Victo­ria fi­ra­de Fin­land på ope­ran

Ope­ra­sa­long­en var fylld till sista plats och stäm­ning­en aning­en mer elektrisk än van­ligt. En säll­synt gäst på Helsing­for­so­pe­ran – kron­prin­ses­san Victo­ria – fanns med i publik­ha­vet på lör­dags­kväl­len.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ANNIKA HäLLSTEN 029 080 1331, annika.hall­sten@ksf­me­dia.fi

Knappt ha­de fi­ran­det av prins Da­ni­el, som fyll­de 44 år på fre­da­gen, kla­rats av in­nan det var dags för näs­ta be­gi­ven­het. Kron­prin­ses­san Victo­ria vin­ka­de adjö till ma­ken och bar­nen – prin­ses­san Estel­le och prins Oscar och has­ta­de iväg på ett blixt­be­sök till Helsing­fors.

Es­kor­te­rad av An­ders Ahn­lid, som är Sve­ri­ges am­bas­sa­dör i Fin­land, och en av si­na ad­ju­tan­ter – övers­te Le­na Pers­son-Her­litz – an­län­de den som van­ligt so­li­ga Victo­ria till ope­ran.

Väl­komst­kom­mit­tén be­stod av ope­ra­di­rek­tö­ren Pä­i­vi Kärk­kä­i­nen samt Ha­na­hol­mens di­rek­tör Gun­vor Kron­man och Svens­ka kul­tur­fon­dens sty­rel­se­ord­fö­ran­de Ste­fan Wal­lin. Kron­prin­ses­san var in­bju­den av Ha­na­hol­mens kul­tur­cent­rum och Svens­ka kul­tur­fon­den som för­u­tom att de var vär­dar för kron­prin­ses­san ha­de bju­dit in hal­va Svensk­fin­land.

– Jag har ald­rig gått på ope­ra med så här många fin­lands­svens­kar, kon­sta­te­ra­de Gun­vor Kron­man upp­rymt.

Av de gla­da skrat­ten att dö­ma var kron­prin­ses­san li­ka upp­åt och frej­digt vin­ka­de hon åt oss jour­na­lis­ter. Kväl­lens out­fit var en två­de­lad klän­ning med över­del i vac­ker gam­mel­ro­sa och blom­mig kjol.

Kron­prin­ses­san Victo­ria har den­na höst fått myc­ket upp­märk­sam­het för att hon åter­an­vänt sin mam­mas, drott­ning Sil­vi­as klän­ning­ar. Svensk Dam­tid­ning har pub­li­ce­rat fo­ton på kron­prin­ses­san i färgspra­kan­de och blom­mi­ga klän­ning­ar, bur­na av drott­ning­en på 1970- och 1980-ta­len och nu hur kläd­sam­ma som helst på Victo­ria.

Fin­land 100 en gång till

Kron­prin­ses­san Victo­ria har hun­nit fi­ra det hund­ra­å­ri­ga Fin­land re­dan ti­di­ga­re i år. Mi­ner­na var gla­da när kron­prin­ses­san och prins Da­ni­el möt­te pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö och fru Jen­ni Hau­kio i sam­band med Fin­lands­sats­ning­en i Stock­holm för någ­ra vec­kor se­dan.

Men lör­da­gens vi­sit i Helsing­fors gäll­de ut­tryck­li­gen Höst­so­na­ten. Ef­ter fö­re­ställ­ning­en bjöds kron­prin­ses­san på ett sam­kväm och på sön­dag mor­gon åter­vän­de Victo­ria till fa­mil­jen på Ha­ga slott.

En­ligt Il­ta-sa­no­mat fanns åt­minsto­ne am­bas­sa­dör An­ders Ahn­lid, Höst­so­na­tens hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­re samt vär­dar­na för ope­ra­besö­ket med på lis­tan över dem som del­tog i lör­dags­kväl­lens pro­gram ef­ter ope­ra­fö­re­ställ­ning­en.

För Victo­ria har året va­rit hän­del­se­rikt. I ju­li fyll­de hon 40 och fi­ra­de dels of­fi­ci­ellt, med mot­tag­ning och kor­te­ge ge­nom Stock­holm, dels pri­vat. En över­rask­nings­fest ar­ran­ge­ra­des för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan.

Och när det gäl­ler po­pu­la­ri­te­ten bland med­bor­gar­na är den oho­tad. Victo­ria är alltjämt den po­pu­lä­ras­te med­lem­men i det svens­ka kung­a­hu­set.

In­te hel­ler i Fin­land lär po­pu­la­ri­te­ten ha da­lat. Kron­prin­ses­san har åter­gäl­dat en­tu­si­as­men med fle­ra be­sök till Fin­land, dels tillam­mans med prins Da­ni­el (2010 och 2011), dels på egen hand (2014).

Ope­ran Höst­so­na­ten byg­ger på Ing­mar Berg­mans film från 1978. Hu­vud­rol­len i fil­men spe­la­des av Ingrid Berg­man som i den gjor­de en sista strå­lan­de in­sats. Hand­ling­en kret­sar kring en mor, den fi­ra­de pi­a­nis­ten Char­lot­te, och hen­nes två dött­rar Eva och He­le­na, i fil­men tol­ka­de av Liv Ull­mann och Le­na Ny­man.

He­le­na är svårt sjuk, rö­rel­se­hind­rad och oför­mögen att pra­ta me­dan Eva är ku­vad av sin do­mi­nan­ta mor.

Höst­so­na­ten är ett dra­ma som for­mar sig till en makt­kamp mel­lan mor och dot­ter, där un­der­tryck­ta käns­lor av av­und­sju­ka, hat och bit­ter­het bubb­lar upp till ytan. Den har spe­lats på ota­li­ga te­a­ter­sce­ner men Fin­lands Na­tio­na­lo­pe­ra var först med att pre­sen­te­ra Höst­so­na­ten i ope­ra­for­mat.

Svenskt in­tres­se

I upp­sätt­ning­en på Fin­lands na­tio­na­lo­pe­ra tol­kas den kraft­ful­la och ego­cent­ris­ka pri­ma­don­nan Char­lot­te av den svens­ka ope­ra­stjär­nan An­ne So­fie von Ot­ter vars tolk­ningi Da­gens Ny­he­ters hyl­lan­de re­cen­sion be­skrivs som en ”stän­digt be­kräf­tel­se­sö­kan­de ar­tist-ar­ke­typ”.

Dot­tern Eva, som un­der sin barn­dom och upp­växt för­gä­ves stän­digt sak­nat en varm och när­va­ran­de mam­ma, tol­kas av Eri­ka Sun­ne­gårdh.

Mu­si­ken är skri­ven av Se­basti­an Fa­gerlund, li­bret­tot av Gu­nil­la Hem­ming. För re­gin sva­rar Stép­ha­ne Braunschweig och di­ri­gent är John Storgårds.

Ope­rapre­miä­ren i slu­tet av au­gusti in­tres­se­ra­de de svens­ka re­cen­sen­ter­na och ope­ran lovor­da­des i bland an­nat Da­gens Ny­he­ter, Svens­ka Dag­bla­det och Ex­pres­sen. Svens­ka Dag­bla­det av­slu­ta­de sin re­cen­sion med en för­mo­dan om att al­la ope­ra­hus nu kom­mer att slåss om att få sät­ta upp Fa­gerlunds verk.

FO­TO: HEIKKI SAUKKOMAA

CHIC I ROSA. Kron­prin­ses­san Victo­ria an­län­der till ope­ran, es­kor­te­rad av am­bas­sa­dör An­ders Ahn­lid.

FO­TO: HEIKKI SAUKKOMAA

SOLIG. Kron­prin­ses­san Victo­ria var som van­ligt glad­lynt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.