Ma­don­na vill bli in­tim med publi­ken

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Ef­ter sju gi­gan­tis­ka världs­tur­né­er på sto­ra sce­ner vill Ma­don­na (bil­den) ska­la ned. Hon är nu su­gen på en show i mind­re for­mat.

– Jag har gjort så många sho­wer, världs­tur­né­er, are­nor – allt möj­ligt. Jag kän­ner att jag mås­te hit­ta på nå­got nytt, sä­ger hon till BBC.

– Jag tyc­ker om att gö­ra in­ti­ma kon­ser­ter och att kun­na pra­ta di­rekt med publi­ken.

Den ame­ri­kans­ka su­per­stjär­nan sä­ger att hon le­ker med tan­ken om en show som an­vän­der bå­de hu­mor och mu­sik, bå­de hen­nes eg­na lå­tar och and­ras.

Möj­li­gen tän­ker sig Ma­don­na nå­got som lik­nar ”Te­ars of a clown”, den show där Ma­don­na klädd som en clown fram­för­de akus­tis­ka ver­sio­ner av si­na lå­tar och där­e­mel­lan drog skämt och be­rät­ta­de anek­do­ter. Den fram­för­des två gång­er i fjol, först i Mel­bour­ne i Austra­li­en och se­dan som en väl­gö­ren­hetsshow i Mi­a­mi i USA.

FO­TO: EPA/FRANCK ROBICHON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.