På 20-års­da­gen

Hufvudstadsbladet - - Debatt - MAR­KUS HAAKANA är fö­re­ta­ga­re och två­barns­far.

●●Då●el­va­å­ring­en●sit­ter●i●bi­len●vill●hon●helst●lyssna●på● Yle●Ex­trem,●och●då●jag●nå­gon●gång●frå­gat●var­för●just● Ex­trem,●sva­rar●hon:●“Man●för­står●vad●dom●sä­ger●och● så●har●dom●bra●mu­sik”.

Yle●Ex­trem,●el­ler●Ra­dio●Ex­trem●som●det●länge●het­te,●fi­rar●20●år●i●ok­to­ber,●och●el­va­å­ring­ens●mo­ti­ve­ring● till●sin●fa­vo­rit­ka­nal●tyc­ker●jag●sam­man­fat­tar●ka­na­lens●upp­drag.●Allt●an­nat●är●om●in­te●ovid­kom­man­de● så●åt­minsto­ne●mind­re●vik­tigt.

●●För●tju­go●år●se­dan●hör­de●jag●till●den●ska­ra●som●var● med●och●star­ta­de●upp●he­la●ka­na­len.●Me­di­e­land­ska­pet●såg●lind­rigt●sagt●an­norlun­da●ut●då.●Ex­trem●kon­kur­re­ra­de●om●lyss­nar­na●med●de●kom­mer­si­el­la●ra­di­o­ka­na­ler­na●(och●P3●i●Sve­ri­ge),●och●myc­ket●mer●än●så● var●det●in­te.●Ex­trem●fyll­de●ett●me­di­alt●tom­rum,●sam­ti­digt●som●det●gäll­de●att●be­vi­sa●sitt●ex­istens­be­rät­ti­gan­de,●att●det­ta●tom­rum●verk­li­gen●be­höv­de●fyl­las.● Spalt­met­rar●fyll­des●av●spy­or●över●den●skrä­ni­ga●ung­doms­ka­na­len,●som●an­kla­ga­des●för●allt●från●jour­na­lis­tisk●yt­lig­het●till●sa­tans­dyr­kan.

Om det är någon­ting som he­la Ex­t­rems tju­go­å­ri­ga ba­na har kan­tats av är det för­stå­sig­på­a­re i be­gyn­nan­de me­del­ål­der som an­ser sig ve­ta hur ra­dio för ung­do­mar bör gö­ras.

Vi●be­möt­te●kri­ti­ken●så●ar­tigt●vid●kun­de●och●fort­sat­te●att●gö­ra●det●vi●fö­re­satt●oss,●näm­li­gen●enormt●bra● ra­dio.●Och●minst●li­ka●of­ta●rik­tigt●usel●ra­dio.

Ex­trem●var●en●bro­kig●bland­ning●av●bråd­mog­na● tju­go­å­ring­ar,●omog­na●tret­tio­å­ring­ar,●am­bi­tiö­sa●jour­na­lis­ter,●miss­för­ståd­da●konst­nä­rer●och●myc­ket●mer.● Att●job­ba●i●en●så­dan●ge­men­skap●är●bå­de●enormt●ro­ligt●och●enormt●på­fres­tan­de.●På●sam­ma●sätt●kan●det● va­ra●bå­de●ro­ligt●och●på­fres­tan­de●att●lyssna●på●de­ras● ar­be­te●i●etern.

Till●Ex­t­rems●för­tjäns­ter●hör●att●man●med●jäm­na● mel­lan­rum●lyc­kats●öm­sa●skinn,●med­vet­na●om●att●nya● lyss­na­re●be­hö­ver●nya●rös­ter●och●per­son­lig­he­ter.●Vis­sa●har●hängt●med●länge,●men●för●de●fles­ta●har●Ex­trem● bli­vit●en●förs­ta●an­halt●i●kar­riä­ren,●in­te●en●änd­håll­plats.●Och●det­sam­ma●gäl­ler●för­stås●lyss­nar­na.●Sam­ti­digt●har●in­ne­hål­let●vart­ef­ter●bli­vit●mer●ström­lin­je­for­mat,●ge­nom­tänkt,●men●ock­så●mer●för­ut­säg­bart.●El­ler● så●är●det●ba­ra●jag●som●är●gam­mal.

●●Om●det●är●någon­ting●som●he­la●Ex­t­rems●tju­go­å­ri­ga● ba­na●har●kan­tats●av●är●det●för­stå­sig­på­a­re●i●be­gyn­nan­de●me­del­ål­der●som●an­ser●sig●ve­ta●hur●ra­dio●för●ung­do­mar●bör●gö­ras.●Jag●ska●in­te●säl­la●mig●till●dem,●mitt● bäst●fö­re-da­tum●har●pas­se­rat●för●länge●se­dan.

Där­e­mot●kan●jag●be­rät­ta●vad●jag●upp­skat­tar●(och● of­tast●sak­nar)●i●all●ra­di­o­pro­duk­tion.●Det●som●fort­fa­ran­de●kan●skil­ja●ra­dio●från●ny­a­re●kon­kur­ren­ter●och● en●ra­di­o­ka­nal●från●en●an­nan:●över­rask­ning­ar.●Ba­lans­gång­en●mel­lan●att●ge●lyss­nar­na●det●de●vill●hö­ra● och●det●de●ald­rig●viss­te●de●vil­le●hö­ra●är●kne­pig,●men● spe­ci­ellt●Yles●ka­na­ler●kan●ta●den●ris­ken,●bå­de●då●det● gäl­ler●snac­ket●och●mu­si­ken.●Att●så●många●ra­di­o­ka­na­ler●väl­jer●att●mö­ta●en●allt●mer●in­di­vi­du­a­li­se­rad●och●di­ver­si­fi­e­rad●kon­kur­rens●med●allt●snä­va­re●spel­lis­tor●är● helt●obe­grip­ligt.●Till●och●med●Clas­sic●FM●gör●det!

Ex­trem●är●ingalun­da●värst●i●klas­sen●då●det●gäl­ler● över­rask­ning­ar●mot●för­ut­säg­bar­het.●Med●tju­go●år●på● nac­ken●har●ka­na­len●för●länge●se­dan●be­vi­sat●att●den● be­hövs●och●att●den●fort­sät­ter●gö­ra●det●som●ing­en●an­nan●gör:●ra­dio●för●unga●på●svens­ka.●Ibland●rik­tigt●bra,● ibland●rik­tigt●uselt,●pre­cis●som●det●ska●va­ra.

Gra­tu­le­rar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.