Rätt till vård

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Vård­mo­del­len Pi­sa­ra är ut­ar­be­tad för per­so­ner med lång­va­rig och svår­be­hand­lad ät­stör­ning, of­tast anorexi. Verk­sam­he­ten star­ta­de i maj 2017. Den är ing­et pro­jekt, ut­an en per­ma­nent del av ät­stör­nings­en­he­ten vid Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt, HNS.

●●Pa­ti­en­ter­na kom­mer till Pi­sa­ra via HNS ät­stör­nings­en­het. En­he­ten lig­ger i Helsing­fors och be­hand­lar ät­stör­ning­ar hos pa­ti­en­ter som är över 13 år och bor i sjuk­vårds­di­strik­tet. Per­so­ner ut­an­för di­strik­tet kan kom­ma till en­he­ten med be­tal­nings­för­bin­del­se. Be­hand­ling­ar och vård ges bå­de i öp­pen­vård och på av­del­ning. Pi­sa­ra er­bju­der po­li­kli­nisk, men in­te av­del­nings­vård.

●●Led­or­den för Pi­sa­ra är trygg­het, flex­i­bi­li­tet och tyd­lig­het. Per­so­na­len lär kän­na si­na pa­ti­en­ter väl, vård­pla­nen är skräd­dar­sydd för pa­ti­en­ten och de krav som ställs på pa­ti­en­ten är klart ut­ta­la­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.