Anorex­i­vård med fo­kus på livs­kva­li­tet

Ät­stör­ning­ar En ny vård­mo­dell för per­so­ner med svå­ra och lång­va­ri­ga ät­stör­ning­ar har land­sti­git i Fin­land. Nu får ett ti­o­tal per­so­ner hjälp som in­te fo­ku­se­rar på att öka vik­ten, ut­an på att öka livs­kva­li­te­ten.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT: ANNIKA RENTOLA 029 080 1370, annika.rentola@hbl.fi FO­TO: LEIF WECKSTRÖM leif.weck­strom@hbl.fi

Vid Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt (HNS) kan pa­ti­en­ter med lång­va­ri­ga ät­stör­ning­ar nu tes­ta en ny vård­mo­dell. I den ut­går man från vad pa­ti­en­ten själv är vil- lig att gö­ra för att öka sin livs­kva­li­tet. Ett mång­pro­fes­sio­nellt team bac­kar upp, och pa­ti­en­ter­na bor in­te på av­del­ning ut­an får hjäl­pen i öp­pen­vår­den.

Un­der de se­nas­te fem, tio åren har lä­ka­re och vård­per­so­nal på fle­ra håll i värl­den sökt nya sätt för att hjäl­pa per­so­ner med lång­va­rig och svår anorexi.

– De här pa­ti­en­ter­na har länge fal­lit mel­lan sto­lar­na. Med vår nya vård­mo­dell hop­pas vi nu kun­na hjäl­pa dem, sä­ger psy­ko­lo­gen Mo­ni­ca Ål­gars, som un­der vin­tern och vå­ren va­rit med om att byg­ga upp Pi­sa­ra, en vård­mo­dell och ar­bets­grupp som ut­går från pa­ti­en­tens öns­ke­mål.

Pi­sa­ra är de­sig­nad för per­so­ner som li­dit av sin ät­stör­ning i minst tio år och ge­nom­gått minst tre vård­för­sök inom spe­ci­a­list­vår­den. De som vill ha hjälp en­ligt mo­del­len be­hö­ver in­te för­bin­da sig till att för­sö­ka gå upp i vikt, men nog till att in­te mag­ra mer och till att föl­ja de över­ens­kom­mel­ser de gör upp om med vård­per­so­na­len. Till kra­ven hör ock­så ett viktin­dex på minst 12. Krop­pen mås­te helt en­kelt va­ra till­räck­ligt frisk för att or­ka.

När grund­kri­te­ri­er­na upp­fylls och pa­ti­en­ten fått en re­miss till Pi­sa­ra-grup­pen via ät­stör­nings­en­he­ten vid Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt (HNS), star­tar en grund­lig kart­lägg­ning. Ef­ter sam­tal med sjuk­skö­ters­ka föl­jer en träff där ock­så en lä­ka­re finns med.

– Vård­pla­nen som görs upp får se­dan va­ra myc­ket in­di­vi­du­ell, sä­ger Ål­gars, som till­sam­mans med över­läka­re Jaa­na Su­o­kas i pla­ne­rings­ske­det be­sök­te Ei­ra-mot­tag­ning­en i Stock­holm för att där­i­från ta med sig go­da er­fa­ren­he­ter till Fin­land.

En av de kom­men­ta­rer som fast­na­de un­der be­sö­ket i Stock­holm hand­lar just om pa­ti­en­tens ställ­ning.

– Vård­fi­lo­so­fin byg­ger på så stor flex­i­bi­li­tet som möj­ligt och in­ställ­ning­en är att pa­ti­en­ten själv har och tar an­svar för sitt liv, för hur det kan se ut för till­fäl­let. I Stock­holm träf­fa­de vi en skö­ters­ka som vän­ligt sa­de att anorexi in­te är ett brott man ska straf­fas för. Man har rätt till be­hand­ling och vård.

Sik­tet fram­åt

Att ta an­svar för sin sjuk­dom be­ty­der in­te att per­so­na­len i Pi­sa­ra ser pa­ti­en­ten som skyl­dig till sin sjuk­dom. Där­för är man var­sam med or­den. Pa­ti­en­ter­na om­ta­las in­te som kro­ni­ker ef­tersom sik­tet är ställt fram­åt och på ut­veck­ling.

Sjuk­skö­ters­kan Min­na Ant­to­nen, som är den per­son pa­ti­en­ter­na mest har kon­takt med för till­fäl­let, har fått för­tyd­li­ga när folk miss­tänkt att mo­del­len egent­li­gen är ett slags pal­li­a­tiv vård el­ler vård i li­vets slut­ske­de.

– Så är det in­te. Vi ar­be­tar för att gö­ra pa­ti­en­ter­na star­ka­re och vill hjäl­pa dem att kom­ma fram­åt i li­vet. Den som haft anorexi så länge och väger väl­digt li­te är för­stås all­var­ligt, till och med livs­far­ligt, sjuk. Det för­står vi, men vårt mål är att stöd­ja en allt bätt­re var­dag. För en som är myc­ket sjuk kan en så van­lig sak som ett kafé­be­sök va­ra en an­sträng­ning. Vi flyt­tar helt en­kelt blic­ken från vik­tök­ning till and­ra mål, krä­ver ba­ra att vik­ten in­te läng­re ska mins­ka och sö­ker så­dant som pa­ti­en­ten skul­le vil­ja gö­ra för att kun­na le­va ett mind­re be­grän­sat liv än förr.

En av vec­kans fem ar­bets­da­gar på HNS ät­stör­nings­en­het ar­be­tar Ant­to­nen på Pi­sa­ra. Hon ser där­för be- hand­ling­ar och vård ur pa­ral­lel­la per­spek­tiv.

– I den van­li­ga vår­den er­bju­der vi pa­ti­en­ter­na oli­ka fär­di­ga al­ter­na­tiv. De kan väl­ja av­del­nings­vård el­ler öp­pen­vård. Vi fo­ku­se­rar på ätan­de och har vik­tök­ning som mål. Det är of­ta helt be­fo­gat. I Pi­sa­ra frå­gar vi pa­ti­en­ten vad hon – för pa­ti­en­ter­na är of­tast kvin­nor – tror att kun­de få hen­ne att må bätt­re och vad hon är be­redd att gö­ra för det.

Kon­takt med sms

Pi­sa­ra er­bju­der po­li­kli­nisk verk­sam­het och öp­pen­vård. Pa­ti­en­ter­na har kon­takt med sjuk­skö­ters­kan en­ligt be­hov och kan kom­ma till en av de över hund­ra år gam­la rödte­gel­bygg­na­der­na in­ne på Psy­ki­a­tri­cent­rums

sjuk­hus­om­rå­de på Fält­skärs­ga­tan i Tölö i Helsing­fors. Be­sö­ken är än­då in­te ett ab­so­lut krav. Om man hell­re ibland tar kon­takt via sms, vi­de­o­sam­tal el­ler träf­far skö­ters­kan ute på stan går det ock­så.

Om Pi­sa­ra-mo­del­len känns fel och pa­ti­en­ten öns­kar mer ak­tiv vård är det möj­ligt.

– Vi sö­ker det som fun­ge­rar bäst, sä­ger Ant­to­nen. För­u­tom hen­ne, Ål­gars och Su­o­kas hör även en er­go­te­ra­peut, en fy­si­o­te­ra­peut, en so­ci­al­ar­be­ta­re och en nä­rings­te­ra­peut till vård­tea­met.

Tills­vi­da­re finns ing­et sy­stem för

I Stock­holm träf­fa­de vi en skö­ters­ka som vän­ligt sa­de att anorexi in­te är ett brott man ska straf­fas för. Mo­ni­ca Ål­gars Psy­ko­log

kam­rat­stöd el­ler ge­men­sam­ma ak­ti­vi­te­ter via fri­vil­lig­verk­sam­het in­bygg­da i pro­gram­met. Kam­rat­stöd och rekre­a­tion för per­so­ner med ät­stör­ning­ar – till ex­em­pel ut­flyk­ter och bio­be­sök – hit­tar man där­e­mot till ex­em­pel via för­e­ning­en Ät­stör­nings­fa­mil­jer i söd­ra Fin­land.

VART FALL FÖR SIG. – Lång­va­rig anorexi är en sjuk­dom som sän­ker livs­kva­li­te­ten myc­ket och be­grän­sar var­da­gen. I den nya vård­mo­del­len är där­för pa­ti­en­ter­nas ork och öns­ke­mål cen­tra­la, sä­ger sjuk­skö­ters­kan Min­na Ant­to­nen och psy­ko­lo­gen Mo­ni­ca Ål­gars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.