Me­ri­te­ra­de seg­ra­re i Sol­val­la

Swim­run Te­e­mu Lem­met­tylä och Te­e­mu To­i­va­nen vann det hög­klas­si­ga VMkval­lop­pet i Sol­val­la swim­run. – Sam­ar­be­tet fun­ge­ra­de ut­märkt, sä­ger Lem­met­tylä.

Hufvudstadsbladet - - Sport - MAR­CUS LIN­DQVIST 029 080 1353, mar­cus.lin­dqvist@hbl.fi

För­ut­sätt­ning­ar­na var ut­märk­ta för swim­run – den nya ex­tremspor­ten som be­står av ter­räng­löp­ning var­vat med sim­ning i träsk el­ler hav. Cir­ka fem­ton i luf­ten och cir­ka fjor­ton i vatt­net. Många av del­ta­gar­na ha­de långa våt­dräk­ter, men topp­la­gen kör­de med ärm­lö­sa och kor­ta bun­tar.

– Det var per­fekt vä­der för swim­run. Det var till­räck­ligt svalt i vatt­net för att sval­ka sig mel­lan löp­sträc­kor­na, men det hann in­te bli kallt. Li­te fuk­tigt i ter­räng­en, men det hör till i den här id­rotts­gre­nen, sä­ger Te­e­mu Lem­met­tylä – seg­ra­re i her­rar­nas lång­di­stans med nya strids­pa­ret Te­e­mu To­i­va­nen.

Her­rar­nas lång­di­stans blev en dra­ma­tisk af­fär i Noux­sko­gar­na och -träs­ken, men till slut vann Lem­met­tyläs och To­i­va­nens Team Coldzy­me med dry­ga fy­ra mi­nu­ter fö­re svens­ka Car­tel Ab. Mi­ka Lu­o­tos och Mar­kus Lam­pai­nens Myl­ly Pyö­ri­mään var trea. Team Coldzy­mes slut­tid var 4.52,20.

– Vi för­sök­te ryc­ka di­rekt i bör­jan för att splitt­ra fäl­tet. Det var ba­ra (Mi­ka) Lu­o­tos lag som häng­de med. Svens­kar­na blev en bit bakom, men kom in­te ikapp, sä­ger Lem­met­tylä.

Tri­athle­ten Lem­met­tylä är re­dan me­ri­te­rad i swim­run, men för To­i­va­nen var det hans förs­ta swim­run. To­i­va­nen har för­ut täv­lat i tri­athlon och löp­te för­ra året ma­ra­ton på 2.24,29 – så al­la för­ut­sätt­ning­ar fanns för en stark in­sats.

– Vi bor nä­ra varand­ra i Ku­o­pio, så vi har kun­nat trä­na till­sam­mans någ­ra gång­er på för­hand. I syn­ner­het är det bra att öva att sim­ma med löps­kor och sli­pa tak­ti­ken i vatt­net, sä­ger Te­e­mu Lem­met­tylä.

– Sam­ar­be­tet fun­ge­ra­de ut­märkt. Vi ha­de nyt­ta av att in­te ba­ra va­ra två, ut­an fy­ra som sim­ma­de till­sam­mans.

Ryck­te i sim­ning­en

Swim­run är en re­la­tivt ny ex­tremsport, som be­står av ter­räng­löp­ning var­vat med sim­ning i na­tur­sjö­ar el­ler hav. Utrust­ning­en be­står av våt­dräkt, ter­räng­s­kor och even­tu­ellt hjälp­me­del för sim­ning­en.

Tät­pa­ren höll länge jämn fart un­der den knappt 40 kilo­me­ter långa täv­ling­en, som be­stod av 33 kilo­me­ter löp­ning och 6 kilo­me­ter sim­ning. Till slut var det Ku­o­pi­o­du­on som av­gjor­de.

– I ett ske­de märk­te vi se­dan att vi är star­ka­re i sim­ning­en än Lu­o­tos lag. Te­e­mu ryck­te och ef­ter någ­ra ti­o­tal me­ter ha­de vi re­dan en luc­ka, sä­ger Lem­met­tylä – som ha­de en del rygg­pro­blem un­der lop­pet.

– Det kan ha be­rott på utrust­ning­en el­ler på att mi­na ben är li­te slit- na ef­ter tri­athlon­sä­song­en, miss­tän­ker han.

Lem­met­tylä och Lu­o­to var sjun­de bäst i VM-täv­ling­en Ö till Ö i Stock­holms skär­gård för­ra året. Se­gern i Sol­val­la ger dem po­äng för att kva­la in, men det krävs fort­fa­ran­de att de del­tar i någ­ra kval­lopp un­der vå­ren.

– Om vi kva­lar in är vi de­fi­ni­tivt med, sä­ger Lem­met­tylä.

Hans fru Ar­ja Lem­met­tylä gjor­de ock­så sin swim­run­de­but på sprintsträc­kan i Sol­val­la. Hon har ock­så täv­lat i tri­athlon för­ut.

Nä­ra me­dalj i VM

Team Pork­ka­la Swim­run med Hen­ri­ka Backlund (f. Malm­ström) och Laura Asko­la från Kyrkslätt tog en en­kel se­ger i da­mer­nas lång­di­stans. De var det en­da dam­la­get som del­tog i den längs­ta sträc­kan, som fun­ge­ra­de som Ö till Ö-kval­lopp. De­ras se­ger­tid var 5.52,48 ut­an att de be­höv­de ta i.

– Vid tju­go kilo­me­ter blev jag li­te fru­stre­rad och sat­te me­ra fart, sä­ger Backlund.

Hon var sjät­te bäst till­sam­mans med Jen­na Säk­ki­nen i årets Ö till Ö för en dryg vec­ka se­dan, men det var långt ifrån en lyc­kad pre­sta­tion. Säk­ki­nen vric­ka­de fo­ten två gång­er i det stor­mi­ga väd­ret och de kun­de in­te lö­pa en­ligt sin egen ka­pa­ci­tet.

– An­nars ha­de vi kun­nat ta me­dalj i år, för det var rik­tigt vårt vä­der, sä­ger Backlund som för­ra året var fem­te bäst i Ö till Ö med Ma­ria Sö­der­ström.

Ii­na Lu­mi­a­hos och Paa­vo Hil­tunens Aqua­ter­ra vann mix­edse­ri­en. De­ras slut­tid var 5.35,04.

FO­TO: PET­TE­RI RANTANEN

TERRäNG. Noux er­bjöd va­ri­e­ran­de terräng för del­ta­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.