En char­me­ran­de mar­skalk

Hufvudstadsbladet - - Fackbok - MATS BERGQUIST de­batt@hbl.fi

●●Att●det●nu●gått●150●år●se­dan●Gustaf Man­ner­heim●föd­des●har●upp­märk­sam­mats●även●i●Sve­ri­ge.●På● svens­ka●har●re­dan●pub­li­ce­rats●två● stör­re●bi­o­gra­fi­er,●för­ra●året●av●den● svens­ke●di­plo­ma­ten●och●för­fat­ta­ren● Dag Se­basti­an Ahlan­der●och●i●år●av● histo­ri­kern●Hen­rik Me­i­nan­der.●

När●Me­i­nan­ders●bok●i●vå­ras●pre­sen­te­ra­des●på●Fin­lands­in­sti­tu­tet●i● Stock­holm●var●sa­len●propp­full●och● många●fick●stå.●Ahlan­ders●bok●har● för●att●va­ra●en●fack­bok●sålt●im­po­ne­ran­de●väl,●sä­ker­li­gen●in­te●ba­ra● till●barn●och●barn­barn●till●fins­ka●in­vand­ra­re,●el­ler●ätt­ling­ar●till●svens­ka●fri­vil­li­ga●i●vin­ter-●och/el­ler●fort­sätt­nings­kri­get.

Lys­tern●kring●nam­net●Man­ner­heim●har●na­tur­ligt­vis●bi­dra­git●till● att●för­fat­ta­ren●och●jour­na­lis­ten● Her­man Lin­dqvist,●som●svenskt● di­plo­mat­barn●upp­vux­en●i●Helsing­fors,●ock­så●skri­vit●en●bok●–●hans● 61:a●(!)●–●om●Man­ner­heim●med●un­der­ti­teln●”Mars­ken,●masken,●my­ten”.●

Det●är●en●ty­po­gra­fiskt●snygg●vo­lym●på●nä­ra●500●si­dor,●av­se­värt● tjoc­ka­re●än●bå­de●Ahlan­ders●–●som● Lin­dqvist●ock­så●re­fe­re­rar●till●och● lu­tar●sig●rätt●tungt●mot●–●och●Me­i­nan­ders,●men●trots●sitt●om­fång● lätt­läst●och●dess­utom●för­sedd●med● många●ovan­li­ga●bil­der●av●fö­re­må­let.●Att●Man­ner­heim,●som●up­pen­bar­li­gen●var●no­ga●med●hur●han●av­bil­da­des,●i●me­del­ål­dern●och●i●Pu­tin­stil●lät●sig●fo­to­gra­fe­ras●ri­dan­de●bar­bac­ka,●är●gans­ka●för­vå­nan­de.

Her­man●Lin­dqvist●äg­nar●myc­ket●ut­rym­me●åt●Man­ner­heims●be­hov●av●kvinn­ligt●säll­skap●och●då●in­te●ba­ra●i●en●gans­ka●rö­ran­de●skild­ring●åt●hans●flerå­ri­ga●för­hål­lan­de● på●ål­derns●höst●med●Ger­trud ”Cal­le” Wal­len­berg,●sys­ter●till●de●svens­ka●fi­nans­män­nen●Jacob●och Mar­kus Wal­len­berg.●

Den●pols­ka●furs­tin­nan●Ma­rie Lubo­mirs­ka,●vars●brev●tyd­li­gen●i● mot­sats●till●de●fles­ta●and­ra,●in­te●för­störts,●fö­re­kom­mer●fli­tigt●i●ka­pit­let● om●Man­ner­heims●tid●som●rysk●mi­li­tär●i●Po­len●fö­re●förs­ta●världs­kri­get.●Lin­dqvist●me­nar●för●öv­rigt.●att● Po­lenå­ren●till­hör●de●lyck­li­gas­te●pe­ri­o­der­na●i●Man­ner­heims●liv,●som● ock­så●kan●ha●re­sul­te­rat●i●en●dot­ter● med●Ma­rie.●

Men●i●boken●fö­re­kom­mer●åt­skil­li­ga●fins­ka●skå­de­spe­lers­kor,●rys­ka● gre­vin­nor,●frans­ka●skön­he­ter●och● till●och●med●en●tsar­dot­ter.●Hans●äk­ten­skap●med●en●för­mögen●rysk●ge­ne­rals­dot­ter●blev●i●re­a­li­te­ten●gans­ka●kort.

Inga krigs­ny­he­ter

När●det●gäl­ler●de●po­li­tiskt●mest●in­tres­san­ta●av­snit­ten●i●mar­skal­kens● liv,●in­bör­des­kri­get●1918●och●riks­fö­re­ståndar­ti­den●1919●samt●vin­ter-●och● fort­sätt­nings­kri­gen●till­för●Her­man● Lin­dqvist●in­te●myc­ket●nytt.●Men●det­ta●har●up­pen­bar­li­gen●in­te●hel­ler●va­rit●hans●am­bi­tion.

I●skild­ring­en●av●riks­fö­re­stån­dar­pe­ri­o­den●upp­märk­sam­mar●Lin­dqvist●kon­tak­ter­na●med●den●pols­ke●riks­fö­re­stån­da­ren●Pilsud­ski●om● möj­lig­he­ten●av●att●stör­ta●bol­sje­vik­re­gi­men●i●Petro­grad.●Men●Man­ner­heim●brev­väx­la­de●i●sam­ma●syf­te● med●vi­ta●rys­ka●ge­ne­ra­ler●och●po­li­ti­ker●i●en­ten­te­län­der­na.●I●den●mån● det­ta●var●be­kant●i●po­li­tis­ka●kret­sar● kan●det●ha●spe­lat●in●i●presidentvalet●1919●som●ju●den●li­be­ra­le●rätts­lär­de●K.J. Ståhl­berg●vann●klart● över●Man­ner­heim.

Lin­dqvist●gli­der●gans­ka●snabbt● för­bi●Man­ner­heims●för­bin­del­ser● med●Lap­po­rö­rel­sen,●men●pe­kar●på● att●bor­ger­li­ga●po­li­ti­ker,●ock­så●den● sit­tan­de●pre­si­den­ten●Re­lan­der●och● den●kom­man­de,●Svin­hufvud,●del­tog●i●rö­rel­sens●sto­ra●ma­ni­fes­ta­tion● 1930●på●Se­nat­stor­get.●

Lin­dqvist●ka­rak­tä­ri­se­rar●gans­ka●träf­fan­de●Man­ner­heim,●som●ju● vil­le●stå●ovan●par­ti­er­na,●som●”po­li­ti­ker●ut­an●att●till­hö­ra●ett●po­li­tiskt● par­ti”.●När●det●gäl­ler●för­spe­let●till● vin­ter­kri­get●be­rör●han●in­te●den●dis­kus­sion●som●på●se­na­re●tid●förts●om● Man­ner­heims●och●Paa­si­ki­vis●åsikt● att●man●bor­de●va­ra●be­redd●att●gå● rys­sar­nas●krav●på●grän­sju­ste­ring●på● Ka­rels­ka●nä­set●och●i●övärl­den●i●Fins­ka●vi­ken●till●mö­tes.●Kans­ke●ha­de● en●ac­cept●av●Stal­ins●krav●ba­ra●lett● till●nya●dy­li­ka?●Det­ta●hän­de●ju●i●Bal­ti­kum.

Och●vil­ken●roll●spe­la­de●fält­mar­skal­ken●i●upp­tak­ten●till●fort­sätt­nings­kri­get,●till●det●mi­li­tä­ra●sam­ar­be­te●som●se­dan●au­gusti●1940●äg­de● rum●med●Tyskland?●Även●om●han● i●april-maj●1941●vis­ta­des●på●kur­ho­tell●i●Sve­ri­ge,●är●det●svårt●att●tän­ka●sig●att●hans●un­der­ly­dan­de●in­te●skul­le●ha●hål­lit●ho­nom●un­der­rät­tad●om●vad●man●trod­de●sig●ve­ta●om●pla­ner­na●på●vad●som●se­dan● blev●Ope­ra­tion●Bar­ba­ros­sa.●Rim­li­gen●vil­le●han●spe­la●över●an­sva­ret● på●pre­si­dent●och●re­ge­ring.●

Vad●Man­ner­heim●själv,●med●sin● kän­da●skep­sis●mot●Tyskland●och● syn●på●Sov­je­tu­ni­o­nen,●egent­li­gen● kan●ha●tyckt●dis­ku­te­ras●knap­past.● Och●den●be­röm­da●dag­or­dern●från● 9●ju­li●1941●kan●kans­ke●för­kla­ras● med●den●språk­li­ga●skill­na­den●mel­lan●ett●”stort●Fin­land”●och●”StorFin­land”,●som●i●vis­sa●kret­sar●var●ett● po­li­tiskt●be­grepp.●I●sam­tal●någ­ra●år● se­na­re●med●sin●go­de●vän●och●frän­de●G A Gri­pen­berg,●på­pe­ka­de●mar­skal­ken●just●det­ta.●Man­ner­heim● var●in­te●in­ställd●på●att●an­nek­te­ra● Fjärr­ka­re­len●ut­an●på●att●be­fria●det.

Slar­vigt

Man●skul­le●gär­na●ha●ve­lat●re­kom­men­de­ra●Lin­dqvists●lätt­läs­ta●sam­man­fatt­ning●av●ett●märk­ligt,●i●Nor­den●unikt,●livs­ö­de.●Den●när­mas­te●pa­ral­lel­len●är●väl●Ber­na­dot­te,●me­dan● för­fat­ta­ren●drar●fram●Ax­el von Fer­sen,●svensk●mi­li­tär,●di­plo­mat●och● världs­man●som●spe­la­de●en●roll●i●för­sö­ken●att●ge­nom­fö­ra●en●kont­ra­re­vo­lu­tion●i●Frank­ri­ke.●Men●Her­man● Lin­dqvist●har●up­pen­bar­li­gen●vid●för­fat­tan­det●haft●bråt­tom.●

Om●man●som●han●har●en●be­nä­gen­het●att●lad­da●tex­ten●med●emel­lanåt●rätt●pe­ri­fe­ra●fak­ta­upp­gif­ter,● lö­per●man●en●risk.●För­la­get●bor­de●ha●kostat●på●sig●en●fak­ta­gransk­ning.●Ty●som●det●nu●är●åter­finns●en● hel●del●sak-●och●and­ra●fel●i●tex­ten.● De●fles­ta●av●dem●är●me­ra●ir­ri­te­ran­de●än●all­var­li­ga.●

Det●mest●be­svä­ran­de●(s.●304)●är● nog●re­do­gö­rel­sen●för●Man­ner­heims● re­sa●till●tre­hund­ra­års­min­net●(1932)● av●sla­get●vid●Lüt­zen●där●han●var●fins­ka●sta­tens●re­pre­sen­tant.●

Lin­dqvist:●”Tysklands­re­san● gav●ho­nom●möj­lig­het●att●stu­de­ra●ut­veck­ling­en●i●na­tio­nal­so­ci­a­lis­mens●ri­ke.●Det●var●im­po­ne­ran­de●och●skräm­man­de●att●se●hur● snabbt●Tyskland●ha­de●kom­mit●på● föt­ter●igen,●hur●lan­det●och●för­sva­ret●byggts●upp…”●Men●det­ta●ju­bi­le­um●äg­de●ju●rum●fle­ra●må­na­der● fö­re●Hit­lers●makt­till­trä­de,●för●öv­rigt●sam­ma●dag,●6●no­vem­ber,●som● Hit­ler●just●tap­pat●man­dat●i●riks­dags­va­let!●

Vi­da­re●(s.●354):●Apro­på●ett●brev● från●Man­ner­heim●till●den●svens­ke● fly­ga­ren●Eric von Ro­sen●i●ju­li●1940● till­fo­gar●Lin­dqvist●”Eric●von●Ro­sens● (svens­ka)●svä­gers­ka●var●gift●med● Her­man Gö­ring●och●var●där­för●ibland●vär­de­full●som●Man­ner­heims● öga●och●öra●bakom●den●tys­ka●mak­tens●ku­lis­ser”.●Pro­ble­met●är●att●Ca­rin Fock-Gö­ring dött●re­dan●1931● och●att●Gö­ring●var●om­gift●med●en● tysk●skå­de­spe­lers­ka●som●Man­ner­heim●nog●in­te●ha­de●så●myc­ket●gläd­je●av.

Sak­fel●av●det­ta●slag●kan●te●sig● mar­gi­nel­la.●Men●om●Lin­dqvists● am­bi­tion●är●att●bi­dra●till●stör­re● histo­ri­e­kun­ska­per,●vil­ket●han●sä­kert●gjort●med●si­na●många●böc­ker,● drar●han●ge­nom●sitt●slarv●ner●vär­det●av●den●ak­tu­el­la●histo­ri­e­lek­tio­nen.●Synd●att●det●sker●när●han●skri­ver●om●det●Fin­land●han●up­pen­bar­li­gen●be­und­rar●och●än­då●kan●en● hel●del●om.

Fack­lit­te­ra­tur ●●Her­man Lin­dqvist Man­ner­heim: mars­ken, masken, my­ten. Al­bert Bon­ni­ers för­lag 2017, 488 si­dor

SAK­FEL. Her­man Lin­dqvist skri­ver i sin bok ock­så om Man­ner­heims re­sa till tre­hund­ra­års­min­net (1932) av sla­get vid Lüt­zen där han var fins­ka sta­tens re­pre­sen­tant. Re­cen­sent Mats Bergquist upp­täc­ker i det av­snit­tet ett av bokens fle­ra sak­fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.