Stöd till rys­ka mi­li­tär­pro­jekt och bräns­le från atomu­bå­tar

Hufvudstadsbladet - - Debatt - OLEG BODROV

Fen­no­vo­i­ma-Ro­sa­tom-kärn­kraft­verks­pro­jek­tet●i●Py­hä­jo­ki●(Han­hi­ki­vi●1)●ho­tar●den●so­ci­a­la●trygg­he­ten●och●mil­jön●i● Ryss­land.●Cir­ka●fy­ra●mil­jo­ner● pen­sio­nä­rer●i●Ryss­land●le­ver● för●när­va­ran­de●i●för­hål­lan­den● un­der●ex­i­stensmi­ni­mum●på● grund●av●lå­ga●pen­sio­ner.●Det● mot­sva­rar●tre●fjär­de­de­lar●av● Fin­lands●be­folk­ning!●

Sam­ti­digt● in­tro­du­ce­ra­de● den●rys­ka●re­ge­ring­en●i●ja­nu­a­ri● 2015,●i●lis­tan●över●själv­bä­ran­de● in­fra­struk­tur­pro­jekt●sam­fi­nan­si­e­rat●med●den●na­tio­nel­la●(rys­ka)●väl­färds­fon­den●(NWF),●ett● pro­jekt●för●att●byg­ga●ett●kärn­kraft­verk●i●Fin­land.●Den●max­i­ma­la●sum­ma●som●väl­färds­fon­den●av­sat­te●för●pro­jek­tet●upp­går●till●2,4●mil­jar­der●eu­ro●i●ru­bel,●men●skall●in­te●över­sti­ga● 150●mil­jar­der●ru­bel.●Fon­den● över­för­de●en­ligt●in­for­ma­tion● från●Ro­sa­tom●i●mars●2015●den● förs­ta●de­len●(57,5●mil­jar­der●ru­bel●–●cir­ka●en●mil­jard●eu­ro)●för● Han­hi­ki­vi●1●fastän●pro­jek­tet●än­nu●in­te●har●ett●bygg­lov.●En­ligt● Fen­no­vo­i­ma●kom­mer●bygg­lov● att●be­vil­jas●i●slu­tet●av●2018.

En● så­dan● pen­ning­trans­ak­tion●står●helt●i●strid●med●de● rys­ka●pen­sio­nä­rer­nas●in­tres­sen●och●ho­tar●den●so­ci­a­la●sta­bi­li­te­ten.

Jag●har●all­tid●an­sett●Fin­land●va­ra●en●väs­ter­ländsk●de­mo­kra­ti●där●la­gar●och●reg­ler● följs.●Det●är●där­för●för­vå­nan­de●att●upp­le­va●att●om­fat­tan­de● för­be­re­dan­de●bygg­ar­be­ten●är● i●full●gång●på●Han­hi­ki­vi●1-om­rå­det●fastän●Fen­no­vo­i­ma●än­nu●in­te●har●ett●bygg­lov●för●re­ak­torn.●

En­ligt● ett● ut­ta­lan­de● från● Fen­no­vo­i­ma●pub­li­ce­rat●i●mars● 2014●skall●rys­ka●JSC●TVEL●ha● mo­no­pol●för●le­ve­rans●av●re­ak­tor­bräns­le●för●Han­hi­ki­vi●1● un­der●de●förs­ta●tio●åren●ef­ter● att●re­ak­torn●har●ta­gits●i●drift.● Här●dess­utom●ett●citat●ur●ett● Fen­no­vo­i­ma-do­ku­ment●från● mars●2014:●”Un­der●de●förs­ta● drift­så­ren● har● Fen­no­vo­i­ma● valt●att●an­vän­da●re­ak­tor­bräns­le●gjort●av●upp­ar­be­tat●uran● (an­vänt●re­ak­tor­bräns­le).”

Fin­länds­ka●ex­per­ter●och●po­li­ti­ker●som●skall●be­dö­ma●Han­hi­ki­vi● 1-re­ak­torns● sä­ker­het,● och●av­gö­ra●om●bygg­lov●skall● ges●(för●att●in­te●ta­la●om●re­pre­sen­tan­ter●för●and­ra●län­der),● har●ing­en●möj­lig­het●att●be­dö­ma●bräns­le­till­verk­ning­ens●al­la●ske­den●i●Ryss­land.

Det●är●vi­da●känt●att●Ryss­land●för●till­fäl­let●dri­ver●en●en­da●an­lägg­ning●för●att●upp­ar­be­ta●an­vänt●re­ak­tor­bräns­le●–● pro­duk­tions­en­he­ten● Ma­jak● i●Tjel­ja­binskre­gi­o­nen●i●Ural­om­rå­det.●Där●upp­ar­be­tas●år­li­gen●upp●till●100●ton●an­vänt● kärn­bräns­le●från●rys­ka●atomu­bå­tar●och●kärn­kraft­verk●med● VVER-440●re­ak­to­rer.●Sam­ti­digt● upp­kom­mer●in­te●mind­re●än● 600●000●ku­bik­me­ter●lågak­tivt● ra­di­o­ak­tivt●av­fall●som●sprids●ut● i●Te­cha-flo­dens●vat­ten­re­ser­vo­a­rer.●Vid●Te­cha-flo­dens●ra­di­o­ak­tivt●för­o­re­na­de●stränder●le­ver●fort­fa­ran­de●in­te●mind­re●än● 5●000●rys­ka●med­bor­ga­re.

De●facto●kom­mer●de●kon­su­men­ter●som●till­förs●elekt­ri­ci­tet●från●Han­hi­ki­vi●1,●ifall●kraft­ver­ket●byggs,●att●stö­da●rys­ka● mi­li­tä­ra●pro­jekt●då●det●gäl­ler● upp­ar­bet­ning●av●an­vänt●ra­di­o­ak­tivt●bräns­le●från●atomu­bå­tar.●Det­ta●gäl­ler●in­te●en­bart● fin­länds­ka● kon­su­men­ter●ef­tersom●Han­hi­ki­vi●1-re­ak­torn●även●är●pla­ne­rad●att●le­ve­re­ra●el●till●den●nor­dis­ka●el­mark­na­den.

Ryss­land●och●Fin­land●har● oli­ka●mil­jö­skydds­nor­mer●och● re­gel­verk● för● all­män­he­tens● del­ta­gan­de●då●det●gäl­ler●far­li­ga●pro­jekt.●Ryss­land●har●till●

Det är vik­tigt att Ryss­land och transna­tio­nel­la fö­re­tag in­te får åt­nju­ta så­da­na kon­kur­rens­för­de­lar på den in­ter­na­tio­nel­la mark­na­den som är till nack­del för Ryss­lands be­folk­ning och mil­jö!

ex­em­pel●in­te●un­der­teck­nat●År­hus-kon­ven­tio­nen●om●till­gång● till●in­for­ma­tion,●all­män­he­tens● del­ta­gan­de●i●be­sluts­pro­ces­ser● och●till­gång●till●rätts­lig●pröv­ning●i●mil­jöfrå­gor,●och●Ryss­land●har●hel­ler●in­te●ra­ti­fi­ce­rat● Es­bo-kon­ven­tio­nen● om● mil­jö­kon­se­kvens­be­skriv­ning­ar●i● ett●grän­sö­ver­skri­dan­de●sam­man­hang.

Det­ta●be­ty­der●att●al­la●de●ris­ker●och●väl­kän­da●ne­ga­ti­va●so­ci­a­la●och●mil­jö­re­la­te­ra­de●kon­se­kven­ser●som●hör●sam­man●med● uran­upp­ar­bet­ning●av●an­vänt● kärn­bräns­le●drab­bar●ryskt●ter­ri­to­ri­um●och●kan●in­te●eva­lue­ras●el­ler●åt­gär­das●av●Fin­land.● En●så­dan●dub­bel­mo­ral●be­träf­fan­de●Fin­land●och●Ryss­land● kan●le­da●till●ne­ga­ti­va●kon­se­kven­ser●för●bå­de●mil­jön●och● med­bor­gar­na●i●Ryss­land.●Det­ta●är●oac­cep­ta­belt!

Det●är●ock­så●till­råd­ligt●att● eva­lu­e­ra●sä­ker­he­ten●för●al­la● tek­no­lo­gis­ka●ske­den●i●kärn­krafts­pro­duk­tio­nen;● bräns­le­till­verk­ning,●el­pro­duk­tion,● ned­mon­te­ring●av●kärn­kraft­ver­ket● samt● han­te­ring● och● slut­lag­ring● av● an­vänt● re­ak­tor­bräns­le.

Och●slut­li­gen●vo­re●det●san­ner­li­gen●tid●för●Ryss­land,●med● tan­ke●på●den●mas­si­va●på­driv­ning●av●grän­sö­ver­skri­dan­de● kärn­krafts-,●gas-●och●ol­je­pro­jekt●som●lan­det●be­dri­ver,●att●bli● med­len●i●År­hus-●och●Es­bo-kon­ven­tio­ner­na.

Det●är●vik­tigt●att●Ryss­land● och●transna­tio­nel­la●fö­re­tag●in­te●får●åt­nju­ta●så­da­na●kon­kur­rens­för­de­lar●på●den●in­ter­na­tio­nel­la●mark­na­den●som●är●till● nack­del●för●Ryss­lands●be­folk­ning●och●mil­jö!●Det­ta●krav●bor­de●stäl­las●av●var­je●land●el­ler●fö­re­tag●som●pla­ne­rar●pro­jekt●ut­för­da●av●rys­ka●fö­re­tag.

fy­si­ker, eko­log ord­fö­ran­de, The Pub­lic Council of the South Co­ast and the Gulf of Fin­land ko­or­di­na­tor, Co­a­li­tion Cle­an Bal­tic – en ar­bets­grupp som över­va­kar skad­li­ga an­lägg­ning­ar Sosno­vij Bor, S:t Pe­ters­bur­gre­gi­o­nen, Ryss­land

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.