SERIE: Så FORMADES FIN­LAND

Hufvudstadsbladet - - Helg -

Jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Staf­fan Bruun har dykt in i Fin­lands över 800-åri­ga histo­ria och bo­ta­ni­se­rat fram 50 fe­no­men, hän­del­ser och per­so­ner som var vik­ti­ga när vårt land formades. Han har ock­så rang­ord­nat hän­del­ser­na och ske­en­de­na.

Ti­di­ga­re de­lar i se­ri­en:

Tangon in­tro­du­ce­ras (rang­ord­ning 50), Niko­laj Bobri­koff skjuts (49), To­ve Jans­son och Mu­min (48), OS 1912 (47), KSSE-mö­tet 1975 (46), Tsa­rens män (45), Ry­ti lu­ra­de Hit­ler (44), Kung­en som nob­ba­de Fin­land (43), 1952: OS, Ar­mi och krigs­ska­de­stån­det (42), La­gen som gällt i snart 300 år (41), No­kia och mo­bi­len (40), Stats­kup­pen som gav kung­en mak­ten (39), Flo­ra­da­gen (38), Fin­lands id­rotts­fram­gång­ar (37). En god tsar (36), Je­an Si­be­li­us (35), Da­gen då Sve­ri­ge svek oss (34), Vä­inö Lin­na (33), Per Bra­he (32), K.J. Ståhl­berg (31), Zacha­ri­as To­pe­li­us (30), P.E. Svin­hufvud (29), Re­li­gi­ons­fri­he­ten (28), Ar­vo Ylppö (27), J.K. Paa­si­ki­vi (26), Alek­sis Ki­vi (25), An­ders Chy­de­ni­us (24), Kristoffer Co­lum­bus (23), Eli­as Lönn­rot (22), Spri­ten (21), Kek­ko­nen (20), Jä­gar­na (19), Sta­lin (18), Ru­ne­berg – na­tio­nal­skald och hust­ruplå­ga­re (17), Man­nen som för­råd­de Sve­a­borg (16), J.V. Snell­man – myc­ket mer än fen­no­man (15), Här högg ko­sac­ker­na ihjäl 800 (14).

Se­ri­en på­går un­der he­la året och pub­li­ce­ras i sam­band med hel­gläs­ning­en. Da­gen då he­la Fin­lands folk fi­rar, ”av­slö­jar” vi vil­ken hän­del­se som har for­mat hund­ra­å­ring­en mest och som ren­de­rar en förs­ta plats.

De tret­tio förs­ta de­lar­na, rang­ord­ning 50–41, 40–31, 30–21 hit­tar du som se­pa­ra­ta läs­pa­ket på ap­pen HBL 365 un­der Tid­ning­ar/Bi­la­gor. Har du en pre­nu­me­ra­tion in­går HBL 365 ut­an ex­tra kost­nad. Lad­da ned ap­pen till din smart­te­le­fon el­ler pek­plat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.