Ali­sa Vai­nio av­bröt i FM

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Lö­par­ta­lang­en Ali­sa Vai­nio var tvung­en att av­bry­ta i sin åter­komst till täv­ling på Jy­vä­skyläs FM-ma­ra­ton på lör­da­gen. 19-åring­en drab­ba­des av kram­per i va­der­na.

Vai­nio led­de klart än­da fram till att hon av­bröt. Vai­nio sik­ta­de på en tid på 2.46 tim­mar men pro­ble­men bör­ja­de vid 25 kilo­me­ter och hon av­bröt 5 kilo­me­ter fö­re må­let.

– Un­der det sista var­vet stan­na­de jag upp sju gång­er. Jag vil­le in­te att nå­got går sön­der så att jag tving­as till up­pe­håll igen så jag av­bröt. And­ning­en ha­de jag inga pro­blem med så den där tak­ten kän­des bra, sä­ger Vai­nio.

Det är på tis­dag ex­akt två år se­dan Vai­nio som 17-åring löp­te kar­riä­rens förs­ta ma­ra­ton på topp­ti­den 2.33.24. Där­ef­ter har di­ver­se sjuk­do­mar och ska­dor spo­li­e­rat hen­nes sä­song­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.