Bra, men HJK ska kun­na än­nu bätt­re

Hufvudstadsbladet - - Sport - JONAS VON WENDT re­por­ter

● De mesta mäs­tar­na gas­ka­de upp sig re­jält ef­ter de två se­nas­te sä­song­er­nas mi­sär. Spe­let var mer ak­tivt, pres­sen ag­gres­si­va­re och of­fen­si­ven mer va­ri­e­rad och de­fen­sivt stod Klu­bi i sär­klass bland li­ga­la­gen.

Un­ge­fär så här över­läg­set ska HJK va­ra i hem­lan­det. I syn­ner­het då den en­da klubb som kun­de ut­ma­na, SJK, be­fin­ner sig i ett ka­o­tiskt till­stånd.

Ri­kast och ma­te­ri­al­mäs­sigt över­läg­set är HJK. Då ska la­get vin­na mest he­la ti­den. Men räc­ker det en­dast med seg­rar och buck­lor?

HJK bor­de ock­så gå i brä­schen för den spel­mäs­si­ga ut­veck­ling­en i Fin­land. Det är HJK som bor­de va­ra mått­stoc­ken och ide­a­let, nå­got för and­ra att ef­ter­strä­va.

HJK bor­de do­mi­ne­ra stort i så gott som var­je match och verk­li­gen bju­da sup­port­rar­na på fest var­je gång. Le­h­ko­suo är en vän av ord­ning och inru­ta­de möns­ter i spe­let vil­ket ibland tar sig ut­tryck i nå­got sö­van­de till­ställ­ning­ar.

Rent mål­mäs­sigt finns ing­et att kla­ga på men de som vän­tat på att få se fan­tas­tiskt sprud­lan­de och of­fen­siv fot­boll av HJK har för det mesta bli­vit li­te be­svik­na.

För HJK räc­ker of­ta 90-pro­cen­ti­ga in­sat­ser för se­ger i den in­hems­ka li­gan. Då kan det va­ra svårt att het­sa spe­lar­na till stor­dåd i köl­den i Ke­mi el­ler mörk­ret i Ro­vani­e­mi.

Al­la lag bru­kar stäl­la upp in­ter­na mål­sätt­ning­ar in­för sä­song­en. I Klu­bis fall skul­le 100 mål på en li­ga­sä­song va­ra en lämp­lig ut­ma­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.