Många re­do by­ta ut Ant­ti Rin­ne

57 pro­cent av de­le­ga­ter­na på SDP:s par­ti­kon­gress stö­der par­ti­ord­fö­ran­de Ant­ti Rin­ne. Många vill än­då att nå­gon an­nan ska le­da par­ti­et. Det fram­går av en en­kät som gjorts av Län­nen Me­dia.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Ma­jo­ri­te­ten un­der­stöd­de Ant­ti Rin­ne trots att par­ti­ets po­pu­la­ri­tet ha­de sjun­kit un­der 16 pro­cent i en opi­ni­ons­mät­ning som gjor­des av Yle.

43 pro­cent av dem som sva­ra­de på Län­nen Me­di­as en­kät an­såg där­e­mot att Rin­ne in­te har för­ut­sätt­ning­ar att fort­sät­ta. Var tred­je skul- le va­ra be­redd att ord­na en ex­tra par­ti­kon­gress. FNB rap­por­te­ra­de i bör­jan av september att de krets­le­da­re inom par­ti­et man nått ut till in­te trod­de att Rin­ne kom­mer att ut­ma­nas i en ex­tra par­ti­kon­gress.

Spe­ci­al­fors­ka­re Erk­ka Rai­lo vid Åbo uni­ver­si­tet sä­ger till Län­nen Me­dia att han tror att par­ti­et fort­sät­ter un­der Rin­nes led­ning fram till näs­ta riks­dags­val.

Län­nen Me­dia skic­ka­de sin en­kät per e-post till över 500 par­ti­kon­gress­de­le­ga­ter inom SDP. Sam­man­lagt 268 per­so­ner sva­ra­de på en­kä­ten som gjor­des 7 – 14 september.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.