Li­vet i IS-ka­li­fa­tet

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - malin.slot­te@ksf­me­dia.fi MALIN SLOT­TE

■■Det■finns■ett■stort■be­hov■av■att■ för­stå■vad■som■på­går■när■väs­ter­länds­ka■ung­do­mar■an­slu­ter■sig■till■ ex­tre­mist­rö­rel­ser■som■IS.■En■som■ satt■sig■in■i■pro­ble­ma­ti­ken■är■Pe­ter Kos­min­sky■(Wolf Hall)■som■bå­de■ skri­vit■ma­nus■och■re­gis­se­rat■den■ fyr­de­la­de■se­ri­en■The State■(Chan­nel■ 4■2017).■Kos­min­sky■har■gjort■om­fat­tan­de■re­se­arch■för■se­ri­en■som■spe­la­des■in■i■Spa­ni­en■för­ra■hös­ten.■Den■ byg­ger■på■fy­ra■brit­tis­ka■ung­do­mars■ er­fa­ren­he­ter■av■att■gå■med■i■IS.

Se­ri­en■fo­ku­se­rar■på■fy­ra■unga■ män­ni­skor■som■över­ger■sitt■liv■i■ väst■för■att■åka■till■Rag­ga■i■Sy­ri­en.■Vän­ner­na■Ja­lal■(Sam Ot­to)■och■ Ziy­aad■(Ry­an McKen)■är■tröt­ta■på■ den■and­li­ga■fat­tig­do­men■i■väst,■ och■Ja­lal■vill■för­stå■det■som■hans■ dö­de■bror■som■gjor­de■sam­ma■sak■ va­rit■med■om.■Och■så■har■vi■två■ kvin­nor:■Sha­ki­ra■(Ony Uhia­ra),■en­sam­stå­en­de■mam­ma■som■har■sin■ ni­o­å­ri­ge■son■med■sig.■Hon■är■även■ lä­ka­re■och■vill■nu■bi­dra■med■sin■ yr­kes­kun­skap■i■ka­li­fa­tet.■Ush­na■ (Sha­va­ni Ca­me­ron)■är■ton­årstje­jen■som■lå­tit■sig■för­fö­ras■av■nä­tets■ re­kry­te­rings-■och■pro­pa­ganda­vi­de­or,■och■som■nu■vill■bli■”le­jo­nin­na■för■le­jo­nen”.■För■al­la■kom­mer■ för­vänt­ning­ar­na■att■kroc­ka■med■ den■bru­ta­la■verk­lig­he­ten.

Det■här■är■en■bak­grund■som■ fram­kom­mer■glimt­vis■i■di­a­lo­gen;■desto■när­ma­re■går■se­ri­en■ in­te■in■på■per­so­ners■be­ve­kel­se­grun­der■ och■ un­der­sö­ker■ mer■ djup­gå­en­de■vad■det■är■som■fått■ dem■att■ra­di­ka­li­se­ras.■Det■är■se­ri­ens■sto­ra■brist,■ef­tersom■ka­rak­tä­rer­na■där­med■blir■svå­ra■att■ grep­pa■och■in­te■får■nå­got■rik­tigt■ djup.■Vi■för­står■helt■en­kelt■in­te■ hur■des­sa■till■sy­nes■högst■van­li­ga■ per­so­ner,■som■kän­ner■räds­la■och■ tve­kan■in­för■den■verk­lig­het■de■ mö­ter,■dri­vits■till■det­ta■ex­tre­ma.

I■stäl­let■kas­tar■se­ri­en■oss■di­rekt■ in■i■li­vet■i■ka­li­fa­tet,■och■dess■styr­ka■lig­ger■i■hur■den■skild­rar■den■ omänsk­li­ga■till­va­ron■där,■och■ger■ en■in­blick■i■den■grym­ma■ide­o­lo­gi■som■dri­ver■rö­rel­sen.■Män­nen■ ut­bil­das■till■sol­da­ter■be­red­da■att■ blint■off­ra■sitt■liv■för■pa­ra­di­set.■ Kvin­nor­na■se­pa­re­ras■i■en■strikt■ be­grän­sad■till­va­ro,■täck­ta■av■bur­ka,■och■har■som■sin■främs­ta■upp­gift■att■fö­da■barn■åt■sol­da­ter­na. Se­ri­ens■två■förs­ta■av­snitt■re­pri­se­ras■i■dag.■De■två■åter­stå­en­de■de­lar­na■sänds■i■Na­tio­nal■Geo­grap­hic■ på■ons­dag■kloc­kan■21. Na­tio­nal Geo­grap­hic 22.00

FO­TO: NA­TIO­NAL GEO­GRAP­HIC

grymHe­tens sKo­la. Mi­ni­se­ri­en The State skild­rar till­va­ron i IS-ka­li­fa­tet ge­nom fy­ra ny­an­län­da väs­ter­länds­ka ung­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.