Se­na­to­rer­na får 100-års­gran

Fin­lands hund­ra­år­sju­bi­le­um till ära får vårt lands förs­ta se­na­to­rer en egen gran som plan­te­ras i Brunns­par­ken på mån­dag kloc­kan 15. Ini­ti­a­ti­vet har ta­gits av släk­ting­ar­na till de el­va se­na­to­rer­na i själv­stän­dig­hets­se­na­ten 1917.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - STE­FAN LUNDBERG ste­fan.lundberg@hbl.fi

Min­nes­gra­nen som plan­te­ras på nor­ra si­dan om re­stau­rang Brunns­hu­set får säll­skap av en min­nes­plat­ta i gra­nit med en text på bå­de fins­ka och svens­ka.

Ord­fö­ran­de för Själv­stän­dig­hets­se­na­tens släk­ter Yr­jö Cas­trén öpp­nar det hög­tid­li­ga till­fäl­let. Cas­trén hör till en släkt med fle­ra stor­män inom fin­ländsk po­li­tik. I den förs­ta se­na­ten, som led­des av P.E. Svin­hufvud satt Art­hur och Jal­mar Cas­trén.

De öv­ri­ga med­lem­mar­na i den hi­sto­ris­ka se­na­ten var: Ju­ha­ni Ara­jär­vi, Alex­an­der Frey, Kyösti Kal­lio, O.W. Lou­hivu­o­ri, E.Y. Pe­h­ko­nen, Heikki Ren­vall, E.N. Steälä och On­ni Ta­las.

Den förs­ta se­na­ten sam­la­des den 27 no­vem­ber 1917 kloc­kan 12. Se­na­ten pro­kla­me­ra­de Fin­lands själv­stän­dig­het och den satt kvar till den 27 maj 1918. De sista tio da­gar­na un­der J.K. Paa­si­kivs led­ning se­dan Svin­hufvud ha­de ut­nämnts till riks­fö­re­stån­da­re.

Sta­tens häls­ning fram­förs av Fin­land 100-sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pau­la Lehtomä­ki.

Re­pre­sen­tan­ter­na för se­na­to­rer­nas släk­ter skö­ter plan­te­rings­ce­re­mo­nin, som är en öp­pen publik till­ställ­ning.

Fo­To: HBL-arkiv

le­da­Re. Det var P.E. Svin­hufvud som led­de or­det i den förs­ta se­na­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.