Tufft, men rätt­vist – och nöd­vän­digt

Hufvudstadsbladet - - Sport - MAR­CUS LIN­DQVIST re­por­ter

●●Är●det●rim­ligt●att●en●pro­fes­sio­nell●id­rotts­ut­ö­va­re●blir●av­stängd● i●prak­ti­ken●i●två●år●för●att●ha●be­gått●ett●oan­sen­ligt●miss­tag?●Kans­ke●in­te.●

Men●Idrot­tens●in­ter­na­tio­nel­la● skil­je­dom­stol●Cas●gjor­de●en●myc­ket●ky­lig●tolk­ning●av●de●in­ter­na­tio­nel­la●an­ti­dop­nings­reg­ler­na●och●be­slöt●att●av­stänga●den●nors­ka●skid­stjär­nan●The­re­se●Jo­haug●i●ar­ton● må­na­der.●Be­slu­tet●in­ne­bär●att●Jo­haugs●OS-dröm●går●i●kras,●men●det● var●ald­rig●någon­ting●som●den●tre● man●star­ka●ju­ryn●nå­gon­sin●ens●tog● i●be­ak­tan­de●(står●spe­ci­fikt●i●den●in­ter­na­tio­nel­la●an­ti­dop­nings­by­rån● Wa­das●kod:●”det att en id­rotts­ut­ö­va­re går mis­te om till­fäl­let att tjä­na sto­ra pen­ning­be­lopp un­der sin av­stäng­ning, el­ler att en id­rotts­ut­ö­va­re har li­te kvar av sin kar­riär, el­ler täv­lingska­len­derns taj­ming, är in­te re­le­van­ta fak­to­rer som bör be­ak­tas när man be­slu­tar om att för­kor­ta en av­stäng­ning...”

Av­stäng­ning­en●splittrade●dock● ju­ryns●åsik­ter●–●och●som●vän­tat●var● om­värl­dens●re­ak­tio­ner●yt­terst●tu­de­la­de.●Norr­män­nen●var●ra­san­de.● I●Fin­land●nic­ka­de●de●fles­ta●in­stäm­man­de.

–●I●dag●är●en●tung●dag●för●al­la● som●gil­lar●norsk●skid­sport●och●spe­ci­ellt●tung●för●The­re­se●Jo­haug.●Jag● ha­de●glatt●mig●åt●att●se●The­re­se●i● OS,●skrev●Nor­ges●stats­mi­nis­ter● Er­na●Sol­berg●på●Fa­ce­book.●

●●Ing­en●an­nan­stans●i●värl­den,●för­u­tom●kans­ke●i●Ryss­land,●skul­le●stats­led­ning­en,●det●eg­na●skid­för­bun­det,●fol­ket●och●spon­so­rer­na●så●kraf­tigt●ta●par­ti●för●en●dop­nings­fälld●id­rotts­ut­ö­va­re.●Det●gick● så●långt●att●bland●an­nat●tv-pro­fi­len●Hall­vard●Flat­land●fö­reslog●en● norsk●boj­kott●av●OS●i●Py­e­ong­chang.●

Re­ak­tio­ner­na●är●en●aning●över­driv­na,●för●Jo­haug●fick●näs­tan●pre­cis●det●straff●som●den●in­ter­na­tio­nel­la●an­ti­dop­nings­by­rån●Wa­das● reg­le­men­te●fö­re­skri­ver.●Det●en­da● som●var●för­vå­nan­de●var●att●ju­ryn● an­såg●att●hon●in­te gjort●sig●skyl­dig●till●ett●grovt●fel●el­ler●en●grov●för­sum­mel­se●då●hon●i●två●vec­kors●tid● re­gel­bun­det●sme­ta­de●in●si­na●läp­par●med●ett●okänt●lä­ke­me­del,●som● var●för­pac­kat●i●en●ask●med●var­nings­sym­bo­len●DOPING.●I●så●fall● ha­de●hon●bli­vit●av­stängd●i●minst●24● må­na­der.●Men●för●en●läng­då­ka­re● är●18●må­na­der●i●prak­ti­ken●det­sam­ma●som●24●må­na­der,●då●av­stäng­ning­en●sträc­ker●sig●mel­lan●ok­to­ber● och●april.

Ju­ryn●var,●som●sagt,●de­lad.●Jeff­rey●Bentz●fö­re­språ­ka­de●up­pen­bar­li­gen●en●kor­ta­re●av­stäng­ning,●me­dan●Mar­kus●Man­ni­nen●och●Ro­ma­no●Su­bi­ot­to●vil­le●ha●ett●läng­re●straff● – i●lin­je●med●det●som●in­ter­na­tio­nel­la●skid­för­bun­det●FIS●yr­ka­de●på● i●sin●över­kla­gan.●FIS●an­såg●att●det● nors­ka●riksid­rotts­för­bun­det●ha­de● lå­tit●Jo­haug●kom­ma●för●en­kelt●un­dan,●då●hon●blev●av­stängd●i●tret­ton●må­na­der.●NIF●ha­de,●i●strid●med● Wa­das●kod,●an­sett●att●det●ha­de●va­rit●orim­ligt●att●Jo­haug●tving­as●av­stå●från●vin­ter-OS.●

●●Bentz●var●ock­så●med●om●att●ta● be­slu­tet●att●för­kor­ta●ten­nisstjär­nan●Ma­ria●Sja­rapo­vas●av­stäng­ning● till●fem­ton●må­na­der.●Ett●fall●som● har●fle­ra●lik­he­ter●med●Jo­haugs●fall:● Sja­rapo­va●be­skyll­de●sin●lä­ka­re●och● ig­no­re­ra­de●full­stän­digt●id­rotts­ut­ö­va­rens●eg­na●an­svar,●en●av●grund­prin­ci­per­na●för●an­ti­dop­nings­reg­le­men­tet.

Jo­haug●be­rät­ta­de●att●hon●gett● ett●po­si­tivt●dop­nings­test●på●grund● av●sår­sal­van,●som●hon●fått●av●lands­lagslä­ka­ren●Fred­rik●S●Ben­dik­sen●–● men●väg­ra­de●in●i●det●sista●att●med­ge●att●hon●själv●gjort●någon­ting● fel.●Cas-ju­ryn●un­der­strök●att●en● id­rotts­ut­ö­va­re●in­te●blint●kan●li­ta●på● sin●lä­ka­re●el­ler●nå­gon●an­nan●i●sin● om­giv­ning●–●en●an­nan●av●an­ti­dop­nings­ar­be­tets●grund­va­lar.

Nors­kans●be­rät­tel­se●är●in­te●helt● vat­ten­tät,●men●om●det●verk­li­gen● gick●till●på●det●sät­tet●är●det●för­stås● trå­kigt●att●Jo­haug●går●mis­te●om●två● he­la●sä­song­er●– ett●VM●och●ett●OS.● Sam­ti­digt●är●det●ett●rim­ligt●krav● att●id­rotts­ut­ö­var­na●föl­jer●an­ti­dop­nings­reg­ler­na.●Det●skul­le●ha●va­rit● myc­ket●en­kelt●att●ens●lä­sa●för­pack­ning­en●el­ler●goog­la●in­ne­hål­let:●det● stod●klart●och●tyd­ligt●på●lä­ke­me­dels­för­pack­ning­en●att●sår­sal­van● in­ne­hål­ler●den●anabo­la●ste­ro­i­den● clos­te­bol.●En●id­rotts­stjär­na●med● Jo­haugs●sta­tus●mås­te●va­ra●med­ve­ten●om●si­na●för­plik­tel­ser.

●●Jo­haugs●av­stäng­ning●var●helt●en­ligt●reg­ler­na,●tro­vär­dig●och●rätt­vis● gente­mot●hen­nes●med­täv­la­re.●Men● frå­gan●är●om●an­ti­dop­nings­reg­ler­na●bor­de●va­ra●mer●ny­an­se­ra­de●för● att●ha●mer●över­se­en­de●med●up­pen­ba­ra●miss­tag.●De●mer●san­sa­de●in­läg­gen●i●den●nors­ka●Jo­haug­de­bat­ten●har●ock­så●hand­lat●om●se­man­tik:●bor­de●Wa­da­reg­ler­na●gö­ra●en● skill­nad●mel­lan●av­sikt­lig●dop­ning● och●oav­sikt­ligt●brott●mot●dop­nings­reg­ler­na?

Svår●frå­ga.●Fram­för●allt●där­för● att●99,9●pro­cent●av●al­la●id­rotts­ut­ö­va­re●som●åker●fast●för●dop­ning●häv­dar●att●de●oav­sikt­ligt●fått●i●sig●ett● dop­nings­pre­pa­rat●– myc­ket●of­ta●på● be­råd●av●sin●lä­ka­re,●pre­cis●som●Jo­haug.●Al­la●ta­lar●in­te●san­ning.●Där­för●är●det●lät­tast●att●dra●en●röd●lin­je:●an­ting­en●är●man●do­pad,●el­ler●så● är●man●in­te.●

Det●finns●re­dan●ny­an­ser.●Ut­gångs­lä­get●är●att●straf­fet●för●att●do­pa●sig●med●en●anabol●ste­ro­id●är●fy­ra●års●av­stäng­ning,●men●på●grund● av●förmild­ran­de●om­stän­dig­he­ter● kan●straf­fet●för­kor­tas●till●ett●år.●Un­der●vis­sa,●ex­cep­tio­nel­la●om­stän­dig­he­ter●kan●id­rotts­ut­ö­va­ren●an­ses●va­ra●helt●ut­an●skuld●och●bli●frikänd.●

●●Ny­li­gen●blev●den●ita­li­ens­ka●ten­nisspe­la­ren●Sa­ra●Er­rani●av­stängd● i●två●må­na­der,●ef­ter●att●ha●åkt●fast● för●hor­mon­pre­pa­ra­tet●Letro­zol.● Hen­nes●för­kla­ring●lå­ter●till●en●bör­jan●otro­lig:●Er­rani●be­rät­ta­de●att● hen­nes●mam­ma●i●miss­tag●mås­te●ha● tap­pat●en●ta­blett●i●ka­strul­len●me­dan●hon●ko­ka­de●pas­ta.●Letro­zol●an­vänds●bland●an­nat●för●att●be­hand­la●bröst­can­cer,●och●Er­ranis●mam­ma●har●li­dit●av●can­cer●i●fle­ra●om­gång­ar●och●tving­as●ta●me­di­cin●dag­li­gen.●Letro­zol●är●dock●ett●för­bju­det●pre­pa­rat,●ef­tersom●det●an­tas●ha● vis­sa●anabo­la,●det●vill●sä­ga●mus­kel­byg­gan­de,●verk­ning­ar●hos●kvin­nor.● Det●är●ock­så●po­pu­lärt●bland●man­li­ga●kropps­byg­ga­re●på●grund●av●dess● estro­gen­häm­man­de●ef­fekt●(för­sto­ra­de●bröst●är●en●van­lig●bi­ef­fekt●av● anabo­la●ste­ro­i­der●hos●män).

En●bi­sarr●histo­ria,●som●ock­så●vi­sar●att●det●be­hövs●en●viss●flex­i­bi­li­tet●i●an­ti­dop­nings­reg­le­men­tet●för● att●und­vi­ka●ju­sti­ti­e­mord.●Jo­haugs● fall●är●in­te●ett●ju­sti­ti­e­mord.●Tvärtom●är●det●en●vik­tig●sig­nal●för●he­la● skid­spor­ten●att●sam­ma●reg­ler●ock­så●gäl­ler●Nor­ge,●nå­got●som●fort­fa­ran­de●ver­kar●va­ra●svårt●att●ac­cep­te­ra●för●norr­män­nen.

●●Har●Nor­ge●ta­git●lär­dom?●Svårt● att●sä­ga.●Va­re●sig●Jo­haug●el­ler●nå­gon●an­nan●i●Nor­ge●ver­kar●in­se●att● hon●har●gjort●någon­ting●an­nat●fel● än●li­tat●på●sin●lä­ka­re.●I●vec­kan●del­tog●hon●i●en●spon­sor­träff●till­sam­mans●med●Ma­rit●Bjør­gen●–●en●helt● ab­surd●till­ställ­ning●i●vil­ket●som● helst●an­nat●land.●Jo­haugs●po­pu­la­ri­tet●har●åt­minsto­ne●in­te●li­dit●av●dop­nings­fal­let.

Bjør­gen●(10●OS-me­dal­jer)●har● för­res­ten●al­la●chan­ser●att●pas­se­ra● lands­män­nen●Ole●Ei­nar●Bjørn­da­len●(13●me­dal­jer)●och●Bjørn●Daeh­lie● (12●me­dal­jer)●som●al­la●ti­ders●vin­te­ro­lym­pi­er●i●Pyo­e­ong­chang.●Hen­nes●odds●för­säm­ra­des●in­te●pre­cis● av●att●Jo­haug●blev●av­stängd.●Kris­ta● Pär­mäk­o­skis●chan­ser●att●ta●en●in­di­vi­du­ell●OS-me­dalj●för­bätt­ra­des● för­stås●ock­så●av­se­värt.●Vid●när­ma­re●ef­ter­tan­ke●är●det●mer●trå­kigt●än● någon­ting●an­nat:●al­la●de●bäs­ta●bor­de●va­ra●med.●Men●ut­an●dop­ning,● el­ler●ens●dop­nings­klas­sa­de●lä­ke­me­del.

Ing­en an­nan­stans i värl­den, för­u­tom kans­ke i Ryss­land, skul­le stats­led­ning­en, det eg­na skid­för­bun­det, fol­ket och spon­so­rer­na så kraf­tigt ta par­ti för en dop­nings­fälld id­rotts­ut­ö­va­re.

FO­TO: LEHTIKUVA/GIUSEPPE CACACE

MIS­SAR OS. The­re­se Jo­haug får stäl­la in sig på VM i Se­e­f­eld 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.