Pet­te­ri Or­po ta­lar ut om tra­kas­se­ri­er

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNb

Sam­lings­par­ti­ets ord­fö­ran­de Pet­te­ri Or­po skri­ver på Fa­ce­book att hans hust­ru ut­satts för tra­kas­se­ri­er en läng­re tid. Bak­grun­den till det här är att bluff­me­di­er rap­por­te­rat att Or­pos hust­ru grun­dat sin ad­vo­kat­by­rå för att hjäl­pa asyl­sö­kan­de.

Or­po sä­ger att pa­ret ur­sprung­li­gen be­stämt att in­te ta ställ­ning till de lögn­ak­ti­ga upp­gif­ter­na, men att hans mått nu är rå­gat.

– Till en po­li­ti­kers jobb hör att vi får re­spons av al­la slag och att vi tål det. Mig får man kri­ti­se­ra – pre­cis så myc­ket som be­hövs – men låt ut­om­stå­en­de va­ra i fred.

Or­po skri­ver att hans hust­ru el­ler hen­nes by­rå in­te be­hand­lat ett en­da asylä­ren­de, och att det in­te ens skul­le va­ra möj­ligt på grund av den tjänst hon in­ne­har.

Även so­ci­al- och häl­so­vårds­mi­nis­ter Pir­jo Mat­ti­la (Blå) har ut­satts för tra­kas­se­ri­er. I en in­ter­vju för Yle sä­ger Mat­ti­la att hon och hen­nes man ut­satts för om­fat­tan­de nätt­ra­kas­se­ri­er. I hen­nes fall byg­ger det på att hen­nes man job­ba­de på för­lägg­ning­en i Otan­mä­ki då två asyl­sö­kan­de dö­da­de en orts­bo. Se­dan det sann­fin­länds­ka par­ti­et splitt­ra­des har tra­kas­se­ri­er­na ökat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.