Ni­i­ni­stö över­läg­sen et­ta

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNb

Sau­li Ni­i­ni­stö har ett över­läg­set för­språng i pre­si­dent­kam­pen. Om valet ord­na­des nu skul­le han få 68 pro­cent av rös­ter­na och där­med vin­na valet re­dan i den förs­ta om­gång­en, vi­sar en opi­ni­ons­mät­ning som Helsingin Sa­no­mat lå­tit ut­fö­ra.

De grö­nas kan­di­dat Pek­ka Haa­visto skul­le kom­ma tvåa med 13 pro­cent. De åter­stå­en­de kan­di­da­ter­na har ett väl­digt svagt stöd i nu­lä­get. Sann­fin­län­dar­nas Laura Huh­ta­saa­ri och SDP:s Tu­u­la Haa­tai­nen får ett stöd på tre pro­cent me­dan Väns­ter­för­bun­dets Mer­ja Kyl­lö­nen och Cen­terns Mat­ti Van­ha­nen lan­dar på två pro­cent. Stö­det för SFP-kan­di­da­ten Nils Tor­valds är så blyg­samt att det in­te ens syns i mät­ning­en.

Den förs­ta om­gång­en i valet ord­nas den 28 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.