En pröv­ning för Nyslott­kö­ren

Obe­ro­en­de av om det be­rod­de på den konst­när­li­ga vi­sio­nen el­ler ton­sät­ta­rens döv­het pla­ce­ra­de Be­et­ho­ven kö­ren på sträck­bän­ken i sin mas­si­va Mis­sa so­lem­nis. Nyslott­kö­ren kla­ra­de pröv­ning­en, men ut­an att ge jär­net.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - WILHELM KVIST 029 080 1294, wilhelm.kvist@ksf­me­dia.fi

Kon­ser­tre­cen­sion ●●KLASSISKT Be­et­ho­ven: Mis­sa so­lem­nis Ra­di­ons sym­fo­nior­kes­ter & Nyslotts ope­ra­fes­ti­val­kör, di­ri­gent Han­nu Lin­tu, in­stu­de­ring Mat­ti Hyök­ki. So­lis­ter Ca­mil­la Til­ling, Michel­le Breedt, Tu­o­mas Ka­ta­ja­la, Nat­han Berg. Mu­sik­hu­set 15.9.

■■När■ Be­et­ho­ven■full­bor­da­de■det■ ena■av■si­na■två■sista■sto­ra■verk,■Mis­sa so­lem­nis■–■den■and­ra■ska­pel­sen■ var■ni­on­de■sym­fo­nin■–■var■han■re­dan■en■över■fem­tio■år■gam­mal■man■ på■li­vets■höst.■Det■här■är■sig­ni­fi­kant■ av■två■or­sa­ker.

För■det■förs­ta■ha­de■han■en■fram­gångs­rik■kom­po­si­tions­kar­riär■bakom■sig.■Än­da■se­dan■han■fick■ta■emot■ Mo­zarts■an­de■ge­nom■Haydns■hän­der■ha­de■han■ut­veck­lat■sitt■hant­verk.■Och■den■här■ut­veck­ling­en■på­gick■li­vet■ut.■Om■han■i■sin■ung­dom■ ha­de■gjort■allt■som■var■bruk­ligt■el­ler■tänk­bart■inom■ra­men■för■klas­si­cis­men,■och■om■han■se­na­re■ela­bo­re­ra­de■ut­tryc­ket■i■mel­lan­pe­ri­o­dens■he­ro­is­ka■stor­verk,■ut­fors­ka­de■han■i■sin■ se­na■stil■in­te■minst■allt■det■obruk­li­ga■och■otänk­ba­ra:■Tänk■på■kontra­punk­ten■i■fu­gan■i■Ham­mer­kla­vi­er­so­na­ten,■över­lag■tran­scen­den­sen■i■de■ sista■pi­a­no­so­na­ter­na,■vir­tu­o­si­te­ten■ i■Di­a­bel­li­va­ri­a­tio­ner­na,■kom­plex­i­te­ten■i■stråk­kvar­tet­ter­na.■Be­ak­ta■hur■ ni­on­de■sym­fo­nin,■med■kör­fi­na­len,■ spräng­de■och■om­de­fi­ni­e­ra­de■nor­mer­na■för■en■sym­fo­ni.

Den■höga■åldern■var■sig­ni­fi­kant■ ock­så■av■en■an­nan■or­sak,■ef­tersom■ Be­et­ho­ven■all­ra■se­nast■vid■det■här■ la­get■var■sten­döv.■Det■finns■en■teck­ning■som■vi­sar■hur■han■hål­ler■en■stor■ tratt■vid■sitt■öra,■men■även■om■man■ skrek■i■den■för■full■hals■el­ler■ban­ka­de■ i■gol­vet■med■en■stor■stav■var■det■in­te■ sagt■att■bud­ska­pet■gick■fram.

Omänsk­ligt svårt

I■Mis­sa■so­lem­nis■finns■ota­li­ga■ögon­blick■där■man■frå­gar■sig■”hur■kom■ han■att■skri­va■så■här?”■Var■det■döv­he­ten■el­ler■den■konst­när­li­ga■vi­sio­nen■som■gjor­de■att■ut­tryc­ket■blev■li­ka■omänsk­ligt■svårt?■En■kva­li­fi­ce­rad■ giss­ning■är■bå­de■och.■Tro­ligt­vis■ha­de■han■kor­ri­ge­rat■miss­tag■i■Mis­san■ om■han■ha­de■hört■den,■men■de■mest■ iö­gon­fal­lan­de■aspek­ter­na■ha­de■han■ knap­past■ruc­kat■på.

Här■är■Be­et­ho­vens■ut­tryck■ta­get■ till■ex­tre­mer.■Även■om■den■li­ka■långa■ ni­on­de■sym­fo­nin■of­ta■lyfts■fram■som■ Det■Iko­nis­ka■Ver­ket■–■in­te■minst■på■ grund■av■fi­nal­kö­rens■all­män­mänsk­li­ga■allom­fam­nan­de■bud­skap■i■Ode till gläd­je■– är■ut­tryc­ket■be­tyd­ligt■me­ra■krä­van­de■i■Mis­san,■in­te■minst■för■ so­pra­ner­na■som■får■lig­ga■i■i■det■all­ra■högs­ta■re­gist­ret■mest■he­la■ti­den.

Vad■är■det■då■som■Be­et­ho­ven■prö­var■i■Mis­san?■Jo,■män­ni­sko­rös­ten!■ Män­ni­sko­rös­tens■om­fång,■ut­trycks­möj­lig­he­ter,■ka­pa­ci­tet■och■ut­hål­lig­het.■He­la■Mis­san■blir■som■en■sträck­bänk■för■so­pra­ner.■In­te■nog■med■att■ man■ska■be­sit­ta■de■röst­li­ga■re­sur­ser­na.■Det■gäl­ler■ock­så■att■hål­la■hu­vu­det■ kallt■i■en■har­mo­niskt■in­sta­bil■mil­jö■ med■svår­sjung­na■och■snudd■på■mo­no­to­na■och■en­for­mi­ga■stäm­mor.

Av■nån■an­led­ning■har■det■bli­vit■ ku­tym■att■Mis­san■fram­förs■med■sto­ra■kraf­ter,■stor■or­kes­ter■och■en■stor■ (ope­ra)kör.■Ex­em­pel■på■me­ra■in­ti­ma■ fram­fö­ran­den■är■un­dan­tag.

So­lis­ter­na höll hög ni­vå

Han­nu Lin­tu■di­ri­ge­ra­de■Mis­san■med■ Nyslotts■ ope­ra­fes­ti­val­kör■ re­dan■ i■ som­ras■och■fre­da­gens■RSO-kon­sert■ var■nå­got■av■en■re­pris.■Förväntningar■ var■höga,■men■än­då■läm­na­de■fram­fö­ran­det■nå­got■att■öns­ka:■an­ting­en■ha­de■kö­ren■fått■va­ra■stör­re■el­ler■så■ha­de■ sång­ar­na■fått■sjunga■ut■i■hög­re■grad.■ Det■är■för­stå­e­ligt■att■man■hus­hål­ler■ med■re­sur­ser­na,■men■nu■var■det■som■ om■man■ald­rig■gav■jär­net.

Lju­det■från■den■sto­ra■or­kes­tern■ med■mo­der­na■in­stru­ment■blev■ock­så■på■mur­ri­ga­re■si­dan■och■de■hög­tid­li­gas­te■stun­der­na■in­föll■i■Ja­ri Va­los■so­lon■från■kon­sert­mäs­tar­plats.■ Glo­ria-sat­sen■gjor­des■hur­tigt,■men■ där­ef­ter■sjönk■spän­ning­en■trots■att■ den■kun­de■ha■sti­git.■So­list­kvar­tet­ten■–■med■Ca­mil­la Til­ling, Michel­le Breedt, Tu­o­mas Ka­ta­ja­la■och■Nat­han Berg■– höll■tack­samt■hög■in­ter­na­tio­nell■ni­vå.

Be­et­ho­vens■egen■re­li­gi­o­si­tet■är■ ett■ka­pi­tel■för■sig■och■även■om■han■ sä­ker­li­gen■trod­de■på■Gud■–■tro­ligt­vis■med■ett■mått■av■tvi­vel■–■var■han■ minst■ li­ka■ fa­sci­ne­rad■ av■ upp­lys­nings­ti­dens■ide­al■och■det■allom­fat­tan­de■mänsk­li­ga■bro­der­ska­pet.■Frå­gan■är■vil­ket■slags■re­li­gi­o­si­tet■som■ kom­mer■ till■ ut­tryck■ här.■ Tan­ken■ som■Lin­tu■kas­tar■fram■i■pro­gram­bla­det,■att■Be­et­ho­vens■med■sin■so­len­na■mäs­sa■byg­ger■en■egen■ka­te­dral,■tål■att■fun­de­ras■över.

FO­TO: CATA PORTIN

TEMPEL. Han­nu Lin­tu ste­ga­de in i Be­et­ho­vens egen ka­te­dral i Mis­sa so­lem­nis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.