My­ter som punk­te­ras

Hufvudstadsbladet - - I Dag -

●Att äta all slags fisk när du är gra­vid är in­te far­ligt. Nyt­tig­he­ten över­vä­ger nack­de­lar­na, på­stås det i boken. Men livs­me­dels­ver­ket re­kom­men­de­rar de som är gra­vi­da, am­mar el­ler pla­ne­rar att bli gra­vi­da att äta fisk med di­ox­i­ner el­ler PCB högst två till tre gång­er per år.

●Släng hand­spri­ten. Den för­stör ba­ra di­na hän­ders na­tur­li­ga bak­te­ri­e­flo­ra.

●Att he­lam­ma i sex må­na­der fö­re­byg­ger in­te al­ler­gi­er.

●Barn un­der ett år tål salt.

●Damm ger in­te upp­hov till al­ler­gi­er.

●Be­bi­sar blir in­te säm­re på att su­ga på bröst­vår­tan av att an­vän­da napp. tvärtom kan för ti­digt föd­da barn med då­lig sugre­flex bli bätt­re på att ta brös­tet om de trä­nar på nap­pen.

●Det är onö­digt att ko­ka napp­flas­kor i Nor­den där vi har rent vat­ten.

”Prak­ti­ka för bli­van­de för­äld­rar” (Wahl­ström & Widstrand)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.