Stör­re lån i Sve­ri­ge

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Fin­land går mot mer lå­ne­fi­nan­si­e­ra­de stu­di­er. Jäm­fört med Sve­ri­ge är stu­di­elå­nen i Fin­land än­då mind­re. Den ge­nom­snitt­li­ga skul­den i Sve­ri­ge är cir­ka 130000 kro­nor (14000 eu­ro). Mot­sva­ran­de siff­ra för Fin­land är 6200 eu­ro.

●●I Sve­ri­ge kan en hel­tids­stu­de­ran­de få i me­del­tal drygt 2800 kro­nor (300 eu­ro) i di­rekt stu­di­e­stöd per fy­ra vec­kor. Dess­utom kan hen lyf­ta cir­ka 10000 kro­nor (1100 eu­ro) i stu­di­elån.

●●De svens­ka stu­di­elå­nen skil­jer sig från de fin­länds­ka. Lå­nen be­vil­jas i Sve­ri­ge av sta­ten – i Fin­land är det ban­ker­na som ger lån och sta­ten som går i bor­gen för dem.

●●Åter­be­tal­nings­ti­der­na är nå­got läng­re i Sve­ri­ge. Lå­net ska be­ta­las av se­nast in­nan man fyl­ler 60.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.