Sy­ris­ka krigs­do­ku­ment togs bort från Youtu­be

I sin jakt på ex­tre­mis­tiskt in­ne­håll har Youtu­be rå­kat ta bort hund­ra­tu­sen­tals vi­de­oklipp som do­ku­men­te­rar kri­get i Sy­ri­en. Ak­ti­vis­ter är oro­li­ga över att be­vis för brott som har be­gåtts un­der kon­flik­ten ska gå för­lo­ra­de.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SOFIA ERIKS­SON/TT

Det bör­ja­de med ska­ki­ga mo­bil­in­spel­ning­ar från de fred­li­ga pro­tes­ter som bröt ut mot Bashar al-As­sad 2011. I takt med att si­tu­a­tio­nen es­ka­le­ra­de blev film­klip­pen allt våld­sam­ma­re. Vi­de­oklip­pen på Youtu­be kom i stäl­let att vi­sa ke­mis­ka at­tac­ker, flyg­bomb­ning­ar och blo­di­ga barn i ra­se­ra­de hus. Ex­tre­mist­grup­per pub­li­ce­ra­de hals­hugg­ning­ar och mass­mord me­dan re­gi­mens an­häng­a­re spred sin bild av kri­get.

– I bör­jan av re­vol­ten var Youtu­be den främs­ta plat­sen för att lag­ra och de­la film­klipp. De fles­ta av oss lag­ra­de vå­ra fil­mer där, ef­tersom det var för far­ligt att spa­ra dem i fy­sisk form, sä­ger den re­gim­kri­tis­ke ak­ti­vis­ten Mont­her Etaky.

Un­der press

Var­je mi­nut lad­das 400 tim­mar in­ne­håll upp på Youtu­be och fö­re­ta­get har pressats att ta upp kam­pen mot vålds­be­ja­kan­de ma­te­ri­al. Se­dan någ­ra må­na­der till­ba­ka an­vänds en ny tek­nik som au­to­ma­tiskt flag­gar in­ne­håll som stri­der mot fö­re­ta­gets rikt­lin­jer, som se­dan grans­kas och ra­de­ras.

Sy­ste­met har ut­for­mats för att tack­la ex­tre­mis­tisk pro­pa­gan­da, ex­em­pel­vis från ter­ror­stämp­la­de IS, men allt ma­te­ri­al som pub­li­ce­ras från krigs­zo­ner ris­ke­rar att fast­na i dess nät. Bland an­nat togs 400 000 vi­de­oklipp som do­ku­men­te­rar den sex­å­ri­ga sy­ris­ka kon­flik­ten bort ut­an för­var­ning.

Det har fått ak­ti­vis­ter att slå larm om att vik­tig in­for­ma­tion om si­tu­a­tio­nen i Sy­ri­en – ett land som många or­ga­ni­sa­tio­ner och jour­na­lis­ter in­te har till­gång till – ris­ke­rar att gå för­lo­rad.

Vik­ti­ga be­vis

– Youtu­be har va­rit ab­so­lut nöd­vän­digt för att do­ku­men­te­ra kränk­ning­ar av de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na i Sy­ri­en se­dan 2011. Om fil­mer­na för­svin­ner kan vi mis­ta vik­ti­ga vitt­nes­mål för all­tid, sä­ger Ha­di al-Kha­tib, från Sy­ri­an Ar­chi­ve.

Or­ga­ni­sa­tio­nen sam­lar ge­nom öpp­na käl­lor be­vis för brott som har be­gåtts i Sy­ri­en un­der kon­flik­ten.

I feb­ru­a­ri döm­de Stock­holms tings­rätt en ti­di­ga­re re­bell till livs­tids fäng­el­se för grovt folk­rätts­brott för hans del­ak­tig­het i dö­dan­det av sju bak­bund­na re­ge­rings­sol­da­ter i Sy­ri­en 2012. En del av be­vis­ning­en ut­gjor­des av en film som pub­li­ce­rats av The New York Ti­mes, men för att stär­ka åta­let gjor­des ock­så and­ra ef­ter­forsk­ning­ar på nä­tet, bland an­nat på Youtu­be och Fa­ce­book.

– Det är ba­ra ett ex­em­pel på var­för det är pro­ble­ma­tiskt att fil­mer som kan an­vän­das i rätts­pro­ces­ser tas bort.

Youtu­be har med­gi­vit att vi­de­or har ta­gits bort av miss­tag och hund­ra­tu­sen­tals klipp och ka­na­ler kopp­la­de till det sy­ris­ka kri­get har åter­ställts. Men fort­fa­ran­de vän­tar 150 000 film­klipp på gransk­ning, en­ligt al-Kha­tib.

– Youtu­be har va­rit väl­digt till­mö­tes­gå­en­de. Men för oss är det vik­tigt att vi­de­oklipp som vi­sar per­so­ner som be­går brott ock­så kom­mer till­ba­ka. Vi för­står att det är käns­ligt ma­te­ri­al, men den ty­pen av in­ne­håll pub­li­ce­ras säl­lan av en­skil­da med­bor­gar­jour­na­lis­ter el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner.

Glo­bal räck­vidd

Många av de ak­ti­vis­ter som Sy­ri­an Ar­chi­ve har va­rit i kon­takt med har in­te haft någ­ra ko­pi­or på sitt ma­te­ri­al, ut­an har an­vänt Youtu­be som lag­rings­plats. Många tit­tar på al­ter­na­tiv, men an­ser ock­så att det finns få platt­for­mar som över­träf­far Youtu­be när det gäl­ler tek­no­lo­gisk in­fra­struk­tur och glo­bal räck­vidd.

– Ge­nom Youtu­be går det att nå ut till he­la värl­den. Men vi job­bar stän­digt med att för­säk­ra oss om att så myc­ket vi­su­ell do­ku­men­ta­tion som möj­ligt be­va­ras så att den kan an­vän­das för rätts­li­ga än­da­mål och för opi­ni­ons­bild­ning, sä­ger al-Kha­tib.

Om fil­mer­na för­svin­ner kan vi mis­ta vik­ti­ga vitt­nes­mål för all­tid. Ha­di al-Kha­tib Sy­ri­an Ar­chi­ve

FO­TO: EPA/MOHAMMED BADRA

KRI­GET OM BILDERNA. Mo­bil­in­spel­ning­ar och mo­bil­bil­der har spe­lat en cen­tral roll i stri­den om rap­por­te­ring­en om Sy­ri­en­k­ri­get. Ak­ti­vis­ter vi­sa­de upp bil­der på Mah­moud Qa­da­do från or­ga­ni­sa­tio­nen Vi­ta hjäl­mar­na som ska ha dött i en attack i bör­jan av...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.