Långt till när­de­mo­kra­ti

Hufvudstadsbladet - - Ledare - SUSANNA ILMONI HBL:s chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

●●För­ra●vec­ko­slu­tet●fi­ra­de●lan­dets●störs­ta●svensk­språ­ki­ga●gym­na­si­um●ståt­lig● 40-års­fest.●Matt­li­dens●gym­na­si­um●i●Es­bo●har●fost­rat●tu­sen­tals●och●åter●tu­sen­tals● ele­ver●till●nå­got­sånär●hyf­sa­de●med­bor­ga­re●och●över●500●av●dem●njöt●av●god●mat,● li­te●snaps●och●idel●be­kan­ta●fi-fi-fin­lands­svens­ka●namn●på●sce­nen●–●al­la●med●kopp­ling●till●sko­lan●för­stås.●Mark●Le­vengood● le­ve­re­ra­de●oför­glöm­li­ga●anek­do­ter●och● gym­na­si­ets●förs­ta●och●le­gen­da­ris­ka●rek­tor●Hil­ding●Kling­en­berg●rev●ned●kväl­lens● störs­ta●ap­plå­der.●

Det●sto­ra●sam­tal­säm­net●bland●fest­fol­ket,●för­u­tom●min­nen●av●skräc­kin­ja­gan­de● lä­ra­re●och●vil­da●klass­re­sor,●var●än­då●gi­vet:● För­sla­get●att●flyt­ta●Matt­li­den●till●Ot­näs●un­der●sam­ma●tak●som●Espoo●In­ter­na­tio­nal● School●och●Ola­rin●lu­kio.

Mån­da­gen●ef­ter●fes­ten●kun­de●al­la●upp­rör­da●an­das●ut●då●Es­bo●stads­sty­rel­se●be­slöt●att●man●i●stäl­let●fort­sät­ter●ut­veck­la●det● svens­ka●skol­cent­ret●i●Matt­by.●El­den●un­der● den●re­dan●putt­ran­de●höst­gry­tan●av●miss­nöj­da●Es­bo­bor●kun­de●där­med●släc­kas●och● kli­ven●upp●på●bar­ri­ka­der­na●av­sty­ras.

●●Sko­lan●är●en●vik­tig●plats,●in­te●minst●som● iden­ti­tets­ska­pan­de●och●sam­man­hål­lan­de● språko­as.●Som●en●så­dan●fun­ge­rar●ock­så● Matt­li­den,●det●en­da●svensk­språ­ki­ga●gym­na­si­et●i●he­la●vi­da●Es­bo.●Många●svensk-●el­ler●två­språ­ki­ga●fa­mil­jer●har●valt●att●bo●nä­ra●Matt­li­den●för●att●bar­nen●här●kan●gå● från●för­sko­la●till●gym­na­si­um.●

Nä­ra●kom­mer●of­ta●när­mast●då●vi●ta­lar● om●skol­gång.●Minns●ni●ra­bald­ret●när●Cyg­naeus●låg­sta­di­e­sko­la●i●Helsing­fors●ho­ta­des●av●stäng­ning●i●bör­jan●av●2016?●Fle­ra● tu­sen●per­so­ner●skrev●un­der●en●nam­nin­sam­ling●för●att●be­va­ra●an­ri­ka●Cyg­naeus,● kän­di­sar●och●fö­re­ta­ga­re●med●barn●i●sko­lan●för­sva­ra­de●den●of­fent­ligt.●Ut­bild­nings­ver­ket●bac­ka­de●och●fick●ri­ta●om●skol­nä­tet.

●●Det●ge­men­sam­ma●för●bå­de●Matt­li­den-● och●Cyg­naeu­sex­emp­let●är●bris­ten●på●en● till­räck­ligt●stor●och●ti­dig●in­syn●i●pla­ner● som●be­rör●mång­as●var­dag●på●ett●fun­da­men­talt●sätt.●Sam­ti­digt●som●man●allt●of­ta­re●ta­lar●om●när­de­mo­kra­ti●och●med­be­stäm­man­de●som●vik­ti­ga●red­skap●i●fram­ti­dens●kom­mun,●så●möts●vi●som●in­vå­na­re● av●en●up­pen­bart●brist­fäl­lig●för­valt­nings­kul­tur:●be­red­nings­pro­ces­ser­na●sköts●av● tjäns­te­män●un­der●hård●tids­press,●po­li­ti­ker­na●för­hand­lar●om●mak­ten●bakom● stäng­da●dör­rar,●verk­sam­hets­ra­mar­na●be­stäms●en­bart●på●eko­no­mis­ka●grun­der●och● i●stäl­let●för●fo­kus●på●män­ni­skan●kon­cen­tre­rar●man●sig●på●ad­mi­nist­ra­ti­va●struk­tu­rer.

I●stäl­let●bor­de●in­vå­nar­na●ha●man­dat●att● på●rik­tigt●på­ver­ka●och●for­ma●sin●var­dag,● även●i●skol­frå­gor.●När­de­mo­kra­ti●ska●byg­ga● på●folks●vil­ja●att●en­ga­ge­ra●sig,●om­fat­ta●tan­ken●om●att●pla­ne­ran­det●och●gö­ran­det●är●li­ka●myc­ket●de­mo­kra­ti●som●be­sluts­fat­tan­det●och●strä­va●ef­ter●en●di­rekt●di­a­log●mel­lan● tjäns­te­män,●po­li­ti­ker,●in­vå­na­re●plus●snabb● in­for­ma­tions­gång●i●oli­ka●ka­na­ler.●

En●män­ni­ska●som●får●ett●fär­digt●be­slut● i●fam­nen●kän­ner●sig●in­te●som●en●del­ak­tig● in­vå­na­re●ut­an●som●en●makt­lös●sta­tist.●

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.