Skars­gård har vitt­ring på Em­mys­ta­ty­ett

Hufvudstadsbladet - - Kultur - SA­RA HALDERT/HBL-TT

Han har hyl­lats för rol­len som skit­stö­vel och hust­ru­miss­hand­la­re i Big litt­le li­es. Nu kan Alex­an­der Skars­gård ta hem sin förs­ta Em­mys­ta­ty­ett.

En­ligt oddsma­kar­na är svens­ken Alex­an­der Skars­gård fa­vo­rit i i ka­te­go­rin bäs­ta man­li­ga bi­roll då Em­my­ga­lan av­görs i Los Ang­e­les un­der nat­ten till mån­da­gen. Det blir i så fall Skars­gårds förs­ta Em­my. Hans roll som den hust­ru­miss­hand­lan­de Per­ry Wright i HBO:s mi­ni­se­rie Big litt­le li­es har väckt bå­de av­sky och be­und­ran hos kri­ti­ker och publik.

Själv be­skri­ver Skars­gård sin roll­fi­gur som en dub­bel­bott­nad ka­rak­tär.

– Han för en in­re kamp. Han är klu­ven, han har de­mo­ner som han för­sö­ker slåss mot. In­nerst in­ne vet han att han in­te för­tjä­nar sin fru och för mig var det nyc­keln till de­ras för­hål­lan­de och till att för­stå Per­ry och gö­ra ho­nom min­der­vär­dig. Han är en al­fa­han­ne på ytan men egent­li­gen är han osä­ker och vän­tar he­la ti­den på att hon ska läm­na ho­nom, har han sagt i en in­ter­vju i In­di­ewi­re.

I ka­te­go­rin ”bäs­ta dra­ma­se­rie” är kam­pen tuff. De no­mi­ne­ra­de se­ri­er­na är House of cards, Bet­ter call Saul, The crown, The hand­maid’s ta­le, This is us, Westworld och Strang­er things.

Ur des­sa se­ri­er kom­mer ock­så fle­ra av de skå­de­spe­la­re som no­mi­ne­rats i ka­te­go­ri­er­na bäs­ta kvinn­li­ga re­spek­ti­ve bäs­ta man­li­ga hu­vud­roll. Bland da­mer­na är bland and­ra Clai­re Foy (The crown), Eli­sa­beth Moss (The hand­maid’s ta­le), Ro­bin Wright (House of cards), Evan Rachel Wood (Westworld) no­mi­ne­ra­de. På herr­si­dan käm­par Ster­ling K Brown (This is us), Ke­vin Spa­cey (House of cards), Ant­ho­ny Hopkins (Westworld), Bob Oden­kirk (Bet­ter call Saul) och Mi­lo Ven­ti­mig­lia (This is us) och yt­ter­li­ga­re någ­ra and­ra om se­gern.

FO­TO: VILHELM STOKSTAD / TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.