Vägen till sa­go­li­ka Ir­land

Hufvudstadsbladet - - Helg - MALIN HEFVELIN/TT

Ir­lands grö­na berg, ma­gis­ka slott och öds­li­ga he­dar av­lö­ser söm­ni­ga pu­bar och fisk­fyll­da sjö­ar. Ett be­sök i bo­he­mis­ka Gal­way av­run­das med en kopp te – el­ler kans­ke nå­got star­ka­re, lan­det upp­fann ju tro­li­gen whiskyn.

Var­je gång jag be­sö­ker den grö­na ön i At­lan­ten slår det mig hur vän­ligt be­mött jag blir. Det sägs att gäst­fri­het var lagstad­gad i det forn­ti­da Ir­land. Främ­ling­ar som res­te på av­lägs­na vä­gar kun­de räk­na med att få en varm mål­tid, en ren bädd av halm och underhållning med mu­sik och be­rät­tel­ser vid bra­san. Än i dag är häls­nings­fra­sen Céad mí­le fáil­te, un­ge­fär ”Hund­ra tu­sen väl­kom­nan­den.”

Vi väl­kom­nas på Gl­en­lo Ab­bey av Jim Ridd­le som är ho­tel­lets egen ghil­lie, en lo­kal fis­ke­gui­de. Han tar oss med ut på Cor­rib La­ke, där han skick­ligt na­vi­ge­rar mel­lan vass och skär. Här finns gott om lax, öring och gäd­da. Får man napp la­gas det till i ho­tel­lets kök, men Jim ger inga ga­ran­ti­er:

– Det är där­för det kal­las fis­ka och in­te fånga, vän­nen, sä­ger han.

Jim har ald­rig va­rit ut­om­lands, men har haft i prin­cip he­la värl­den i sin lil­la eka, som han för öv­rigt vann i en fis­ke­täv­ling på 1970-ta­let. Han un­der­hål­ler oss med fis­ke­histo­ri­er me­dan vi hyp­no­ti­se­ra­de tit­tar på vå­ra flö­ten. När jag får en fisk på kro­ken kän­ner jag ren och skär lyc­ka.

Mat på Ori­en­t­ex­pres­sen

Ho­tel­let Gl­en­lo Ab­bey er­bju­der an­tag­li­gen Ir­lands mest ovan­li­ga och coo­la mid­dags­upp­le­vel­se. Re­stau­rang Pull­man be­står av två ori­gi­nal­vag­nar från Ori­en­t­ex­pres­sen som per­ma­nent står fram­kör­da ut­an­för slot­tet. Om­bord ser­ve­ras mid­dag bland ek­pa­ne­ler, spets­gar­di­ner, frans­pryd­da lampskär­mar och kri­stall­glas i vår pri­va­ta ku­pé. Ut­an­för fönst­ret går so­len ned över golf­ba­nan. In­nan­för nju­ter vi av färs­ka halst­ra­de pil­grim­smuss­lor och per­fekt tilla­gad lamm­fi­lé till lju­det av tågräl­sens ryt­mis­ka dun­kan­de – i de gam­la hög­ta­lar­na.

Ga­lopp och whis­ky

Whiskyn sägs ha upp­fun­nits här av mun­kar. Ja­meson är för många sy­no­nymt med Ir­land, det säljs en flas­ka var fjär­de se­kund i värl­den. Men det finns mäng­der av nya och spän­nan­de va­ru­mär­ken. Den ir­länds­ka whis­ky­mark­na­den har full­kom­ligt ex­plo­de­rat de se­nas­te tio åren. Kill­beg­gan är Ir­lands älds­ta des­til­le­ri, som togs i bruk re­dan 1757. På en rund­tur får vi ve­ta att det la­des ned på 1950-ta­let på grund av kon­kur­rens med bil­li­ga­re rus­dryc­ker som öl. Men tack va­re lo­ka­la en­tu­si­as­ter, som höll kvarn­hju­let välsmort, kun­de man öpp­na des­til­le­ri­et igen. In­te långt där­i­från lig­ger Kil­beg­gans häst­kapp­löp­nings­ba­na, vars täv­ling­ar är nå­got av en folk­fest, där he­la fa­mil­jer klär upp sig och he­jar fram sin fa­vo­rit.

På väg ge­nom Con­ne­ma­ras hed­land­skap pas­se­rar vi Ky­le­mo­re Ab­bey, ett gam­malt klos­ter som häm­tat ur en sa­ga där det speg­lar sig i sjöns blan­ka vat­ten. Den im­po­ne­ran­de bygg­na­den bär på spän­nan­de histo­ri­er om ond bråd död, spel­miss­bruk och nun­nor på flykt, och är i dag ett väl­be­sökt tu­rist­mål. I fis­ke­byn Roundsto­ne tar vi in på O’Dowds pub, en av många my­si­ga fisk­re­stau­rang­er i Con­ne­ma­ra. Här ser­ve­ras en hjärt­lig, vär­man­de chow­der med grovt bröd och ge­ne­rö­sa fat med muss­lor och pin­färs­ka ost­ron från Kil­la­ry Bay.

Cliffs of Mo­her sägs va­ra Ir­lands näst störs­ta se­värd­het ef­ter Gu­in­nes­sfa­bri­ken i Dublin. Jag vill sä­ga att klip­por­na är en minst li­ka be­ru­san­de upp­le­vel­se med si­na enor­ma stup. De har bi­dra­git med ma­gisk stäm­ning till mäng­der av fil­mer, från 1980-tals­fil­men Ble­ka dö­dens mi­nut till Har­ry Pot­ter-fil­mer­na. Vi väl­jer att se dem från ha­vet i kap­ten Bill O’Bri­ens båt som sta­digt skär ge­nom vå­gor­na. En trap­pa ned ser­ve­ras öl för den som vill, och skep­pa­ren un­der­hål­ler med ro­li­ga anek­do­ter: Som den om röd­hå­ri­ga Ma­ry O’Bri­ens häst, som var trä­nad att stan­na tvärt på hen­nes sig­nal, och skic­ka­de he­la tolv äk­ta män över kan­ten på klip­por­na.

FO­TO: REINE HEFVELIN

Lands­byg­den är full av vack­ra slott och fort. Doo­na­go­re Cast­le ovan­för Cliffs of Mo­her som bygg­des på 1500-ta­let är i dag ett pri­vat som­mar­hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.