HBL frå­ga­de någ­ra stu­de­ran­de vid Helsing­fors uni­ver­si­tet om stu­di­elån och stu­di­e­stöds­re­for­men. Var­för lyf­ter el­ler lyf­ter de in­te stu­di­elån?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT: TIM JO­HANS­SON FO­TO: LEIF WECKSTRÖM

No­na Keuru­lai­nen

●●Stu­de­rar te­o­lo­gi fjär­de året. Har stu­di­elån. – Ja, jag lyf­ter stu­di­elån två gång­er per år. Jag har an­vänt lå­net fram­för allt un­der som­ma­ren när jag in­te får stu­die­pen­ning. Jag har ibland job­bat så myc­ket att jag gått över in­komst­grän­sen för att få stu­die­pen­ning och i stäl­let lyft lån. – Trös­keln för att lyf­ta stu­di­elån var hög­re förs­ta gång­en. Att le­va på skuld kän­des in­te trev­ligt. And­ra gång­en jag lyf­te stu­di­elån var det enkla­re.

Hen­rik Sa­lo

●●Stu­de­rar tys­ka sjät­te året. Har in­te stu­di­elån. – Nej, jag lyf­ter in­te stu­di­elån. – Stu­di­e­stö­det har räckt till för mig och dess­utom har jag job­bat en del vid si­dan om. Jag stu­de­rar för sjät­te året och har in­te lyft stu­di­elån un­der den ti­den. Stu­di­e­stöds­re­for­men i höst har in­te på­ver­kat mig.

Ani Pe­so­la

●●Stu­de­rar ling­vistik förs­ta året. Har stu­di­elån. – Jag lyf­ter lån för att jag vil­le bo för mig själv på den pri­va­ta hy­res­mark­na­den. Sam­ti­digt vil­le jag in­te bör­ja job­ba ge­nast i bör­jan av stu­di­er­na. Stu­di­elå­net kän­des bra: rän­tan för lå­net är låg och åter­be­tal­nings­ti­den är lång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.