Films­kan­dal g jor­des upp i go­do

Hufvudstadsbladet - - Kultur - SA­RA HALDERT/TT

Film­bo­la­get Red Gra­ni­te Pictu­res och den ame­ri­kans­ka sta­ten har gjort upp i go­do i det upp­märk­sam­ma­de peng­a­tvätts­fal­let kring stor­fil­men The Wolf of Wall Stre­et. För­lik­ning­en har läm­nats in vid en dom­stol i Los Ang­e­les, men inga sum­mor har of­fent­lig­gjorts.

Det var i som­ras som stor­fil­mer som The Wolf of Wall Stre­et, Dum & dum­ma­re 2 och Dad­dy’s ho­me ham­na­de mitt i en ut­red­ning om peng­a­tvätt. Åkla­gar­na häv­da­de att fil­mer­na kan ha fi­nan­si­e­rats del­vis av peng­ar från en ma­lay­sisk ut­veck­lings­fond som in­stif­ta­des 2009 av Ma­lay­si­as pre­miär­mi­nis­ter Na­jib Ra­zak för att främ­ja eko­no­misk till­växt i lan­det. Via film­bo­la­get Red Gra­ni­te ska de stul­na peng­ar­na se­dan ha tvät­tats.

Bland an­nat har Hol­ly­wood­stjär­nan Le­o­nar­do DiCaprio läm­nat över ett an­tal dyr­ba­ra gå­vor som han fått av film­bo­la­get och som po­li­sen miss­tän­ker kan ha fi­nan­si­e­rats med stul­na me­del. Även den au­stra­lis­ka su­per­mo­del­len Mi­ran­da Kerr har fått läm­na in smyc­ken vär­da över 70 mil­jo­ner kro­nor till det ame­ri­kans­ka ju­sti­tie­de­par­te­men­tet. En­ligt en ta­les­man för Kerr över­lät hon fö­re­må­len till po­li­sen i Los Ang­e­les ef­ter upp­gif­ter om att de är kopp­la­de till här­van.

Var­ken Kerr el­ler DiCaprio är an­kla­ga­de i må­let där ame­ri­kans­ka ju­sti­tie­de­par­te­men­tet krävt näs­tan två mil­jar­der dol­lar från fon­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.