Det­ta har hänt

Hufvudstadsbladet - - Helg -

●●Un­der 00-ta­let

upp­märk­sam­ma­des att en rad skott­loss­ning­ar i Mal­mö kun­de ha ra­sis­tis­ka mo­tiv då de rik­ta­des mot män­ni­skor med ut­ländskt ut­se­en­de, och in­te var kopp­la­de till gäng­brotts­lig­het.

●●I no­vem­ber 2010

greps Pe­ter Mangs (i dag 45 år). 2012 väck­tes åtal för tre mord och ett stort an­tal mord­för­sök.

●●Tings­rät­ten döm­de

Pe­ter Mangs till livs­tids fäng­el­se för två mord och åt­ta mord­för­sök. 2013 fast­ställ­de hov­rät­ten do­men.

●●Dom­sto­lar­na prö­va­de ald­rig

Pe­ter Mangs skuld an­gå­en­de de fem skot­ten som träf­fa­de Ka­mal Mas­ri. Men en­ligt fors­ka­ren Mat­ti­as Gar­dell, som skri­vit en bok om då­den, har Mangs er­känt och be­rät­tat om de­tal­jer för ho­nom och en kri­mi­nal­vår­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.