Nor­dis­ka rå­det sat­sar på Brys­sel

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Nor­dis­ka rå­det har an­ställt Ma­til­da af Häll­ström (bil­den) från Fin­land som rå­dets förs­ta med­ar­be­ta­re i EU­hög­kvar­te­ret i Brys­sel. Hon in­led­de sitt ar­be­te som råd­gi­va­re i EU­frå­gor i september.

I upp­gif­ter­na in­går att ska­pa nät­verk som är vä­sent­li­ga för sam­ar­be­tet mel­lan Nor­dis­ka rå­det och EU­par­la­men­tet. Ma­til­da af Häll­ström job­bar bland an­nat med nor­dis­ka EU­par­la­men­ta­ri­ker och and­ra nor­dis­ka ak­tö­rer i Brys­sel och står i kon­takt med Nor­dis­ka mi­nister­rå­dets sek­re­ta­ri­at.

– Mitt upp­drag är att re­pre­sen­te­ra Nor­dis­ka rå­det i Brys­sel och för­sö­ka fånga upp frå­gor som är av re­le­vans för Nor­den. Jag ska ock­så fun­ge­ra som en in­for­ma­tions­länk mel­lan Nor­dis­ka rå­dets sek­re­ta­ri­at i Kö­pen­hamn och Brys­sel, sä­ger af Häll­ström i ett press­med­de­lan­de.

FO­TO: ASTRID LAURA NEERGAARD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.