Min stad

Hufvudstadsbladet - - Helg - Ni­nae­hweck­strom@gmail.com

●●Den ge­men­sam­ma näm­na­ren för många av de 19 es­sä­er­na i ver­ket Sta­dens prä­gel är stråk längs stränder och den glitt­ran­de Fins­ka vi­ken, allt­så vat­ten­dra­gets när­va­ro och när­het i Helsing­fors. Det är få för­un­nat att bo med sjög­limt men al­la har möj­lig­het att nju­ta av bad­vat­ten och vin­ter­vat­ten, vat­ten i stiltje och storm, dof­ten av vat­ten och vat­ten som fi­nast när sjö­rö­ken ger vi­ka i takt med att so­len vär­mer.

Egent­li­gen är det obe­grip­ligt att helsing­for­sar­na in­te er­öv­ra­de strän­der­na långt ti­di­ga­re för det är ba­ra un­der de se­nas­te de­cen­ni­er­na som man har byggt bå­de bo­en­de och strand­pro­me­na­der in­te ba­ra runt den söd­ra ud­den ut­an ock­så stads­de­lar som Fis­ke­ham­nen, Bus­hol­men och Kron­bergs­stran­den. Och tänk ba­ra på Drum­sö, ön där in­du­stri­er och verk­stä­der upp­tog störs­ta de­len av Hal­lon­näs för in­te så länge se­dan.

Mitt Helsing­fors är än­då – och då sä­ger jag in­te att jag ogil­lar strän­der­na – kor­ta kvar­ter som by­ter skep­nad, ga­tor ri­ka på va­ri­a­tion, ri­ka på folk av al­la sor­ter och ga­tor som är ”ro­i­si­ga” med en urban fak­tor av sli­tage. Jag går gär­na på ga­tor som är stö­ki­ga och bull­ri­ga, ga­tor som speg­lar en svår­fång­ad men ge­nu­in stäm­ning av Helsing­fors. Med stök och bul­ler me­nar jag in­te den stän­digt väx­an­de buss­ och bil­tra­fi­ken. Bus­sar ska stå för an­slutar­tra­fik till spår­vagn och tåg på om­rå­den ut­an­för, och in­nersta­den är så li­ten att vi in­te be­hö­ver ta bi­len över­allt.

● Sam­ti­digt sör­jer jag oför­må­gan att be­va­ra den ur­ba­na sta­dens vä­sen, sa­lu­tor­gen, sa­lu­hal­lar­na och de små spe­ci­a­li­se­ra­de mat­bu­ti­ker­na med di­rekt in­gång från ga­tan. En värld som för­svin­ner för att vi i strä­van att spa­ra en slant el­ler två hand­lar i oper­son­li­ga stor­mark­na­der. Ett pro­blem som dess­utom ter sig obe­grip­ligt ef­tersom un­ge­fär hälf­ten av helsing­for­sar­na le­ver i sing­el­hus­håll som rim­ligt­vis skul­le kun­na bä­ra upp lön­sam­he­ten i kvar­ters­bu­ti­ker.

Mitt Helsing­fors har ock­så en elän­dig tra­fik­kul­tur och det gäl­ler al­la par­ter, fot­gäng­a­re som kor­sar ga­tan pre­cis när och hur som helst, cy­klis­ter som tram­par som vett­vil­ling­ar fram en­ligt tan­ken om att slå nytt per­son­ligt re­kord och bi­lis­ter som in­te re­spek­te­rar över­gångs­stäl­len, tra­fik­ljus el­ler med­tra­fi­kan­ter. Vi har en lång väg att vand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.