Ir­ja Asko­la

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Född: 18 de­cem­ber 1952 i Vill­man­strand.

●●Präst­vigd 1988.

●●Ut­nämn­des till bis­kop i Helsing­fors stift den 3 ju­ni 2010 och är den förs­ta kvin­na att väl­jas till bis­kop­säm­be­tet inom den lut­hers­ka kyr­kan i Fin­land.

●●Har job­bat bland an­nat vid Eu­ro­pe­is­ka kyr­ko­kon­fe­ren­sen i Genè­ve 1991–1999. Då Asko­la val­des till bis­kop var hon stifts­sek­re­te­ra­re i Es­bo stift och bis­kop Mikko He­ik­kas te­o­lo­gis­ka spe­ci­al­med­ar­be­ta­re. Hon har gett ut dikt­sam­ling­en Jos olet, ole nyt (2006).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.