­ter att fi­nan­si­e­ra si­na stu­di­er. Be­to­ning­en på stu­di­elå­nen gör att klyf­tan ökar. Det blir en hög­re trös­kel för att alls stu­de­ra vid hög­sko­la el­ler att slut­fö­ra si­na stu­di­er, sä­ger Katja Lång­vik, so­ci­al­po­li­tisk ex­pert vid stu­dent­kå­ren vid Helsing­fors uni­ver­si­tet.

Ock­så Sil­ja Sil­vas­ti vid Fin­lands stu­dent­kå­rers för­bund ser en tu­del­ning. De som har det bra ställt lyf­ter lån med låg rän­ta ut­an pro­blem. De som har det eko­no­miskt säm­re och ex­em­pel­vis in­te har fa­milj som kan hjäl­pa till för­sö­ker in i det sista und­vi­ka lån.

Pa­ra­dox­en är än­då den att de som har det sämst ställt i slutän­dan of­ta sit­ter med de störs­ta lå­nen, sä­ger Sil­vas­ti.

Nytt för i höst är ock­så att stu­de­ran­de med be­tal­nings­an­märk­ning har rätt att få stats­ga­ran­ti för sitt stu­di­elån.

– Det är för­stås bra på sätt och vis, men sam­ti­digt öpp­nar det för nya pro­blemskul­der, sä­ger Sil­vas­ti.

Katja Lång­vik ser en ut­veck­ling där allt mer an­svar läggs på den en­skil­da stu­de­ran­den.

– Ris­ker­na läggs på in­di­vi­den även om in­ve­ste­ring­en i stu­di­er gyn­nar sam­häl­let som hel­het, sä­ger Lång­vik.

Stör­re ut­gif­ter

För­u­tom att de to­ta­la stu­di­es­kul­der­na väx­er blir ock­så de en­skil­da lå­nen stör­re.

År 2006 ha­de 900 fin­län­da­re en stu­di­es­kuld på 20 000–25 000 eu­ro. Tio år se­na­re var an­ta­let 4 200. Grup­pen med skul­der på 25 000– 30 000 eu­ro ha­de vux­it från 160 till 1 070, vi­sar Folk­pen­sions­an­stal­tens sta­tistik. För­änd­ring­en kan in­te för­kla­ras av in­fla­tio­nen.

Sta­tens sats­ning på stu­di­elå­nen kan in­te för­kla­ra he­la till­väx­ten. Stu­die­pen­ning­en har ex­em­pel­vis be­ta­lats ut i un­ge­fär li­ka stor om­fatt­ning som förr un­der de se­nas­te åren.

– Köp­kraf­ten för stu­die­pen­ning­en har sjun­kit och jobb­si­tu­a­tio­nen för stu­de­ran­de har va­rit då­lig un­der de se­nas­te tio åren. Stör­re ån kom­pen­se­rar bort­fal­let, sä­ger Sil­ja Sil­vas­ti på Fin­lands stu­dent­kå­rers för­bund.

En an­nan, mer po­si­tiv or­sak är den så kal­la­de stu­di­elåns­kom­pen­sa­tio­nen som in­för­des 2014. Folk­pen­sions­an­stal­ten be­ta­lar en del av stu­di­elå­net om man av­lagt en ex­a­men inom ut­satt tid. Det gör att fler vå­gar ta lån.

Of­ta lig­ger av­brut­na stu­di­er bakom stu­den­ter­nas skuld­pro­blem.

– Hur skul­le man sä­ga det på ett snyggt sätt – ut­bild­ning ses of­ta som en lös­ning för unga. De bör­jar stu­de­ra för att ha en plats i sam­häl­let. De lyf­ter stu­di­elån, men se­dan vi­sar det sig att branschva­let var fel och de av­bry­ter stu­di­er­na. Lå­net är kvar, och med den jobb­si­tu­a­tion som vi haft blir det pro­blem, sä­ger Mer­vi Aho­la vid Helsing­fors stads skuldråd­giv­ning.

Stu­di­elå­nen är en del av de pro­blemskul­der som Aho­la mö­ter i sitt ar­be­te.

– Många av vå­ra kli­en­ter har stu­di­es­kul­der som an­ting­en Folk­pen­sions­an­stal­ten åter­krä­ver el­ler så har de re­dan gått till ut­mät­ning. Jag har in­te ex­ak­ta siff­ror över ut­veck­ling­en men jag ser att stu­den­ter­na blir fler, sä­ger Aho­la.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FLER LYF­TER LåN. Ban­ker­na har no­te­rat en re­jäl ök­ning i an­ta­let stu­de­ran­de som an­sö­ker om stu­di­elån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.