My­ter punk­te­ras i ny för­äld­ra­bok

Nej, du be­hö­ver in­te ser­ve­ra salt­fri mat till ditt barn. In­te hel­ler ste­ri­li­se­ra napp­flas­kor el­ler ko­ka nap­par. Den nya boken Prak­ti­ka för bli­van­de för­äld­rar gör upp med seg­li­va­de lögn­er och fö­re­ställ­ning­ar.

Hufvudstadsbladet - - I Dag - VIKTORIA HANSÉN/TT

Som ny­bli­ven el­ler bli­van­de för­äl­der om­ges du av idel go­da råd och väl­me­nan­de tips. Och du vill såklart gö­ra rätt – men vem kan man li­ta på? En goog­ling på ”vin + am­ning” kan ge vem som helst hu­vud­bry. Självut­nämn­da ex­per­ter som ut­ta­lar sig i oli­ka fo­rum sä­ger en sak, Livs­me­dels­ver­ket en an­nan och Vård­gui­den en tred­je. Till rå­ga på allt sköl­jer en våg av re­klam, in­till för­väx­ling lik ex­pertut­lå­tan­den, över skär­men.

Nu gör lä­kar­na och fors­kar­na Ce­ci­lia Ch­rap­kows­ka och Ag­nes Wold upp med my­ter, halv­san­ning­ar och all­mänt tyc­kan­de. All fak­ta i de­ras för­äld­ra­bok byg­ger på en ge­nom­gång av den se­nas­te forsk­ning­en.

– Det har sak­nats en bok ba­se­rad på ve­ten­skap. Vi vil­le rik­ta oss till för­äld­rar oav­sett kön och fa­mil­je­kon­stel­la­tion, det är vik­tigt att de de­lar på för­äld­ra­ska­pet och re­dan från bör­jan är lik­vär­di­ga för­äld­rar, sä­ger Ce­ci­lia Ch­rap­kows­ka, spe­ci­a­list­lä­ka­re inom barn och ung­domsme­di­cin.

Ce­ci­lia Ch­rap­kows­ka är ett be­kant namn för många för­äld­rar ge­nom sin blogg Barna­ku­ten.nu. Ag­nes Wold är en väl­känd lä­ka­re och pro­fes­sor som bå­de skri­ver krö­ni­kor och lär­o­böc­ker.

– Jag tror att många upp­skat­tar att bå­de jag och Ag­nes till­ta­lar för­äld­rar som be­sluts­kom­pe­ten­ta vux­na. De fles­ta inom vår­den har ett ut­märkt be­mö­tan­de, men många bli­van­de och ny­bliv­na för­äld­rar har sagt att de bli­vit för­myn­dar­ak­tigt be­hand­la­de, och de har bli­vit lät­ta­de när de läst min blogg el­ler Ag­nes krö­ni­kor.

Damm in­te far­ligt

Någ­ra av my­ter­na som av­li­vas i boken är att till ex­em­pel damm och salt skul­le va­ra skad­ligt för barn. Ef­ter en ge­nom­gång av hur ett li­tet barns nju­rar fun­ge­rar samt vad forsk­ning­en sä­ger lan­dar för­fat­tar­na i att det in­te är nöd­vän­digt för föräldrarna att la­ga spe­ci­al­mat till bar­net. Det­sam­ma gäl­ler städ­ning – damm kan in­te va­ra far­ligt för barns luft­vä­gar, i dam­met kan in­te inga bak­te­ri­er förö­ka sig. Man be­hö­ver allt­så in­te stä­da på grund av det.

– Det som är nytt med vår bok är att vi har gått till bot­ten med al­la råd. Ibland kom­mer vi fram till ex­akt sam­ma sak som BVC och myn­dig­he­ter­na, till ex­em­pel att barn ska so­va på rygg och att man bör föl­ja det all­män­na vac­ci­na­tions­pro­gram­met. Men att ge salt­fri kost till barn un­der ett år har in­te nå­gon ve­ten­skap­lig tyngd bakom sig, sä­ger Ce­ci­lia Ch­rap­kows­ka.

Fak­ta blan­das ihop

För­fat­tar­na slår hål på my­ten om att am­man­de kvin­nor in­te kan dric­ka nå­gon som helst al­ko­hol. I boken för­kla­rar de att en kvin­na som väger 60 ki­lo och dric­ker två glas vin kom­mer ha un­ge­fär en halv pro­mil­le al­ko­hol i blo­det. Då in­ne­hål­ler ock­så bröst­mjöl­ken en halv pro­mil­le, ”vil­ket är 40 gång­er läg­re al­ko­hol­halt än lättöl, som in­ne­hål­ler 2,1 pro­cent al­ko­hol”.

– En så­dan mi­ni­mal al­ko­hol­mängd ska­dar in­te bar­net, sä­ger Ce­ci­lia Ch­rap­kows­ka.

Sam­ti­digt sä­ger de na­tur­ligt­vis in­te att ful­la män­ni­skor ska ta hand om späd­barn.

– Be­ru­sa­de män­ni­skor är in­te lämp­li­ga att ha an­svar för ett barn, men det gäl­ler ju så­väl barn­vak­ter som pap­por. Vi är över­ty­ga­de om att för­äld­rar kan tän­ka själ­va all­de­les ut­märkt, sä­ger Ce­ci­lia Ch­rap­kows­ka.

För­fat­tar­na tar ock­så upp frå­gan huruvi­da det är skad­ligt att dric­ka al­ko­hol un­der gra­vi­di­te­ten.

– Det är väl be­lagt att miss­bruks­dric­kan­de un­der gra­vi­di­te­ten är myc­ket far­ligt för fost­ret. Men där­e­mot hit­tar man inga ska­dor på bar­nets ut­veck­ling och väl­må­en­de, när man jäm­för barn till möd­rar som druc­kit li­te (mot­sva­ran­de fem-sex glas vin i vec­kan, om man in­te dric­ker mer än tre glas per gång) jäm­fört med barn till möd­rar som in­te druc­kit nå­got alls un­der gra­vi­di­te­ten, sä­ger Ce­ci­lia Ch­rap­kows­ka.

– Sam­ti­digt finns det en stor dansk stu­die som vi­sar att om man dric­ker nå­got glas i vec­kan ökar det ris­ken för miss­fall ti­digt i gra­vi­di­te­ten.

Hon tilläg­ger att det kan va­ra lug­nan­de för dem som bott i ett an­nat land un­der gra­vi­di­te­ten och som följt and­ra råd kring al­ko­hol att få ve­ta att de in­te ska­dat bar­nen. Det kan ock­så va­ra skönt för dem som in­te ve­tat om sin gra­vi­di­tet att få hö­ra att de­ras even­tu­el­la dric­kan­de tro­ligt­vis in­te på­ver­kat bar­net.

– Om boken kan un­der­lät­ta li­vet li­te för ny­bliv­na för­äld­rar vo­re det fan­tas­tiskt, sä­ger Ce­ci­lia Ch­rap­kows­ka.

Fo­to: Has­se HolM­Berg / sCaNPIX

ONÖ­diG ORO. Am­ning är bra, men be­bi­sen får in­te al­ler­gi­er om du in­te am­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.